Integració d'eines tecnològiques per a l'educació Codi:  M1.052    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
 

Aquesta assignatura tracta qüestions que tenen a veure amb la integració i ús educatiu de les tecnologies digitals en un sentit ampli. És a dir, es contemplen tant les situacions i entorns d'aprenentatge en què la tecnologia adopta un paper central i complet en la mediació de l'aprenentatge (virtuals o en línia), com aquells en què la tecnologia té la funció de secundar o facilitar l'aprenentatge en determinats processos i/o activitats (semipresencials o presencials amb suport tecnològic). 


Aquesta mirada implica necessàriament una visió global de la situació d'aprenentatge, que tingui en compte els factors i principis de tipus tecnològic i pedagògic, que intervenen en la presa de decisions, des de la selecció d'una tecnologia per unes determinades finalitats educatives i en un determinat context sociocultural, fins a la seva integració, implementació i avaluació, en el marc d'un model metodològic determinat, mitjançant els procediments de disseny tecnopedagògic aplicats. 


A més, l'assignatura permet explorar i analitzar les tendències tecnològiques del moment, amb el propòsit de reflexionar sobre les oportunitats que aquestes ofereixen per a l'ensenyament i l'aprenentatge en diferents contextos, però des d'una perspectiva crítica i, per tant, considerant també els dilemes ètics que poden plantejar i les seves possibles repercussions negatives. En aquest sentit, l'assignatura tracta també el paper de la tecnologia com a generadora de processos de transformació educativa socialment responsables, des del punt de vista de la sostenibilitat i l'equitat.


Es pretén mobilitzar i aplicar coneixements des de diversitat d'enfocaments, situacions i contextos educatius, formals i no formals. Amb aquest propòsit, es parteix de casos i experiències d'ús educatiu/formatiu de les tecnologies digitals basades en la realitat. Aquestes situacions de partida, al costat de la consulta de materials de referència, que vehiculin el coneixement teoricopràctic sobre els temes tractats, permeten repensar, argumentar i avaluar els usos de les tecnologies digitals en les pràctiques educatives. 


 


Amunt

 L'assignatura Integració d'eines tecnològiques per l'educació forma part de l'itinerari “Disseny tecnopedagògic en educació" integrat per un conjunt de 4 assignatures optatives:


Disseny de programes i cursos en línia

6 ECTS

Disseny de recursos i activitats en línia

6 ECTS

Integració d’eines tecnològiques per a l’educació

6 ECTS

Planificació de la docència en línia

6 ECTS


Amunt

Esta asignatura se propone formar a profesionales en campos de trabajo relacionados con la integración y el uso de las tecnologias digitales en entornos, escenarios y contextos educativos diversos. El aprendizaje se plantea de manera práctica y contextualizada, pero a la vez fundamentada. Para ello se activaran procesos de reflexión-acción individuales y colectivos, que permitan interpretar y actuar en situaciones de aprendizaje extraídas de la realidad dentro de un marco teórico de referencia. 


Amunt


Es recomanable que l'estudiantat hagi cursat i superat les assignatures troncals del màster

Amunt

Esta assignatura ermite a sus participantes poner en práctica de forma esencial las siguientes competencias generales, específicas y transversales:Competencias generales

CG1 - Manejar los principios teóricos fundamentales para el ejercicio de su práctica profesional.


Competencias específicas

CE5 - Desarrollar diseños tecno-pedagógicos de programes, cursos y asignaturas para entornos digitales de enseñanza y aprendizaje.

CE6 - Planificar escenarios de enseñanza y aprendizaje basados en las TIC para diferentes contextos, diferentes niveles y necesidades educativas.

CE7 - Aplicar estrategias y metodologías instruccionales, basadas en el uso de las TIC, que permitan el diseño e implementación de actividades de aprendizaje y de evaluación en línea innovadoras.

CE8 - Diseñar materiales educativos y formativos digitales en múltiples medios y formatos.

CE9 - Planificar e implementar estrategias de dinamización de comunidades virtuales y trabajo colaborativo en entornos digitales.

Competencias transversales 

CT1. Comunicar de manera efectiva a través de la tecnología en un contexto de aprendizaje en línea.

 


 

CT2. Trabajar en equipo y de forma interdisciplinar con apoyo de las tecnologías.

 


 

CT3. Desarrollar habilidades de trabajo autónomo en un contexto mediado principalmente por la tecnología.

 


 

CT4. Organizar, planificar y llevar a cabo un proyecto profesional o de investigación usando las TIC.

CT5. Actuar de manera honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, tanto en la práctica académica como en la profesional, y diseñar soluciones para la mejora de estas prácticas.

Amunt

Atès el plantejament experimental de l'assignatura, una part dels seus continguts seran dinàmics, amb la intenció de donar cabuda al tractament de diferents tendències tecnològiques i aplicacions emergents en el camp de l'e-learning.  


No obstant això, l'assignatura incorpora uns eixos temàtics de contingut fonamental que són els següents:


 • Fonaments teòrics de l'e-learning i la tecnologia educativa

 • Implicacions socials i ètiques en l'ús de les tecnologies digitals

 • Competència i alfabetització digital crítica, equitat digital i disseny inclusiu. 

 • Creació, implementació i avaluació d'entorns i recursos digitals per l'aprenentatge.

 • Educació digital en l'era de la IA

 • Models d’integració de TIC: SAMR y TIM

 • Analítiques d'aprenentatge i millora del disseny educatiu amb TIC 

 • Espais d'aprenentatge smart: característiques, disseny i avaluació

 • Tendències tecnològiques i d'innovació educativa.

Amunt

Models de disseny instruccional PDF
Smart classroom: innovant l'espai d'aprenentatge amb TIC Web
Metodologies actives Web
MeticLab (CAT) Web
Recorregut virtual Escola Miquel Martí i Pol Audiovisual
Aula smart de l'Institut Caterina Albert Audiovisual
Recorregut virtual Aula Laura Rubio, Universitat de Barcelona Audiovisual
Espais d'aprenentatge smart: recorreguts virtuals Audiovisual

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt