Avaluació en línia Codi:  M1.065    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació als processos d'aprenentatge en xarxa propicia l'escenari per repensar els sistemes i els procediments de l'avaluació, passant d'un docent que transmet les qualificacions als estudiants cap a un sistema obert en què docents i estudiants s'involucren en el procés d'aprenentatge i desenvolupen habilitats d'avaluació a través de la xarxa.

Partint dels plantejaments teòrics de l'avaluació en entorns en línia ens aproparem a l'e-avaluació, terme que prové de e-assessment, on de manera pràctica abordarem les possibilitats que ofereixen les TIC per a dissenyar i presentar activitats d'avaluació en entorns d'aprenentatge digitals en diferents àmbits: educació superior i educació no universitària.

L'assignatura "Avaluació en línia: eines i estratègies" de 6 crèdits ECTS, té com a finalitat principal aproximar-se a l'avaluació en els entorns digitals d'aprenentatge facilitant als estudiants les eines i les estratègies docents bàsiques d'e-avaluació per a desenvolupar la tasca de la docència en línia. Aquesta aproximació ha de permetre analitzar les possibles aplicacions de les TIC per a l'avaluació dels aprenentatges.

Amunt

L'assignatura d'Avaluació en línia: eines i estratègies s'inscriu en l'itinerari de Docència Universitària en línia del Màster Universitari en Educació i TIC (e-learning) de la UOC. Les assignatures que composen l'itinerari de Docència en línia són:

 • Ensenyar i aprendre en línia (6 ECTS)
 • Estratègies docents en línia (6 ECTS)
 • Planificació de la docència en línia (6 ECTS)
 • Avaluació en línia (6 ECTS)
 • Treball final de postgrau (6 ECTS)

L'assignatura d'Avaluació en línia és una de les quatre matèries optatives l'especialització del Màster en DOCÈNCIA dins el bloc de matèries d'aquest itinerari. Té com a finalitat aproximar-se a l'avaluació en els entorns d'aprenentatge en línia facilitant als estudiants les eines i les estratègies docents bàsiques d'e-avaluació per desenvolupar la tasca de la docència en línia. Aquesta aproximació ens permetrà analitzar les possibles aplicacions de les TIC per a l'avaluació dels aprenentatges en qualsevol nivell educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura s'adreça tant als professionals dels àmbits educatius habituals com a totes aquelles persones que en el seu context professional puguin dissenyar i aplicar eines i estratègies d'e-avaluació.

L'assignatura es projecta en diferents camps professionals relacionats amb la docència tant formal com informal i al llarg de la vida (lifelong learning). En l'àmbit educatiu formal es dirigeix a tant a nivells de formació universitària de grau i postgrau en docència en línia, hibrida o presencial, com a nivells de formació inferiors (secundària, primària, infantil). En l'àmbit de la formació informal i al llarg de la vida, es considera la necessitat d'un conjunt ampli de col·laboradors de les organitzacions professionals capaços de crear continguts de formació a partir del seu coneixement professional. Es treballaran casos pràctics que es basen en situacions reals d'institucions de formació que desenvolupen part o la totalitat de la seva formació en modalitat de formació en línia o híbrida.

Amunt

La finalitat principal de l'assignatura és capacitar als estudiants per a posar en pràctica eines i estratègies d'avaluació en línia basats en principis d'aprenentatge adequats per a cada context. Per assolir aquesta finalitat es plantegen els següents objectius:

 • Conèixer les possibilitats de l'avaluació en línia pel docent en el marc de l'aprenentatge en xarxa.
 • Proporcionar eines i estratègies d'avaluació per l'acció docent en un entorn virtual d'aprenentatge.

Coherentment amb el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), la formació en aquesta assignatura es planteja en base al concepte de "competència", entesa com el conjunt integrat i complex de coneixements, capacitats, habilitats, destreses i comportaments considerats en un sentit molt ample, que es posen en joc en executar una determinada activitat. 

La competència general que es desenvolupa en aquesta assignatura es concreta en:

CG 1 - Fer ús dels principis teòrics fonamentals per a l'exercici de la seva pràctica professional.

Les competències bàsiques que es desenvolupen en aquesta assignatura es concreten en:

CB 6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB 7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB 9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Les competències específiques que es desenvolupen en aquesta assignatura es concreten en:

CE 5 - Desenvolupar dissenys tecno-pedagògics de programes, cursos i assignatures per a entorns digitals d'ensenyament i aprenentatge.

CE 7 - Aplicar estratègies i metodologies instruccionals, basades en l'ús de les TIC, que permetin el disseny i implementació d'activitats d'aprenentatge i d'avaluació en línia innovadores.

CE 8 - Dissenyar materials educatius i formatius digitals en múltiples mitjans i formats.

CE 10 - Definir models educatius que incorporin les TIC i dissenys tecno-pedagògic per a diferents necessitats i contextos de forma fonamentada i des del coneixement teòric disciplinar.

Les competències transversals que es desenvolupen en aquesta assignatura es concreten en:

CT 1 - Comunicar de manera efectiva a través de la tecnologia en un context d'aprenentatge en línia.

CT4. Organitzar, planificar i dur a terme un projecte professional o de recerca fent servir les TIC.

I també es treballa la Competència Digital Docent, CDD (a partir del marc europeu DigCompEdu i el marc espanyol de la CDD INTEF) fent el focus en l'àrea d'Avaluació i retroalimentació.

Amunt

Per assolir les competències definides, es treballaran els següents continguts:

 • Bases teòriques de l'avaluació de l'aprenentatge, centrant-nos en l'e-avaluació.
 • L'avaluació en línia com a estratègia d'aprenentatge i reflexió compartida: el paper del docent i de l'estudiant en l'avaluació en línia (autoavaluació, avaluació entre iguals, defensa de treball a la resta d'estudiants,...).
 • Instruments d'avaluació per a la docència en línia.

Amunt

El dossier digital (e-portfolio) com a instrument d'avaluació formativa PDF
L'avaluació a l'assignatura de Competències TIC: projecte virtual en equip Web
Recursos en e-avaluació Web
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Repositori d'eines digitals (Toolkit) Web
Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual
MeticLab (CAT) Web
Analítiques d'aprenentatge pel seguiment i l'avaluació. La Ciència de Dades aplicada a l'educació Web

Amunt

Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación, sobre la actualización del marco de referencia de la competencia digital docente. Publicado en:«BOE» núm. 116, de 16 de mayo de 2022, páginas 67979 a 68026 (48 págs.) Sección:III. Otras disposiciones Departamento:Ministerio de Educación y Formación Profesional Referencia:BOE-A-2022-8042

< https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8042 >

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt