Planificació de la docència en línia Codi:  M1.055    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La planificació dels processos d'ensenyament i d'aprenentatge constitueix un dels factors principals de qualitat de la docència universitària i, per tant, una de les competències bàsiques de la pràctica professional del professorat universitari. Si la planificació té un paper significatiu en el desenvolupament de qualsevol acció formativa de qualitat, en la formació en línia pren una importància especialment rellevant.

L'assignatura Planificació de la docència en línia, de 6 crèdits ECTS, té com a finalitat principal desenvolupar en els estudiants les competències necessàries per a planificar el procés, els recursos, l'estratègia pedagògica i l'entorn d'aprenentatge per a posar en marxa una proposta d'ensenyament i aprenentatge en línia i en modalitats semi-presencials.

L'assignatura té un caràcter tant teòric com aplicat. Es parteix de l'anàlisi i reflexió al voltant dels elements que condicionen la planificació de la docència en entorns d'aprenentatge en línia mitjançant el debat i l'anàlisi de casos de diferents contextos d'accions formatives en entorns virtuals per a, posteriorment, dur a terme el disseny de la planificació d'una acció de formació en línia específica.

Per aconseguir aquesta finalitat l'assignatura està organitzada al voltant de diferents activitats d'aprenentatge individuals i en grup que requereixen d'un alt nivell de participació, col·laboració i interacció entre els estudiants.

Amunt

L'assignatura Planificació de la docència en línia s'inscriu en l'itinerari de Docència Universitària en línia del Màster Universitari en Educació i TIC (e-learning) de la Universitat Oberta de Catalunya. Les assignatures que componen aquest itinerari són: 

  • Estratègies docents en línia (6 ECTS)
  • Planificació de la docència en línia (6 ECTS)
  • Avaluació en línia (6 ECTS)
  • Disseny de recursos i activitats (6 ECTS)

Aquest itinerari pretén proporcionar les competències que els docents universitaris necessiten per a dur a terme la docència en un entorn virtual amb eficàcia i d'acord amb els estàndards de qualitat.

Amunt

Aquesta assignatura es dirigeix tant als professionals dels àmbits educatius habituals com a totes aquelles persones que en el seu context professional puguin planificar i dissenyar continguts de formació dins de la seva organització. 

L'assignatura es projecta en diferents camps professionals relacionats amb la docència tant formal com informal i al llarg de la vida (lifelong learning). En l'àmbit educatiu formal es dirigeix a nivells de formació universitària de grau i postgrau. En l'àmbit de la formació informal i al llarg de la vida, es considera la necessitat d'un conjunt ampli de col·laboradors de les organitzacions professionals capaces de crear continguts de formació a partir del seu coneixement professional. Es treballaran casos pràctics que es basen en situacions reals d'institucions de formació que desenvolupen part o la totalitat de la seva formació en modalitat de formació en línia.

Amunt

Per a la realització d'aquesta assignatura recomanem als participants que hagin cursat satisfactòriament els crèdits fonamentals sobre l'ús de les TIC en educació i els diferents marcs teòrics que trobem per comprendre els processos d'ensenyament i aprenentatge virtuals, d'aquest mateix programa o uns altres que siguin similars.

Així mateix, recomanem que es tinguin coneixements bàsics sobre què és un procés formatiu, els seus principals elements i els diferents aspectes des dels quals valorar la seva qualitat.

Sense aquests requisits previs, pot resultar complex entrar de ple en la reflexió i la resolució de les activitats proposades.

Recomanem una disponibilitat temporal setmanal suficient per al seguiment continu de les diferents activitats, tant en les seves modalitats individuals com les col·laboratives. En cas de dificultats en el seguiment i implicació en l'assignatura, els estudiants hauran de comprometre's a informar amb la màxima antelació, per evitar dificultats de coordinació a nivell de grup classe i a nivell dels grups de treball en les activitats col·laboratives.

Amunt

Competències de l'assignatura:

CB 6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB 7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CG 1 - Manejar els principis teòrics fonamentals per a l'exercici de la pràctica professional.

CG 2 - Disposar de l'actitud adequada per facilitar la innovació i el canvi en el context professional.

CT 1 - Comunicar de manera efectiva a través de la tecnologia en un context d'aprenentatge en línia.

CT 3 - Desenvolupar habilitats de treball autònom en un context intervingut principalment per la tecnologia.

CE 1 - Dirigir propostes d'ensenyament i aprenentatge en línia, tenint en compte els factors de l'entorn de l'organització i la gestió del canvi organitzacional.

CE 2 - Gestionar i administrar els processos operatius vinculats a l'ensenyament i l'aprenentatge en línia.

CE 4 - Avaluar els processos organitzatius, la planificació de l'aprenentatge i els resultats acadèmics orientant-se a garantir l'execució d'un sistema de garantia de la qualitat de l'oferta educativa.

CE 6 - Planificar escenaris d'ensenyament i aprenentatge basats en les TIC per a diferents contextos, nivells i necessitats educatives diferents.

CE 8 - Dissenyar materials educatius i formatius digitals en múltiples mitjans i formats.

CE 9 - Planificar i implementar estratègies de dinamització de comunitats virtuals i treball col·laboratiu en entorns digitals.

CE 10 - Definir models educatius que incorporin les TIC i dissenys tecnopedagògic per a diferents necessitats i contextos de forma fonamentada i des del coneixement teòric disciplinar.

Amunt

Per assolir les competències definides anteriorment, a l'assignatura es treballaran els següents continguts:

1. Aspectes diferencials de la planificació de la docència en línia

1.1. En què consisteix i per què és tan important la planificació de la formació en línia

1.2. Elements clau a tenir en compte en la planificació de la formació en línia

1.3. Paper del docent en la planificació de l'acció formativa virtual

2. Elements i eines per a la planificació dels processos de formació en línia.

2.1.El pla docent

2.2.La guia d'aprenentatge.

3. Las activitats d'aprenentatge o e-activitats com a element clau del disseny formatiu

3.1. Variables que cal considerar en el disseny de les e-activitats

3.2.Tipologia d'e-activitats d'aprenentatge

4. L'avaluació de l'aprenentatge en línia o e-avaluació

4.1.Tipus d'avaluació

4.2.Instruments per a l'avaluació en línia

5. La planificació col·laborativa de la docència en línia.

Amunt

Les funcions i tasques de la docència amb TIC PDF
Docència amb perspectiva de gènere Web
Ús no sexista de la llengua Web
El treball col·laboratiu en entorns virtuals Audiovisual
Disseny d'una guia per a planificació de la docència en línia Audiovisual
MeticLab (CAT) Web
Planificació de la docència en línia. Estudi de casos Web
Virtualització accelerada de la docència universitària en temps de pandèmia: el cas de la Universitat Andina Simón Bolívar (entrevista 1) Audiovisual
Virtualització accelerada de la docència universitària en temps de pandèmia: el cas de la Universitat Andina Simón Bolívar (entrevista 3) Audiovisual
Virtualització accelerada de la docència universitària en temps de pandèmia: el cas de la Universitat Andina Simón Bolívar (tertúlia) Audiovisual

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt