Disseny i gestió de projectes d'e-learning Codi:  M1.045    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Disseny i gestió de projectes d'e-learning pretén situar l'alumnat en un context molt similar al que trobareu a la vida real quan hagueu de dissenyar, desenvolupar i gestionar un projecte d'intervenció d'e-learning. Per això, pràcticament totes les activitats acadèmiques que es duran a terme al llarg de l'assignatura es basen en l'assumpció d'un paper o rol dins una empresa fictícia i en el compliment d'una sèrie de reptes. Aquests reptes permetran una immersió als camps d'aplicació educativa i formativa en l'àmbit de les TIC, als diversos nivells i sectors formatius (primària, secundària, formació d'adults, universitat, ONG, formació ocupacional, formació permanent, empresarial, etc.). ), de manera que constitueixi una experiència molt propera a la realitat que després servirà als estudiants per aplicar-la al seu treball final de Màster.

 • Formem una empresa de projectes e-learning?
 • Muntem el nostre equip i som-hi!
 • Dissenya i defensa el teu projecte e-learning
 • Aquí estem, aquest és el nostre projecte, i aquest el seu valor: Ens seguiu?

Amunt

El programa del Màster d'Educació i TIC (e-learning) consta de 60 crèdits, que l'estudiant podrà cursar de diverses maneres, depenent de si tria fer un màster d'especialització professional o un màster d'iniciació a la recerca.

Per obtenir el màster d'Educació i TIC es requereixen 60 crèdits, dels quals 24 són troncals i 36 s'orienten a especialitzar-se en un dels itineraris següents:

 • Direcció i gestió de l'e-learning.
 • Disseny tecnopedagògic per a l'educació.
 • Docència universitària en línia.
 • Investigació en e-learning.

Distribució de crèdits per tipologia:

Obligatòries 24 crèdits

Optatives 24 crèdits

Treball final de màster / pràctiques 6 + 6 crèdits

o Seminari de recerca 12 crèdits

Total 60 crèdits

Amunt

Donat l'abast general d'aquesta assignatura, el camp professional d'aplicació estarà relacionat amb totes aquelles activitats que requereixin una fase prèvia a la posada en marxa o consolidació de processos de formació virtuals que necessitin de la utilització d'un entorn virtual de formació.

Amunt

Aquesta assignatura té com a objectiu principal conèixer i saber aplicar els coneixements, les eines i els recursos que permeten dissenyar i desenvolupar un projecte d'e-learning. Així doncs, permetrà als participants adquirir les competències següents:

 • CB6: Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7: Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea destudi.
 • CB9: Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i les raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CT1: Comunicar i difondre continguts de manera efectiva a través de la tecnologia en entorns virtuals
 • CT2: Treballar en equip i de forma interdisciplinària amb suport de les tecnologies
 • CT3: Desenvolupar habilitats de treball autònom en un context intervingut principalment per la tecnologia
 • CT4: Organitzar, planificar i dur a terme un projecte professional o de recerca usant les TIC.
 • CT5: Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.
 • CE2: Gestionar i administrar els processos operatius vinculats a l'ensenyament i l'aprenentatge en línia.
 • CE3: Gestionar projectes educatius basats en l'ús de les TIC, coordinant equips interdisciplinars i l'equip docent, així com els aspectes tecnològics, financers i pressupostaris relacionats.
 • CE4 - Avaluar els processos organitzatius, la planificació de l'aprenentatge i els resultats acadèmics orientant-se a garantir l'execució d'un sistema de garantia de la qualitat de l'oferta educativa.
 • CE6: Planificar escenaris d'ensenyament i aprenentatge basats en les TIC per a diferents contextos, nivells i necessitats educatives.
 • CE8: Dissenyar materials educatius i formatius digitals en múltiples mitjans i formats.
 • CE9: Planificar i implementar estratègies de dinamització de comunitats virtuals i treball col·laboratiu en entorns digitals.
 • CE10: Definir models educatius que incorporin les TIC i dissenys tecnopedagògics per a diferents necessitats i contextos de forma fonamentada i des del coneixement teòric disciplinar.

Amunt

Els continguts s'abordaran segons els reptes d'aprenentatge següents:

Repte 1

 • Sintetitzar i integrar idees d'estudis acadèmics sobre tendències innovadores en e-learning mitjançant un mapa conceptual utilitzant eines digitals.
 • Participar en la dinàmica Brain-Reflection a través del canal digital adequat, interactuant i adequant la comunicació al context social i cultural i respectant les normes de Netiqueta.
 • Aprofitar la cerca i selecció d'informació per fer aportacions rellevants al Brain-Reflection servint-se del potencial de la xarxa i eines digitals.
 • Presentar d'una manera persuasiva informació personal mitjançant vídeo digital.
 • Resoldre en les aportacions o creació de continguts digitals, dilemes de reconeixement i atribució d'idees i treballs, en base a l'ètica, la perspectiva de gènere i la integritat del treball intel·lectual.
 • Actuar de manera ètica, honesta i cívica en el treball acadèmic i professional de l'àmbit e-learning, evitant el plagi o qualsevol altre ús indegut del treball a tercers.

Repte 2

 • Interaccionar i compartir informació i continguts digitals per al procés de disseny i gestió d'un projecte e-learning.
 • Treballar en equip en entorns virtuals, desenvolupant criteris comuns d'organització i funcionament de grup.
 • Utilitzar eines col·laboratives digitals, de planificació, difusió i control de projectes.
 • Prendre la iniciativa i valorar el progrés per a la millora en l'ús i l'aplicació de les tecnologies digitals en la proposta d'un projecte d'e-learning.
 • Elaborar una planificació grupal del treball col·laboratiu al llarg de tot el projecte d'e-learning mitjançant un cronograma digital o una aplicació específica de gestió de projectes.
 • Realitzar propostes de projectes de gestió i disseny d'e-learning que participin a la transformació social i cultural.
 • Actuar de manera ètica, honesta i cívica en el treball acadèmic i professional de l'àmbit e-learning, evitant el plagi o qualsevol altre ús indegut del treball a tercers.
 • Conèixer i integrar els diferents perfils professionals necessaris per al disseny i la gestió d'un projecte e-learning.
 • Dissenyeu l'Storyboard de l'entorn tecnologístic d'una proposta tecnopedagògica mitjançant una eina digital.
 • Contextualitzar una proposta formativa e-learning innovadora en un entorn o àmbit.
 • Aplicar els fonaments del disseny tecnopedagògic a la resolució i proposta d'un projecte e-learning.

Repte 3

 • Identificar noves necessitats i/o tendències futures i interrelacionar diferents camps donant suport a la innovació i la creativitat en el disseny, desenvolupament i integració d'idees en l'àmbit digital.
 • Assumir el rol de lideratge compartit en la consecució dels objectius i les tasques del grup, participant, interactuant i revisant activament la informació i les accions del projecte mitjançant tecnologies digitals.
 • Realitzar propostes de projectes de gestió i disseny d'e-learning que participin a la transformació social i cultural.
 • Actuar de manera ètica, honesta i cívica en el treball acadèmic i professional de l'àmbit e-learning, evitant el plagi o qualsevol altre ús indegut del treball a tercers.
 • Dissenyar i definir les diferents fases i accions necessàries per a la concreció i l'articulació de cadascun dels elements del projecte e-learning amb una perspectiva tecnopedagògica, des de l'establiment d'objectius generals i específics, marc teòric i estratègia metodològica, fins a la posada en marxa del projecte.
 • Relacionar les accions o les tasques concretes amb el perfil professional més adequat de l'àmbit e-learning per a la consecució dels objectius de la proposta contextualitzada.
 • Identificar un model pedagògic que sustenti el disseny didàctic en un projecte d'e-learning
 • Dissenyar una proposta que tingui en compte els aspectes tecnologístics d'un projecte d'e-learning.
 • Analitzar l'impacte financer i pressupostari en el disseny d'un projecte d'e-learning.
 • Definir els instruments, els criteris d'avaluació i/o les activitats d'avaluació de l'acció formativa d'un projecte e-learning contextualitzat.
 • Definir els instruments i els indicadors d'avaluació i millora del projecte e-learning desenvolupat.
 • Projectar escenaris d'aprenentatge e-learning integrant noves necessitats i/o tendències preveient possibilitats futures.
 • Interrelacionar diferents camps en projectar propostes formatives amb tecnologies digitals.

Repte 4

 • Treballar en equip en entorns virtuals, desenvolupant criteris comuns d'organització i funcionament de grup.
 • Utilitzar eines col·laboratives digitals, de planificació, difusió i control de projectes.
 • Realitzar propostes de projectes de gestió i disseny d'e-learning que participin a la transformació social i cultural.
 • Actuar de manera ètica, honesta i cívica en el treball acadèmic i professional de l'àmbit e-learning, evitant el plagi o qualsevol altre ús indegut del treball a tercers.
 • Dissenyar una web per comunicar i difondre la proposta incloent-hi suports gràfics i audiovisuals, recursos variats de presentació professional i xarxes socials.
 • Crear una presentació visual del projecte que sintetitzi el seu contingut emprant recursos gràfics i audiovisuals digitals.
 • Seleccionar i justificar l'eina digital més adequada per a la presentació i la difusió del projecte.
 • Establir criteris i accions per a la difusió amb mitjans suports digitals d'un projecte formatiu, en concordança amb el context, el públic i les característiques.
 • Realitzar la difusió del projecte a través de xarxes socials.

Amunt

Mòdul de conceptualització del disseny tecnopedagògic PDF
Models de disseny instruccional PDF
Models pedagògics i e-learning PDF
Camps d'intervenció professional en e-learning PDF
Visió panoràmica dels models de disseny tecnopedagògic PDF
Comunicació a la xarxa Web
Composició i redacció de la informació digital Web
Cerca i localització d'informació per Internet Web
Pautes per optimitzar l'organització de la informació digital Web
Repositori d'eines digitals (Toolkit) Web
MeticLab (CAT) Web
Brain Reflection Web
El disseny d'un projecte formatiu en e-learning: la virtualització de formacions presencials amb DISform Web

Amunt

L'aprenentatge s'organitza a partir dels reptes esmentats anteriorment, equivalents a 6 crèdits ECTS. El nombre de crèdits s'organitza a partir de cadascuna de les tasques a realitzar en cadascun dels reptes per obtenir els resultats d'aprenentatge. El total de crèdits d'aquest curs representaran 150 hores de treball de l'estudiant; 25 hores/crèdit aproximadament.

Cadascun dels reptes aborda situacions que es presenten en el desenvolupament de la proposta del projecte d'aquest curs i constitueixen una forma d'aplicar les reflexions i conclusions obtingudes en la resolució dels problemes que es vagin plantejant i que estaran directament relacionats amb la proposta plantejada.

ATENCIÓ: fer un "copiar-enganxar" d'altres materials, dades, opinions... sense esmentar la font és motiu de no superació de l'assignatura. Sempre serà obligatori referenciar les fonts quan es facin servir còpies literals i elaborar resums quan es vulgui crear coneixement a partir del que us pugueu trobar escrit, però mai fer un plagi.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt