Direcció operativa de projectes d'e-learning Codi:  M1.058    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La transformació digital en les organitzacions implica importants canvis tant a nivell de direcció com de tots els processos operatius que directa i indirectament contribueixen a la seva implementació.

El repte més important que es planteja en l'actualitat és determinar l'ús més eficient de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en les diferents activitats organitzatives, tant en termes productius com econòmics. En aquest sentit, ja a la fi de la dècada dels noranta, es comptava amb evidència empírica en la indústria nord-americana sobre la importància de l'adaptació de l'enfocament i de l'execució dels processos organitzatius per utilitzar adequadament les tecnologies digitals. De fet, va demostrar que la incorporació de les TIC en l'activitat empresarial sense una reforma en paral·lel dels processos tradicionals influïa negativament en el creixement econòmic de l'empresa.

Cal, per tant, un plantejament en profunditat de l'organització per aprofitar tot el potencial de les tecnologies de la informació i per a que aquestes s'integrin de manera harmoniosa i efectiva al normal acompliment de l'organització per tal d'evitar o reduir les possibilitats de conflictes amb les formes de fer tradicionals. Aquest plantejament també és aplicable a l'activitat de formació, tant formal com no formal, ja sigui implementat amb objectius d'expansió/diversificació d'una oferta formativa cap a l'interior de l'organització (capacitació) com si aquesta forma part de la seva raó social o entitat (empresa o institució de formació).

L'assignatura Direcció Operativa de Projectes d'e-learning té com a finalitat analitzar, reflexionar i posar en pràctica una eficient gestió operativa de projectes d'e-learning, fent possible la instrumentació de les estratègies plantejades en vistes a la concreció dels objectius de l'organització.

L'assignatura està dirigida a persones que tinguin o es plantegin tenir responsabilitats de gestió operativa i econòmica de la transformació digital qualsevol tipus de nivell formatiu.

Els continguts estan organitzats a través de materials bàsics de referència i casos pràctics.

Amunt

L'assignatura Direcció Operativa de Projectes d'e-learning forma part de l'itinerari Direcció i gestió d'e-learning i se situa de la forma següent:

Organització i gestió de l'e-learning

Direcció estratègica i lideratge

Direcció operativa de projectes d'e-learning

Disseny de programes i cursos en línia

Amunt

Esta asignatura está pensada para aquellos profesionales el perfil de los cuales es el de responsables que ocupan niveles de dirección y gestión de proyectos de e-learning en organizaciones públicas o privadas y en contextos de formación reglada o corporativa. 

Amunt

Per a un correcte seguiment i un òptim aprofitament d'aquesta acció formativa, es recomana haver cursat prèviament l'assignatura obligatòria "Disseny i gestió de projectes d'e-learning" i haver o estar cursant "Organització i gestió de l'e-learning" i "Direcció estratègica i lideratge".

Amunt

El "Màster en Educació i TIC (e-learning)" està concebut per dotar als estudiants d'una sèrie de competències profesionalizadores que es distribueixen i es desenvolupen en el cursat de les diferents assignatures que l'integren. Les competències pròpies a Direcció operativa de projectes d'e-learning són les següents:

 • Relacionar la fase estratègica i operativa en la direcció de l'e-learning a partir dels rols que intervenen en la gestió de l'e-learning.
 • Descriure el rol i les funcions del gestor de projectes d'e-learning.
 • Identificar els factors clau per a la gestió del canvi en les organitzacions.
 • Aplicar criteris d'assegurament i avaluació de la qualitat d'una proposta de formació d'e-learning.
 • Planificar els aspectes operatius d'un projecte d'e-learning.
 • Aplicar els conceptes i continguts treballats, així com els elements més importants per a l'èxit en la implantació d'un projecte d'e-learning. 

Per a l'adquisició d'aquestes competències proposades, els objectius d'aprenentatge plantejats són els que segueixen:

 • Identificar la responsabilitat, funcions i activitats del GP-eL una organització o projecte d'e-learning.
 • Identificar el rol del Gestor de Projectes d'i-learing (GP-eL) com a figura clau i responsable de la gestió operativa d'un projecte d'e-learing.
 • Conèixer la relació entre els diferents rols que intervenen en la gestió de projectes d'e-learning.
 • Descobrir la importància de l'estudi i anàlisi de la qualitat de l'oferta d'un curs virtual, per a la millora contínua de qualsevol procés formatiu d'e-learning.
 • Identificar els criteris -bàsics i específics- que serveixin de referència per avaluar la qualitat d'un curs virtual.
 • Posar en pràctica els diferents components operatius dels projectes d'e-learning: gestió de la producció de formació (cursos i programes); màrqueting i difusió; gestió econòmica; gestió docent i d'estudiants.
 • Aplicar els conceptes econòmics que formen part de la gestió dels processos de formació basats en sistemes d'e-learning a l'anàlisi de situacions reals.

Amunt

Material bàsic de referència de l'assignatura

 • Maina, M. (coord.) & Segura Virella, G. (aut) (guia). Gestió operativa de projectes d'e-learning: Introducció. Barcelona: FUOC
 • Maina, M. (coord.) & De la Teja, Ileana (aut.) (mòdul). Gestor de projectes d'e-learning: introducció a les millors pràctiques, mètodes i habilitats. Barcelona: FUOC.
 • Maina, M. (coord.) & Castillo Merino, D. (aut) (mòdul). Economia de l'e-learning. Barcelona: FUOC. 
 • Maina, M. (coord.) & Roman, D. (aut) (estudi de cas). Implementant un sistema de gestió de l'aprenentatge. Barcelona: FUOC.
 • Duart, J. M., Lupiáñez, F. (coords) & Abramovich, S (aut.) (estudi de cas). Procesos operatius II: gestió docent, tecnològica, financera i presupostària. Barcelona: FUOC.
 • Duart, J. M., Lupiáñez, F. (coords) & Arbués Visús, M. T. (aut.) (estudi de cas). Gestió de la producció d'un programa d'e-learning: El procés de disseny i creació del programa màster en ciències de la salut. Barcelona: FUOC.

Amunt

Gestió de la producció d'un programa d'e-learning Web
Sistemes de suport a l'estudiant d'entorns virtuals Web
Organització i e-learning: models institucionals i de gestió PDF
Cas: Implementant un sistema de gestió de l'aprenentatge Web
Implementació d'una estratègia digital a l'Institut Salas i Xandri de Sant Quirze de Vallès (Catalunya, Espanya) Web
Implementació d'una estratègia digital a l'Institut Salas i Xandri de Sant Quirze de Vallès (Catalunya, Espanya) Audiovisual
MeticLab (CAT) Web

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt