Disseny de recursos i activitats d'aprenentatge en línia Codi:  M1.054    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
El disseny d’experiències d’aprenentatge implica la consideració d’un seguit d’elements que configuren la infraestructura de suport proporcionada per la situació d’aprenentatge. Aquests components que defineixen la situació d’aprenentatge i que determinen el tipus de processos que s’hi desenvoluparan, s’organitzen a partir d’una estratègia metodolìgica que es materialitza en una activitat o una seqüència d’activitats. L’activitat o la seqüència d’activitats d’aprenentatge és el que determina el conjunt de tasques que haurà de desenvolupar l’estudiant, el tipus d’interaccions que establirà i els recursos de suport que emprarà, així com els mecanismes de suport docent que es posaran en joc per tal de d’acompanyar l’experiència d’aprenentatge desitjada.
 
El camp del disseny tecno-pedagògic ha estat molt prolífic en els darrers anys en el desenvolupament de models, criteris, eines i sistemes per a facilitar la tasca de creació de situacions d’aprentatge reutilitzables, és a dir, que puguin ser aprofitades en diferents contextos educatius. En aquest context, l’anomental Learning Design ha emergit com un dels camps de creixement més significatius en l’àmbit de l’e-learning.
 
La present assignatura pretén facilitar l'adquisició de les competències necessàries per conceptualitzar, analitzar, dissenyar i avaluar activitats i recursos d’aprenentatge des de diferents perspectives i models pedagògics. En aquesta assignatura es treballarà per tant, amb especial èmfasi, el rol del dissenyador instruccional, però contemplant la seva funció de manera fortament interrelacionada amb la de docents i aprenents.
 
En aquest sentit, caldrà treballar els conceptes i principis clau del disseny tecno-pedagògic en relació amb les diferents perspectives teòriques sobre l’aprenentatge, parant especial atenció als enfocaments derivats del constructivisme sociocultural.
 
També serà imprescindible abordar les diferents etapes d’un procés de disseny tecno-pedagògic, contemplant la fase d’implementació i d’avaluació del mateix, per tal de valorar l’eficàcia del funcionament de les activitats i recursos desenvolupats. De forma transversal es treballarà l’articulació i la gestió docent d’elements com la interacció, la col.laboració, l’auto-regulació en el marc de les activitats d’aprenentatge en línia o desenvolupades amb suport tecnològic.
 
Per tal d’afavorir aquest plantejament, l’assignatura es dota d’un conjunt d’activitats de diferent tipologia (estudi de casos, processos d’indagació, resolució de problemes, treball col.laboratiu, disseny participatiu) que permeten experimentar a partir de la pròpia pràctica i reflexionar sobre les dificultats trobades, tot activant el treball de competències i l’aplicació de coneixements adquirits amb anterioritat en un context rellevant i significatiu per als estudiants.

Amunt

6 ECTS

Amunt

El camp professional d'aplicació específic de les competències assolides a l'assignatura es situa en el disseny i la creació d'activitats i recursos per a l'aprenentatge, el desenvolupament d'estratègies de docència virtual i de dinamització de comunitats virtuals.

Amunt

És important que l'estudiant hagi cursat assignatures introductòries al disseny instruccional.

Amunt

La proposta metodològica de l'assignatura combina diferents estratègies basades en la
indagació, la reflexió crítica, l'anàlisi i resolució de problemes, amb la intenció d'activar
processos de documentació, anàlisi, creació i avaluació. En coherència amb l'assoliment
de les competències transversals la metodologia emprada combina el treball individual i
el treball en grup de forma integrada. Es tracta que els estudiants adoptin un paper actiu
en el camp del disseny de situacions i objectes per a l'aprenentatge en línia o amb suport
tecnològic, des de diferents aproximacions pedagògiques i mitjançant diferents
procediments.

L'assignatura està integrada per sis activitats de diferents característiques i pesos relatius
respecte l'avaluació global de l'assignatura. Totes elles són de realització obligatòria per
poder superar l'assignatura.

L'aprenentatge s'organitza a partir de les activitats proposades, equivalents a 6 crèdits
ECTS. Així, el total de crèdits d'aquesta assignatura representa 150 hores de treball de
l'estudiant, 25 hores / crèdit aproximadament. La distribució d'aquestes 150 hores, en
termes de càrrega lectiva de l'estudiant, és la següent:

Activitat 1 (20 hores)
Activitat 2 (20 hores)
Activitat 3 (25 hores)
Activitat 4 (35 hores)
Activitat 5 (50 hores)

Amunt

Aquesta assignatura té com a objectiu principal professionalizar als participants de manera pràctica, contextualitzada i mitjançant l’anàlisi de casos reals i processos de reflexió-acció en aquells camps de treball específics relatius al disseny d’entorns, ambients i contextos educatius virtuals.
Així doncs, permetrà als participants obtenir les següents competències específiques de disseny educatiu:
·         Disseny, selecció i adaptació d’intervencions d’aprenentatge en línia eficaces
·         Utilització de la tecnologia i el mètode apropiats per dissenyar activitats d’aprenentatge en línia.
·         Modelatge de l'estratègia pedagògica d'aprenentatge en línia.
·         Identificació dels principis bàsics per desenvolupar la proposta d’aprenentatge en línia.
·         Avaluació de l’eficàcia de la solució d’aprenentatge en línia.
·         Avaluació del procés de disseny de la proposta d’aprenentatge en línia.

Amunt

Els eixos de contingut fonamentals de l’assignatura són els següents:
1.     El camp del “learning design”: terminologia, models, eines, sistemes.
2.     L’activitat d’aprenentatge en línia: concepció, tipologia, qualitat.
3.     Els recursos digitals d’aprenentatge: concepció, tipologia, qualitat, tendències.
4.     Enfocaments teòrics, models pedagògics i disseny d’activitats d’aprenentatge.
5.     Eines per al disseny d’escenaris i situacions d’aprenentatges: patrons, scripts, estandards.
6.     Procediments de disseny d’activitats i recursos digitals per a l’aprenentatge

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC

Avaluació continuada

El sistema d'avaluació de l'assignatura es basa en un model d'avaluació continuada a partir d'un seguit d'activitats que es troben relacionades entre sí. 

En l'avaluació de les diferents activitats de l'assignatura es tindrà en compte tant aquells elements relacionats amb el desenvolupament de les tasques i l’elaboració dels productes sol.licitats, com la consecució gradual i global de les competències i habilitats expressades en els objectius de cada activitat.

El consultor de l'assignatura, en el moment de presentar cada activitat i el seu calendari de realització al Tauler de l'aula, recordarà els criteris concrets d'avaluació que se seguirà per valorar les activitats.Avaluació final

L’avaluació final es basarà el desenvolupament i superació de les activitats d’aprenentatge plantejades, aplicant una valoració ponderada dels resultats obtinguts en les mateixes. 


Feedback


Al llarg de tot el procés i especialment en relació a les activitats desenvolupades, els consultors de l’assignatura realitzaran un seguiment constant del treball dels estudiants, proporcionant orientacions i suggeriments de millora en la conducció del seu procés d’aprenentatge.

Amunt

Blended Learning Web
Conceptualització de materials multimèdia PDF

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt