Violència familiar i escolar Codi:  M0.875    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura forma part d'una de les cinc matèries optatives (de 5 ECTS) que composen el pla d'estudis del Màster Universitari en Psicologia Infantil i Juvenil. Tècniques i Estratègies d'Intervenció.

En aquesta assignatura l'estudiant podrà aprofundir en el paper del professional que atén infants i adolescents que han patit violència escolar (bullying i cyberbullying) o familiar (abús, maltractament psicològic, físic o sexual, violència de gènere, violència filio-parental), conèixer els programes de prevenció i d'intervenció que s'estan aplicant en aquests moments i les tècniques i estratègies més adequades per a l'abordatge clínic d'aquestes situacions.

Tres dels cinc crèdits de l'assignatura estan dedicats a abordar el fenomen de la violència familiar. En aquest bloc, es descriu en què consisteix i quins tipus de violència familiar existeixen i que recursos existeixen des de l´àmbit social i legal per a prevenir i pal-liar els efectes. Així mateix, els estudiants podran aprofundir sobre els aspectes clau que són necessaris per avaluar l´impacte de la violència en els nens i estudiar les característiques de les intervencions especialitzades que faciliten el procés de recuperació i reparació dels nens i adolescents víctimes de maltractament familiar.

Els altres dos crèdits estan dedicats a la violència entre iguals. Primer s'analitza el fenomen del bullying/cyberbullying, és a dir, la seva definició, la seva prevalença (percentatge d'estudiants que pateixen aquestes conductes), i les greus conseqüències que té. En segon lloc, es comenten algunes estratègies per identificar, detectar i avaluar l'assetjament en totes les seves modalitats, ja que el primer nivell d'intervenció és la detecció i avaluació del problema. Finalment, s'analitzen algunes directrius per a la prevenció i la intervenció del bullying/cyberbullying, assenyalant què es pot fer per prevenir que aquestes conductes violentes succeeixin i també per eliminar-les quan apareixen, des de l'àmbit escolar, familiar i clínic.

 

Amunt

És una assignatura optativa de 5 crèdits ECTS.

Amunt

Treball amb nens, nenes i adolescents que han patit processos de violència cronificats.

Amunt

Haver cursat les assignatures obligatòries del Màster

Amunt

Objectius 

Al final d'aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de: 

  • Conèixer el rol professional en l'àmbit de la intervenció psicològica en violència familiar i escolar i en diversos contextos (clínic, escolar, familiar, comunitari).
  • Analitzar i avaluar de manera crítica i des de diverses perspectives teòriques accions i programes d'intervenció psicològica aplicats a situacions i contextos específics.
  • Argumentar i dissenyar accions i plans d'intervenció psicològica des dels diferents àmbits i contextos.
  • Identificar les tècniques, estratègies d'intervenció i recursos digitals més apropiats per a cada situació específica en el disseny d'accions i plans d'intervenció psicològica.
  • Dissenyar i desenvolupar procediments i instruments de seguiment i avaluació d'accions i plans d'intervenció psicològica aplicats a l'àmbit familiar, escolar i comunitari o social.

  Competències  

Competències bàsiques  

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.  

CB8- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.  

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.  

Competències generals  

CG1 - Reconèixer i comparar diferents enfocaments i tècniques d'intervenció, així com els seus corresponents models teòrics de referència.  

CG2 - Aplicar un procés sistemàtic i fonamentat per valorar els diferents factors que incideixen en una situació i prendre decisions adequades, assumint la responsabilitat de les conseqüències.  

CG3 - Incorporar la reflexió i actuar d'acord amb la responsabilitat social i ètica professional en l'anàlisi, disseny i seguiment de cada procés d'intervenció. 

CG4 - Adaptar-se a diferents plantejaments i condicions d'una situació, procediments i eines de treball per abordar un cas o resoldre un problema de la forma més efectiva possible.  

CG5 - Generar idees noves amb el propòsit de donar resposta a les necessitats i demandes plantejades, ja siguin personals, organitzatives, o socials, de manera imaginativa i innovadora.  

Competències transversals  

CT1 - Utilitzar les eines i entorns digitals de forma adequada per al treball en xarxa i a la xarxa, tant amb finalitats acadèmiques com professionals;  

CT2 - Expressar-se per escrit en el registre adequat i utilitzant la terminologia pròpia de l'àmbit per a l'elaboració de dictàmens professionals i informes psicològics o altres documents propis d'aquest nivell acadèmic i professional.  

Competències específiques  

CE2 - Comprendre la complexitat del rol del professional en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil i tenir capacitat per actuar d'acord amb el mateix a diferents nivells, tenint en compte aspectes ètics i legals, així com metodològics propis del camp.  

CE4 - Comprendre, analitzar i aplicar les principals tècniques existents en el marc dels models teòrics de referència, en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil.  

CE5 - Identificar, analitzar i valorar els paràmetres o factors que incideixen en cada cas, amb el propòsit de determinar la línia d'actuació més idònia per a cada situació i context específics en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil.  

CE6 - Dissenyar, planificar i aplicar accions i plans d'intervenció, considerant els factors específics que incideixen en cada cas i els referents teòrics i metodològics propis de l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil.  

CE8 - Analitzar les necessitats, dissenyar i aplicar accions i plans d'intervenció psicològica en l'àmbit infantojuvenil que integrin l'ús de recursos TIC, amb el propòsit de millorar o potenciar l'eficàcia de les tècniques o estratègies escollides per a cada cas i context específics.

Amunt

L'assignatura s'organitza en els següents tres blocs de contingut:

  1. Aproximació a la comprensió del patiment infantil en maltractament intrafamiliar: en aquest primer bloc es situen els conceptes de violència familiar, trauma, maltractament, abús, les conseqüències del trauma, etc., així com els processos de resiliència. L'avaluació del sofriment i les fortaleses, els seus referents i el context dels menors que han sofert processos de maltractament cronificat suposa la primera fase del procés d'intervenció psicològica.
  2. La intervenció amb nens i adolescents víctimes de maltractament familiar: en base al bloc anterior es treballa sobre el procés d'intervenció, atenent a les estratègies i tècniques principals des d'un punt de vista integratiu.
  3. Bullying i cyberbullying: definició, avaluació, prevenció i intervenció: en tots els centres educatius hi ha persones que pateixen per l'assetjament presencial i/o tecnològic al que els sotmeten els seus iguals, tenint per a tots els implicats (víctimes, agressors, observadors) conseqüències molt negatives, en molts casos per a tota la vida. En aquest últim bloc s'aborda aquest fenomen mitjançant una revisió exhaustiva conceptual i dels programes de prevenció i intervenció des de diferents àmbits (escolar, clínic). S'aborden igualment programes d'intervenció basats en les TICs.

L'aprenentatge a l'assignatura s'organitza a partir d'aquestes tres blocs equivalents a 5 crèdits ECTS, que representen 125 hores de treball de l'estudiant, 75 per als dos blocs referits a la violència familiar i el maltractament infantil, i 25 hores pel (cyber)bullying. En cada bloc els estudiants hauran de lliurar una PAC.

Amunt

Atenció a la infància i a l'adolescència en risc: violència familiar Audiovisual
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents XML
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents DAISY
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents EPUB 2.0
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents MOBIPOCKET
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents KARAOKE
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents HTML5
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents PDF

Amunt

L'assignatura posa a disposició dels estudiants diferents materials: mòduls didàctics, capítols de llibre, articles científics, entrevistes, vídeos, aplicacions, webs, etc.


En entrar a l'aula, cada activitat porta vinculat un conjunt de Recursos. En clicar sobre aquesta caixa de recursos que apareix sota el títol de l'activitat i les dates de treball, apareixen els diferents materials. És important que l'estudiant es vagi familiaritzant amb el material clicant a les diferents caixes. A l'apartat de recursos de l'aula també es pot consultar material complementari.


El professorat establirà quin són els materials bàsics/complementaris a treballar i com fer-ho per tal de donar resposta a l'activitat.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt