Ensenyar i aprendre en línia Codi:  M1.030    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Ensenyar i aprendre en línia presenta diferents elements clau per a contextualitzar l'aprenentatge en xarxa: tant des del marc històric i la seva situació actual a nivell mundial en relació a les principals teories d'aprenentatge com presentant els nous rols dels actors implicats en els processos de l'aprenentatge en línia.

Pel seu caràcter introductori, l'assignatura té un plantejament especialment conceptual a fi d'oferir als estudiants coneixements i arguments suficients per fonamentar i justificar un projecte d'intervenció en la formació en línia en un determinat àmbit professional sense oblidar les habilitats i actituds necessàries per a la docència en línia.

Ensenyar i aprendre en línia s'estructura en tres blocs diferenciats de continguts a partir dels quals es pretén:

 • Contextualitzar l'e-learning establint un marc històric i actual, sabent distingir les diverses concepcions pròpies de l'educació que fa un us intensiu de les tecnologies.
 • Relacionar les principals teories de l'aprenentatge amb l'enfocament d'aplicació de les TIC en l'educació i, en especial, en l'ensenyament i l'aprenentatge en línia.
 • Conèixer els nous rols dels actors del procés educatiu a partir de la incorporació dels entorns d'aprenentatge en línia.

Partint d'elements conceptuals i epistemològics presentem aspectes generals sobre l'estat de l'e-learning al món, algunes definicions sobre l'educació a distància, elements històrics que configuren el que s'ha construït al voltant de les esmentades pràctiques així com una revisió d'aspectes tecnològics relacionats amb el desenvolupament de l'educació a distància. Els continguts continuen proposant-nos conèixer les teories en l'educació a distància (teoria de l'estudi independent, teoria de la industrialització, teoria de la interacció i de la comunicació, etc.) i reflexionar sobre la relació entre les teories d'aprenentatge i l'aplicació educativa de les TIC, per tancar analitzant els nous perfils del docents i els estudiants ens els processos de formació en línia.

Ensenyar i aprendre en línia presenta una càrrega lectiva de 6 ECTS, corresponents a 150 hores d'activitat.

Amunt

Ensenyar i aprendre en línia és una assignatura obligatòria del Màster d'educació i TIC. Així doncs, l'equip docent suggereix cursar-la en els primers semestres de matrícula.

Amunt

Com la resta d'assignatures del Màster d'Educació i TIC els camps professionals en què es projecta Ensenyar i aprendre en línia estan relacionats amb la docència basada en l'ús de les TIC: la docència en línia, el b-learning, el mobile learning, l'assessorament a institucions d'ensenyament, l'assessorament a empreses, , etc. són àmbits professionals en què es projecte l'assignatura. 

Amunt

Per tal de cursar Ensenyar i aprendre en línia no és imprescindible haver superat el contingut d'altres assignatures del Màster d'Educació i TIC. L'orientació de Ensenyar i aprendre en línia es basa en les ciències de l'educació tot proposant un model d'anàlisis, planificació i seguiment dels processos d'ensenyar i aprendre en línia. Tot i amb això, tenir nocions dels conceptes fonamentals de les ciències de l'educació permetrà una certa familiarització amb el lèxic.

Amunt

La informació prèvia a la matrícula pot ser consultada al següent enllaç:
https://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/elearning-educacio-tic/presentacio

Amunt

L'objectiu d'aquesta assignatura és donar a conèixer l'educació en línia i les teories d'aprenentatge a fi de facilitar una pauta d'actuació en l'exercici de la docència en un entorn virtual.

Les competències que els estudiants desenvoluparan durant l'assignatura són les següents:

 • Fer servir els principis teòrics fonamentals per a l'exercici de la seva pràctica professional.
 •  Aplicar els principis ètics i valors professionals en el seu àmbit de treball.
 • Comunicar de manera efectiva a través de la tecnología en un context d'aprenentatge en línia.
 • Organitzar, planificar i dur a terme un projecte professional o de recerca usant les TIC.
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Aplicar estratègies i metodologies instruccionals, basades en l'ús de les TIC, que permetin el disseny i implementació d'activitats d'aprenentatge i d'avaluació en línia innovadores.
 • Dissenyar materials educatius i formatius digitals en múltiples mitjans i formats.
 • Planificar i implementar estratègies de dinamització de comunitats virtuals i treball col·laboratiu en entorns digitals.

L'adquisició d'aquestes competències s'aconseguirà a través de la realització d'un conjunt d'activitats d'aprenentatge (que més endavant es presenten de forma detallada), amb els següents objectius associats:

 • Conèixer els conceptes clau per desenvolupar l'educació que fa un ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Conèixer l'evolució de l'educació mediada per les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Relacionar les concepcions de l'aprenentatge en línia amb diferents paradigmes de l'educació.
 • Tenir una actitud analítica enfront les tendències actuals i de futur en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'educació.

Amunt

Per tal d'assolir els objectius plantejats en aquest mòdul es treballaran els següents continguts:

 • Conceptualització de l'educació oberta i l'educació a distància
  • Definició de l'educació a distància
 • Evolució i desenvolupament de l'educació a distància
  • Breu història de l'educació a distància
  • Estat de l'educació a distància
  • Desafiaments i oportunitats de l'educació a distància
  • Tendències actuals en l'aprenentatge obert i a distància
 • Concepció del procés d'aprenentatge en l'educació a través de les TIC
  • Conductisme
  • Cognitivisme
  • Constructivisme
  • Connectivisme
 • Ensenyar i aprendre en entorns virtuals:
  • Aprendre en línia
  • Ensenyar i aprendre en línia: canvi de rol dels agents implicats en els processos educatius en el context de l'educació superior:
   • Els entorns virtuals d'aprenentatge: asincronia espai-temporal
   • L'estudiant en línia: actiu, col·laboratiu i que aprèn al llarg de la vida
   • El docent en línia: facilitador de processos d'aprenentatge

Amunt

Guia bàsica d'edició de vídeo Web
Ensenyament i aprenentatge en l'era digital Web
Xarxes socials - L'ús de Twitter Web
Presentacions en línia efectives. Com sintetitzar idees per a un públic en línia Web
Repositori d'eines digitals (Toolkit) Web
Guia d'elaboració d'un guió documental Web
MeticLab (CAT) Web
La infografia Web
Mapes conceptuals i mapes mentals Web
Educació en línia Web

Amunt

 • PÉREZ-MATEO, M.; GUITERT, M., (2010). Aprender y enseñar en línea. Barcelona: UOC.
 • HERNÁNDEZ REQUENA, S. (2008). El modelo constructivista con las nuevas tecnologías: aplicado en el proceso de aprendizaje. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC), 5(2). UOC.https://www.uoc.edu/rusc/5/2/dt/esp/hernandez.pdf
 • Sangrà, A. (coord.) (2020). Decálogo para la mejora de la docencia online. Propuestas para educar en contextos presenciales discontinuos. Barcelona: Editorial UOC,
 • TORRAS, E. (2015). Aproximació conceptual a l'ensenyament i l'aprenentatge en línia. Barcelona: UOC. 

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt