Tècniques i estratègies int. orientació cognitivoconductual Codi:  M0.868    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La matèria Tècniques i estratègies d'intervenció compta amb cinc assignatures de 5 crèdits ECTS. Cadascuna segueix la mateixa metodologia de treball i només varia en l'orientació teòrica que segueix: Tècniques i estratègies d'intervenció des de l'orientació cognitivoconductual; Tècniques i estratègies d'intervenció des de l'orientació humanista; Tècniques i estratègies d'intervenció des de l'orientació sistèmica; Tècniques i estratègies d'intervenció des de l'orientació psicodinàmica i Integració de tècniques i estratègies d'intervenció. A cadascuna d'elles es treballaran les tècniques, recursos i estratègies d'intervenció psicològica més adequades a cada etapa del desenvolupament.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria de 5 crèdits ECTS.  

Amunt

Tots el àmbits professionals del màster. 

Amunt

Es tracta d'una assignatura de nivell de màster. Es pressuposa que l'estudiant té una formació a nivell de grau/llicenciatura sobre els diferents models d'intervenció psicològica.

Amunt

Pel seu millor aprofitament, es recomana cursar-la abans de les assignatures optatives.

Amunt

Objectius Al final de l'assignatura s'espera que l'estudiant sigui capaç de: 

  • Conèixer les principals tècniques, recursos i estratègies d'intervenció psicològica de la perspectiva teòrica cognitivoconductual. 
  • Analitzar, valorar i utilitzar de manera integrada les principals tècniques i estratègies del model teòric cognitivoconductual segons les característiques específiques de cada situació i per a cada grup d'edat. 
  • Dissenyar i planificar plans d'intervenció considerant els factors específics que incideixen en cada cas i els referents teòrics i metodològics propis de l'àmbit.
  • Conèixer i identificar per a cada situació les eines TIC disponibles per a la intervenció psicològica en nens i adolescents. 

Competències  

Competències bàsiques

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 

CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.

Competències generals

CG1 - Reconèixer i comparar diferent enfocaments i tècniques d'intervenció, així com els  models teòrics de referència corresponents.

CG2 - Aplicar un procés sistemàtic i fonamentat per valorar els diferents factors que incideixen en una situació i prendre decisions adequades, assumint la responsabilitat de les conseqüències. 

CG3 - Incorporar la reflexió i actuar d'acord amb la responsabilitat social i ètica professional en l'anàlisi, disseny i seguiment de cada procés d'intervenció.

CG4 - Adaptar-se a diferents plantejaments i condicions d'una situació, procediments i eines de treball per a abordar un cas o resoldre un problema de la manera més efectiva. 

CG5 - Generar idees noves amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats i demandes plantejades, ja siguin personals, organitzatives, o socials, de manera imaginativa i innovadora.

Competències transversals

CT1 - Utilitzar les eines i entorns digitals de manera adequada per al treball en xarxa i a la xarxa, tant amb finalitats acadèmiques com professionals. 

CT2 - Expressar-se per escrit en el registre adequat i utilitzant la terminologia pròpia de l'àmbit per a l'elaboració de dictàmens professionals i informes psicològics o altres documents propis d'aquest nivell acadèmic i professional.

Competències específiques

CE3 - Utilitzar de manera integrada i crítica els principals models i posicions teòriques dins l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil.    

CE4 - Aplicar i avaluar les principals tècniques i estratègies d'intervenció dels mdoels teòrics de referència en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil en contextos reals i valorar de forma crítica els seus punts forts i dèbils. 

CE5 - Analitzar els paràmetres o factors que incideixen en cada cas i determinar la línea d'actuació més idònia per a cada situació i context específic en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil.

CE6 - Dissenyar i planificar accions i plans d'intervenció, considerant els factors específics que incideixen en cada cas i els referents teòrics i metodològics propis de l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil.

CE7 - Proposar indicadors de procés d'un pla d'intervenció específic per realitzar el seguiment i valorar l'evolució del conjunt de decisions i accions implicades en la intervenció.     

CE8 - Analitzar i proposar un ús adequat de recursos TIC en el disseny d'accions i plans d'intervenció psicològica infantojuvenil. 

CE9 - Comunicar resultats i conclusions d'una intervenció (en el marc de casos pràctics oferts des del Màster) de manera efectiva i adaptada als diferents interlocutors implicats, utilitzant la terminologia pròpia de l'àmbit de la intervenció psicològics infantojuvenil i tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió, a través de diferents mitjans, canals i formats. 

 CE10- Valorar de forma crítica els punts forts i dèbils en relació a les propies necessitats personals i professionals, tenint en compte el context social d'intervenció, amb el propòsit d'actualitzar-se i desenvolupar-se professionalment en el camp de la intervenció infantojuvenil. 

Amunt

  • Introducció al model cognitivoconductual per a la intervenció psicològica amb infants i adolescents.

  • Tècniques, recursos i estratègies de l'orientació cognitivoconductual per a la intervenció infants i adolescents.  

  • Anàlisi de casos des del model cognitivoconductual.

Amunt

Teràpia cognitiu-conductual amb adolescents de 6 a 12 anys Audiovisual
Teràpia cognitiu-conductual amb adolescents de 12 a 18 anys Audiovisual
El desenvolupament durant l'adolescència PDF
Desenvolupament psicològic des del naixement fins els sis anys PDF
Desenvolupament socioafectiu en nens i nenes de 2 a 11 anys PDF
Guia bàsica d'edició de vídeo Web
Teràpia cognitiu-conductual amb nens de 0 a 6 anys Audiovisual
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents XML
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents DAISY
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents EPUB 2.0
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents MOBIPOCKET
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents KARAOKE
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents HTML5
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents PDF
Desenvolupament cognitiu en nens i nenes de 2 a 11 anys PDF
Tècnica 0-6 anys cognitivo conductual: Economia de fitxes Audiovisual
Tècnica 6-12 anys cognitiu-conductual: Autoinstruccions Audiovisual
Tècnica 12-18 anys congnitivo-conductual: Reestructuració cognitiva Audiovisual

Amunt

L'assignatura posa a disposició dels estudiants diferents materials: mòduls didàctics, capítols de llibre, articles científics, entrevistes, vídeos, aplicacions, webs, etc. Tots els materials estan organitzats i vinculats per temàtiques. 

En entrar a l'aula, cada activitat porta vinculat un conjunt de Recursos. En clicar sobre aquesta caixa de recursos que apareix sota el títol de l'activitat i les dates de treball, apareixen els diferents materials. És important que l'estudiant es vagi familiaritzant amb el material clicant a les diferents caixes!

El professorat establirà quin són els materials bàsics/complementaris a treballar i com fer-ho per tal de donar resposta a l'activitat. 

Tot i així, de manera proactiva i com s'escau en el context universitari, l'estudiant pot consultar la biblioteca de la UOC accessible des del campus: 

https://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos

i, en especial, consultar les diferents bases de dades  en psicologia que té a disposició: 

https://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos/bases-de-dades/p?field_temes_recurs_tid=67

 

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt