Pràctiques externes Codi:  M1.039    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Les Pràctiques (6 ECTS) corresponen a una de les assignatures optatives del Màster en Educació i TIC (e-learning) destinada a l'elaboració individual d'un projecte d'aplicació professional contextualitzat en una institució.


Representa, en aquest sentit, una oportunitat perquè l'estudiant posi en pràctica els coneixements adquirits al llarg del màster en relació amb un entorn real de caràcter institucional, empresarial o acadèmic.


En aquesta assignatura, els/les estudiants hauran de mostrar les competències professionals bàsiques, específiques i transversals pròpies de l'àmbit de l'educació intervinguda per TIC i en relació amb l'especialitat cursada en el màster:


 • Direcció i gestió

 • Disseny Tecnopedagògic

 • Docència en Línia


Els requisits que han de complir-se per poder matricular-se en aquesta  assignatura de Pràctiques són els següents:

 • Haver superat la meitat dels crèdits de la titulació (30 ECTS) i, dins d’aquests, les quatre assignatures comunes obligatòries (24 ECTS):


 • Disseny i gestió de projectes d'e-learning (6 ECTS)

 • Fonaments de disseny tecnopedagògic (6 ECTS)

 • Ensenyar i aprendre en línia (6 ECTS)

 • Fonaments tecnològics de l'e-learning (6 ECTS)A més, és recomanable haver superat l'assignatura preparatòria de l'especialitat que correspongui:


 • Direcció operativa de projectes d'e-learning  per a l'itinerari de Direcció i gestió.

 • Disseny de programes i cursos en línia per a l'itinerari de Disseny Tecnopedagògic.

 • Planificació de la docència en línia per a l'itinerari de Docència en Línia.


Així mateix, és altament recomanable que l’assignatura de Pràctiques (com en el cas del TFM) es cursi en darrer terme i amb dedicació única, és a dir, sense cursar altres assignatures en paral·lel.

Les Pràctiques del Màster d'Educació i TIC es desdoblen en dues modalitats o assignatures diferents (l'estudiant n'haurà de triar una):
 • Pràctiques Externes La modalitat principal que promou el màster són les pràctiques externes, desenvolupades en un centre, entitat o empresa de pràctiques (semi presencialment o virtualment) que, o bé es dediqui a l'educació, o bé ofereixi possibilitats de desenvolupar un projecte educatiu o formatiu amb suport de tecnologies digitals. Per a la realització de les pràctiques externes és necessari signar un conveni de cooperació educativa amb el centre de pràctiques triat.
 • Pràctiques Internes És una modalitat de pràctiques que consisteix en la realització d'un projecte d'aplicació professional a partir de casos pràctics proposats des del programa de màster.

L'assignatura de Pràctiques Externes

En aquesta assignatura optativa de 6 crèdits ECTS l'estudiant posarà en pràctica els coneixements adquirits durant el màster en una situació d'aplicació específica. Concretament haurà d'elaborar de forma individual un projecte d'aplicació professional que doni resposta a una necessitat o problemàtica específica contextualitzada en una institució, organització o entitat.


En aquest cas, el projecte formatiu de pràctiques està vinculat a l'àmbit de l'educació i la formació mediades per TIC, per la qual cosa es basa principalment en un conjunt d'accions i processos vinculats a l'ensenyament i l'aprenentatge mitjançant l'ús de tecnologies digitals, que el seu objectiu és generar, distribuir i avaluar el coneixement a partir de la interacció entre docents o educadors i entre discents o aprenents, en el si d'un centre educatiu, organització o empresa.


Aquest fet no implica la presència continuada de l'estudiant al centre de pràctiques. De fet, les pràctiques externes tenen un caràcter semipresencial o virtual, però sí es requereix que s'estableixin el contacte i l'intercanvi d'informació necessaris per a la correcta realització de les etapes implicades en el desenvolupament de les pràctiques.


D'entrada, i sempre que sigui possible, es recomana als estudiants escollir un context de pràctiques proper, ja que d'aquesta manera hi ha majors garanties que l'experiència contingui un valor afegit per a les dues parts, l'organització i l'estudiant, i es converteixi en una oportunitat d'aprenentatge molt més significativa que si es fes en un entorn aliè.L'assignatura de Pràctiques Internes


En l'assignatura de Pràctiques internes es presenten situacions dins de l'entorn virtual de la UOC que permetin el plantejament individual d'un projecte d'aplicació professional en l'àmbit de l'e-learning, contextualitzat en una institució, organització o entitat, utilitzant recursos didàctics específics en forma de casos pràctics.


L'objectiu de l'assignatura de Pràctiques internes és que els estudiants desenvolupin i apliquin part de les competències pròpies del perfil professional del programa en un context concret vehiculat per un cas pràctic. En aquest sentit, no es tracta únicament de fer una pràctica professional, sinó de generar una oportunitat d'aprenentatge completa, integradora i única que difícilment podria donar-se en una assignatura convencional.


En aquesta assignatura de 6 crèdits ECTS, l'estudiant posarà en pràctica els coneixements adquirits durant el màster en una situació d'aplicació específica. Es tracta de desenvolupar un projecte d'aplicació que doni resposta a una necessitat o problemàtica específica contextualitzada en una institució, organització o entitat, que es presentarà i desenvoluparà íntegrament en l'entorn virtual de la UOC, mitjançant un material específic en forma de narració o cas pràctic. En el nostre cas, el projecte està vinculat a l'àmbit de l'educació i la formació intervingudes per TIC, per la qual cosa es basa principalment en un conjunt d'accions i processos vinculats a l'ensenyament i l'aprenentatge mitjançant l'ús de tecnologies digitals. El seu objectiu és generar, distribuir i avaluar el coneixement a partir de la interacció entre docents i educadors i entre discents i aprenents, en el si d'un centre educatiu, organització o empresa.


El concepte d'aplicació fa referència a l'acció o intervenció en una institució o organització. En aquest sentit, l'assignatura de Pràctiques proporciona el context en el qual arrelar, dissenyar i desenvolupar el projecte.


És condició imprescindible per poder parlar de projecte d'aplicació l'anàlisi exhaustiva de les necessitats de l'organització o institució educativa sobre la qual es farà el treball, per la qual cosa és imprescindible l'accés a informació específica d'aquest tipus. Aquesta informació es proporcionarà amb el cas pràctic escollit, que presentarà exhaustivament el context d'aplicació, així com la situació problemàtica o necessitat que s’hi  planteja i que l'estudiant haurà de resoldre mitjançant la seva proposta.


Amunt

L’assignatura de Pràctiques Externes és l'activitat pràctica i específica que dins del TFM actua com a eix vertebrador del Màster, amb dos objectius: en primer lloc, contextualitzar els aprenentatges, tant teòrics com a pràctics, que l'estudiant ha anat adquirint al llarg dels diferents mòduls i cursos del programa i, en segon lloc, projectar els aprenentatges a l'entorn professional.
Cal entendre aquesta assignatura i la de Projecte d’Aplicació Professional com un tot estructurat (TFM) per un conjunt de tasques relacionades amb l’execució d’un projecte orientat per un objectiu definit, susceptible d'aconseguir-se en un temps determinat i amb uns recursos concrets.
Com a requisits acadèmics per desenvolupar l’assignatura, tenint en compte que necessàriament haurà de matricular-se conjuntament amb la de Projecte d’Aplicació Professional, es proposen els següents:
1. Es recomana haver superat almenys la meitat dels crèdits de la titulació.
2. Es necessari haver superat l’assignatura preparatòria de: Disseny i gestió de projectes d’e-learning,
3. Es aconsellable tenir dedicació única al TFM, és a dir, no realitzar paral·lelament altres assignatures.

Amunt

Com a part integrant de l’itinerari professionalitzador, es relaciona directament amb la capacitació professional del propi programa de Màster universitari en Educació i TIC (e-learning), que són entre altres, les següents professions no regulades:
-       Docents que volen treure partit de les TIC per a la millora de la qualitat educativa
-       Director/a de projectes d'e-learning
-       Dissenyador/a instruccional o tecno-pedagògic
-       Dissenyador/a gràfic/a de recursos i entorns educatius mediats per les TIC
-       Avaluador/a de projectes d'e-learning
-       Coordinador/a docent de programes, cursos i assignatures basades en l'ús de les TIC
-       Coordinador de projectes d'investigació en e-learning
-       Coordinador de producció de recursos multimèdia per a l'educació
-       Tècnic/a en qualitat de l'e-learning
-       Tutor/ en entorns d'ensenyament-aprenentatge en línia
-       Formador en entorns d'ensenyament-aprenentatge en línia
-       Gestor/a de programes d'e-learning formatius
-       Administrador/a de entorns virtuals per a la formació

Amunt

 

Amunt

Per les seves particularitats, l’assignatura de Pràctiques no aporta més competències específiques als estudiants, sinó que permet consolidar les competències que ja s’hauran adquirit durant els cursos anteriors.
Així doncs, els estudiants hauran de posar en joc les seves habilitats comunicatives, la capacitat de treballar en equip, el lideratge, la iniciativa i la creativitat a l’hora de resoldre problemes reals, la facilitat de redactar documentació concisa, completa i comprensible, etc. Concretament:
-       Aplicar els principis ètics i valors professionals en el seu àmbit de treball.
-       Assegurar el seu acompliment professional a través de l'actualització contínua.
-       Manejar els principis teòrics fonamentals per a l'exercici de la seva pràctica professional.
-       Disposar de l'actitud adequada per facilitar la innovació i el canvi en el seu context professional.
-       Comunicar de manera efectiva a través de la tecnologia en un context d'aprenentatge en línia.
L’estudiant haurà de posar de manifest, així, les competències professionals bàsiques, específiques i transversals, pròpies de l’àmbit de l’e-learning i per a l’especialitat escollida.
Competències de l'especialitat en direcció i gestió.
 
-       Comunicar eficaçment per facilitar les interaccions entre els diferents actors de l'àrea d'aprenentatge en línia.
-       Aplicar estàndards ètics, legals i tecnològics en el marc de l'aprenentatge en línia.
-       Aplicar coneixements professionals i tecnològics actualitzats.
-       Planejar les funcions de l'àrea d'aprenentatge en línia en el context de l'organització.
-       Identificar solucions d'aprenentatge en línia que responguin a necessitats d'aprenentatge en l'organització.
-       Alinear les funcions de l'àrea d'aprenentatge en línia amb el canvi organizacional.
-       Familiaritzar-se amb els principis de disseny instruccional aplicat a solucions d'aprenentatge en línia.
-       Avaluar intervencions d'aprenentatge en línia.
-       Aplicar principis de lideratge a l'àrea de l'aprenentatge en línia.
-       Exercir habilitats de gestió organizacional a l'àrea d'aprenentatge en línia.
-       Exercir habilitats de negocis a l'àrea d'aprenentatge en línia.
-       Aplicar principis de gestió del coneixement a l'àrea d'aprenentatge en línia.

 
Competències de l'especialitat de disseny tecno-pedagògic
 
-       Planificar l'anàlisi de necessitats propi a un context d'aprenentatge en línia.
-       Avaluar les condicions per dissenyar una solució d'aprenentatge en línia sobre la base dels resultats d'una anàlisi de necessitats.
-       Analitzar els factors organizacionales, regulatoris i educacionals que puguin tenir un impacte en el disseny de la solució d'aprenentatge en línia proposada.
-       Establir les especificacions de creació, format, qualitat, implementació i emmagatzematge del contingut de la solució d'aprenentatge en línia.
-       Dissenyar, seleccionar o adaptar intervencions d'aprenentatge en línia eficaces.
-       Utilitzar la tecnologia i el mètode apropiats per dissenyar activitats d'aprenentatge en línia.
-       Elaborar l'estratègia pedagògica d'aprenentatge en línia.
-       Identificar els principis bàsics per al desenvolupament de la solució d'aprenentatge en línia.
-       Assegurar la qualitat de l'etapa de desenvolupament de la solució d'aprenentatge en línia.
-       Especificar l'escenari de difusió de la solució d'aprenentatge en línia.
-       Avaluar l'eficàcia de la solució de l'aprenentatge (avaluar l'aprenentatge).
-       Avaluar el procés de disseny de la solució d'aprenentatge en línia.
-       Planificar la gestió de la solució d'aprenentatge en línia.
-       Gestionar el projecte de disseny d'una solució d'aprenentatge en línia
 
Competències de l'especialitat de docència en línia.
 
-       Planificar el procés d'ensenyament-aprenentatge en línia basat en els principis de l'aprenentatge en línia.
-       Preparar els recursos i l'estratègia pedagògica adequats a una solució d'aprenentatge en línia específica.
-       Deixar operatiu l'ambient d'aprenentatge per assegurar les millors condicions d'aprenentatge en línia.
-       Preparar-se per a l'ensenyament en el context d'una solució d'aprenentatge en línia.
-       Aplicar principis de presentació de continguts multimèdia en línia segons els objectius d'aprenentatge i els mitjans seleccionats.
-       Demostrar l'ús eficaç de tècniques d'acompanyament o suport a l'estudiant dins del procés d'ensenyament-aprenentatge en línia.
-       Aplicar bones pràctiques de dinamització de grups en el context d'aprenentatge en línia.
-       Proporcionar feedback de manera oportuna, rellevant i clara als estudiants en línia.
-       Facilitar la superació de dificultats en l'aprenentatge en línia.
-       Avaluar l'eficàcia del procés d'ensenyament-aprenentatge en línia en un context d'aprenentatge determinat.
-       Posar en pràctica tècniques de seguiment del procés d'ensenyament-aprenentatge en línia.
-       Administrar el procés d'aprenentatge en línia per a la col·laboració i l'autogestió per a fi de maximitzar els resultats d'aprenentatge.
-       Administrar l'ambient d'aprenentatge en línia per maximitzar la seva eficàcia.

Amunt


Amunt

MeticLab (CAT) Web

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt