Organització i gestió de l'e-learning Codi:  M1.056    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
En l'assignatura 'La Transformació Digital en les organitzacions educatives i la seva gestió' es presenten els conceptes fonamentals sobre l'impacte de les tecnologia en el conjunt de processos i activitats, incloent els aspectes *tecnopedagógicos al model organitzacional, l'estratègia i model de negoci, la gestió interna, entre altres factors.

La proposta és analitzar la interdependència entre aquests factors i els 3 eixos implicats (tecnologia/*tecnopedagogía, cultura i persones) en la configuració d'un ecosistema d'innovació, per a facilitar la implementació de tecnologia promovent una cultura de canvi de tota la institució educativa.

Avui dia, la societat està immersa en un procés digital de gran importància, anant més enllà de l'ús de tecnologia per a impartir una classe; emergeixen nous models educatius, impactant en els aspectes *tecnopedagógicos (entorns, recursos/eines, avaluació i orientació), a més d'altres dimensions clau com ser el disseny organitzatiu, la seva cultura, la infraestructura, models de gestió, etc.

Per a definir un pla estratègic realista (i que generi impacte, a més del lideratge en l'execució), primerament cal conèixer els elements que intervenen. Especialment, analitzant 3 eixos: el repte/necessitat de l'organització, el perquè de digitalitzar-se i el punt de partida de l'organització de cara a la seva transformació digital, coneixent el grau de maduresa digital i el marge d'innovació.

Per a això, coneixeràs eines d'anàlisis que generin informació tangible per a argumentar la importància del projecte de transformació digital, sabent que aquest no és una meta concreta assolible en un moment donat, sinó un procés de constant canvi i adaptació a les necessitats educatives i a les solucions que pot proveir-se fent ús de la tecnologia.

Realitzar aquesta valoració amb un enfocament holístic implica atendre els 3 eixos esmentats: tecnologia/*tecnopedagogía, cultura i persones. Com a procés necessari, han d'establir-se les línies de desenvolupament i millora a nivell estratègic, identificar (i promoure) els lideratges necessaris, i gestionar els canvis d'aquesta transformació a nivell organitzatiu que faciliti un model de governança sostenible.

De manera que desenvolupar una visió global de la transformació digital de l'organització educativa, inclou aprendre a valorar el nivell de transformació digital aconseguit per altres institucions, acompanyant (i fins i tot anticipant) els canvis de l'entorn, per a conèixer les barreres i facilitadors en base bones pràctiques d'altres organitzacions educatives a fi de valorar el propi projecte.

Es concep la transformació digital no com una meta per se, sinó com un procés canviant i adaptable constantment a les necessitats i les oportunitats que es van generant.

Aquesta assignatura té un plantejament especialment conceptual, per a oferir als estudiants coneixements i arguments suficients per a fonamentar i justificar un projecte de transformació digital d'organitzacions educatives (encara que també aplica a empreses de formació).

Al llarg de l'assignatura, us proposem 3 reptes perquè pugueu comprendre no sols el que suposa la transformació digital d'una organització i totes les arestes que comporta, sinó també aquells elements que resulten crucials per a assegurar una transformació real i perdurable.

Dins d'aquest escenari global en el qual estem immersos, caracteritzat com *VICA (volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat), el Centre de Formació Professional "*Learning *Network" es *vió sorprès per la recent pandèmia, com tantes altres organitzacions educatives.

Si bé existien algunes iniciatives d'elearning dins de la institució, en la seva gran majoria eren promogudes pels propis docents dins de les seves assignatures i alienes a una visió global a nivell del centre.

A través dels 3 reptes de l'assignatura, treballaràs al costat de Catalina Morales, directora del centre, a complir amb aquests desafiaments:

1. Definir i identificar els elements clau de la transformació digital en l'organització educativa. 

Si bé la incorporació de tecnologia en l'àmbit educatiu és un procés d'anys, la recent pandèmia ha posat en evidència la importància d'orientar a les organitzacions educatives cap a un futur articulat entorn del món digital i automatitzat, característiques pròpies de la 4a revolució industrial (i accelerades per la pandèmia). 

Més encara, les grans tecnològiques aposten per innovacions amb impacte directe en l'educació aprofitant les possibilitats del 5G, com per exemple, el metavers, *blockchain o *machine *learning.

2. Analitzar el punt de partida i comunicar-lo a la direcció.

La realitat d'una organització condiciona la viabilitat de la transformació digital.

Analitzar el punt de partida ajuda a identificar les fortaleses i febleses i a gestionar-les des d'un enfocament holístic, tenint en compte 3 eixos: la tecnologia, la cultura i les persones.

Identificar quins factors clau cal atendre, acompanyat d'uns passos amb objectius clars per a la fase d'anàlisi, facilita la gestió de persones, clau a fi de sensibilitzar-les cap a la nova iniciativa.

3. Identificar les barreres i els facilitadors del projecte, treballant l'equip amb altres estudiants.

Analitzar projectes de transformació digital en altres organitzacions educatives és de gran ajuda per a identificar les barreres i els facilitadors en funció de l'impacte de cada projecte.

Una vegada treballada la base conceptual i el marc de referència sobre la problemàtica de la transformació digital en l'educació, es busca adquirir un coneixement pràctic sobre la incidència del projecte com a pas previ a la planificació estratègica en la pròpia institució.

A causa de la implicació de les diferents arestes de l'organització en la transformació digital, és fonamental abans de definir la visió estratègica del projecte, l'establir les línies vermelles dins de les quals s'ha de circumscriure la nostra pròpia iniciativa, seguint un marc de referència conceptual en funció de 3 eixos: tecnologia/*tecnopedagogía, cultura i persones. 

Amunt

6 ECTS

Amunt

Aquesta assignatura està pensada per a persones que es desenvolupen o es volen desenvolupar professionalment en el camp de la direcció i de la gestió de l'e-learning en diferents contextos de formació - reglada o corporativa-, ja sigui en organitzacions públiques o privades.

Amunt

Aquesta assignatura no requereix coneixments previs.

Amunt

El treball dels continguts i de les activitats de l'assignatura "Organització i gestió de l'e-learning" permetrà capacitar als estudiants en:

 • La identificació dels elements que incideixen en l'èxit, o fracàs, de polítiques públiques concretes, a escala nacional, regional o institucional, destinades a promoure l'e-learning;
 • L'anàlisi i la reflexió entorn dels principals canvis socials i culturals que genera  la introducció de l'e-learning;
 • El coneixement i implicacions dels aspectes legals a tenir en compte en el moment d'implementar un projecte d'e-learning.
 • La comprensió de la complexitat dels processos d'introducció de l'e-learning en les organitzacions, en el marc de la Societat de la Informació;
 • La identificació dels elements clau d'organització i de gestió de l'e-learning, en els processos de la seva introducció i del seu ús en les organitzacions. 

El desenvolupament d'aquestes competències s'aconseguirà a través de la realització d'un conjunt d'activitats d'aprenentatge (que més endavant es presenten de manera detallada), amb els següents objectius d'aprenentatge relacionats:

 • Analitzar i reflexionar entorn de quins són els factors clau d'èxit i de fracàs en les polítiques públiques per al desenvolupament de l'e-learning.
 • Conèixer i reflexionar entorn les implicacions i finalitats socioculturals de l'e-learning
 • Descobrir i aplicar els aspectes de dret internacional privat que ens permetin localitzar quina llei nacional és aplicable a la nostra actuació en Internet i quina jurisdicció (tribunal nacional) seria competent en el cas d'haver d'acudir als tribunals.
 • Comprendre la complexitat dels processos d'introducció de l'e-learning en les organitzacions, en el marc de la Societat de la Informació.
 • Identificar els elements claus d'organització i de gestió de l'e-learning en els processos d'introducció d'ús de l'e-learning en les organitzacions.

La realització de les activitats d'aprenentatge, d'altra banda, també facilitarà el desenvolupament d'altres competències de caràcter transversal, útils i aplicables al llarg dels estudis del Màster. Destaquem les més importants per a aquesta assignatura:

 • Capacitat d'anàlisi i de síntesi;
 • Habilitats per a identificar les fonts d'informació apropiades i utilitzar-les correctament;
 • Expressió clara, comprensible i ordenada els resultats d'una pràctica professional o de recerca;
 • Capacitat per a compartir coneixements en una comunitat d'aprenentatge;
 • Domini de les estratègies de comunicació síncrones i asíncrones.

Amunt

PART I
 • Polítiques educatives i formatives de l'e-learning
 • Implicacions socials i culturals de l'e-learning
 • Aspectes legals de l'e-learning
PART II
 • Organització i e-learning: models institucionals i de gestió
 • Processos institucionals de desenvolupament i de suport a la formació: la gestió de l'e-learning.

Amunt

Processos institucionals de desenvolupament i de suport a la formació: la gestió del e-learning PDF
Procesos institucionales de desarrollo y de apoyo a la formación: la gestión del e-learning PDF
Planificación estratégica PDF
Planificació estratègica PDF
Organització i e-learning: models institucionals i de gestió PDF
Organización y e-learning: modelos institucionales y de gestión PDF
MeticLab (CAT) Web
MeticLab (CAS) Web
La transformació digital de les organitzacions educatives: conceptes i factors clau Audiovisual
La transformació digital: valorar la situació de partida d'una organització Audiovisual
Estratègia per a la transformació digital. La importància d'identificar barreres i resistències, així com facilitadors Audiovisual
Estrategia para la transformación digital. La importancia de identificar barreras y resistencias, así como facilitadores Audiovisual
Gestió del canvi: e-learning com a estratègia PDF
Gestión del cambio: e-learning como estrategia PDF

Amunt

Els materials que cal utilitzar per a la realització de cada activitat i, per tant, per l'assoliment dels objectius de l'assignatura, s'especifiquen en cadascuna de les PACs.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt