Disseny de programes i cursos en línia Codi:  M1.067    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El disseny tecno-pedagògic es pot entendre des de diferents perspectives, perquè és un concepte ampli que reuneix diferents estadis dels processos de disseny i planificació. Cal distingir una primera etapa on la presa de decisions se situa en establir el marc competencial i curricular a partir del perfil professional a qui es dirigeix l'oferta de formació, ja sigui en petit format com pot ser un curs o una assignatura, o en format de programa que reuneix un seguit d'assignatures o cursos, per passar després a concretar el nivell més micro de les activitats i recursos que caldrà dissenyar i implementar.

Aquesta assignatura se situa en el nivell més macro, ja que planteja com des de les diferents necessitats de formació i els contextos d'on emanen les demandes és necessari valorar diferents variables que poden influir en el tipus i el model de cursos i programes que dissenyem.

El nivell d'ús de les TIC de l'oferta educativa, per exemple, pot ser determinant en la presa de decisions de caire tecno-pedagògic. Si parlem d'un model de suport, mixt o blended o completament en línia, les estratègies tant tecnològiques com a pedagògiques poden ser similars en alguns casos i en unes altres poden ser molt diferents. Una altra variable rau en el tipus de suport institucional i els tipus de recursos que disposem, en funció d'això, el disseny també es pot veure afectat i les decisions a prendre poden ser diferents.

El principal objectiu, doncs, d'aquesta assignatura és conèixer, en profunditat, les diferents fases del disseny de propostes formatives en diferents contextos - presencial, semipresencial o totalment virtual -, tenint en compte les necessitats de la institució que la promou. Des d'aquesta perspectiva veurem que tant el context de la institució, el grau de formació dels seus professionals, les infraestructures existents i els pressupostos disponibles poden donar lloc a propostes formatives diverses, i que aquests referents han de ser considerats des de l'inici fins a la implementació de l'acció formativa. L'anterior implica tenir obertura i flexibilitat per adaptar la proposta davant les diverses eventualitats que es presentaran al llarg de tot el procés. És aquí on les competències de la persona encarregada del disseny tecno-pedagògic entren en joc i esdevenen rellevants. Per tal d'afavorir aquest plantejament, l'assignatura es dota d'un conjunt de Reptes de diferent tipologia (estudi de casos, processos d'indagació, resolució de problemes, treball col·laboratiu, disseny participatiu) que permeten experimentar a partir de la pròpia pràctica i reflexionar sobre les dificultats oposades, activant el treball de competències i l'aplicació de coneixements adquirits amb anterioritat en un context rellevant i significatiu per als estudiants.

Hem de tenir en compte el context en el qual treballem en l'actualitat, un context BANI, incert, fràgil, no linial,... que ens porta a pensar que estem en un entorn sempre canviant, per la qual cosa, cal saber-nos adaptar amb la màxima rapidesa a qualsevol circumstància. Així doncs, tenint en compte aquest context, els reptes proposats tenen molt present la necessitat de plantejar respostes que suposin una millora amb valor afegit per a les organitzacions a les quals es dirigeix. La innovació és present en tot moment durant aquesta assignatura, i fer-ne ús és tan evident i necessari com fer un adequat disseny dels programes i cursos en línia que es proposin. 

Amunt

L'assignatura Disseny de Programes i cursos en línia forma part de l'itinerari "Disseny tecnopedagògic en educació i TIC":

Disseny de programes i cursos en línia 6 ECTS
Disseny de recursos i activitats d'aprenentatge en línia 6 ECTS
Integració d'eines tecnològiques per a l'educació 6 ECTS
Planificació de la docència en línia 6 ECTS

Amunt

Aquesta especialització implica el desenvolupament de competències que s'han de posar en pràctica durant el procés de disseny instruccional i tecnològic de programes educatius relacionats amb entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge. L'estudiant haurà d' identificar els principals factors que intervenen en la presa de decisions en relació amb el desenvolupament de dissenys educatius; que pugui justificar i desenvolupar dissenys tecnopedagògics, que sigui capaç d'identificar indicadors de qualitat i progrés d'accions educatives i que estigui capacitat per conceptualitzar, aplicar i avaluar tot tipus de propostes de formació independentment del context, l'etapa educativa i el nivell i intensitat d'ús de les TIC. El camp professional d'aplicació específic de les competències desenvolupades en aquesta assignatura se situa en el disseny de propostes de formació basades en l'ús de les TIC en diferents contextos educatius i formatius, i poden anar d'un nivell micro a un nivell més macro, però que en qualsevol cas requereixen d'un procés de presa de decisions que ha de tenir en compte els diferents factors i l'entorn que l'afecten.

Amunt

Aquesta assignatura té com a objectiu principal professionalitzar als participants de manera pràctica, contextualitzada i mitjançant l'anàlisi de casos reals i processos de reflexió-acció en aquells camps de treball específics relatius al disseny d'entorns, ambients i contextos educatius virtuals. Així doncs, permetrà als participants obtenir les següents competències específiques de disseny educatiu:

 • Anàlisi de situacions i necessitats educatives per seleccionar els models de disseny tecnopedagògic més adequats a cada realitat.
 • Lideratge i execució d'un procés de disseny tecnopedagògic, distingint i justificant els rols dels diferents agents i recursos implicats.
 • Planificació de les fases que comporta el disseny tecnopedagògic de programes, cursos o assignatures per a contextos virtuals d'ensenyament-aprenentatge de diferents àmbits i modalitats d'ús de les TIC.
 • Optimització dels recursos disponibles al llarg de la presa de decisions que es durà a terme en el procés de disseny tecnopedagògic de les propostes formatives basades en l'ús de les TIC.
 • Avaluació de l'adequació i l'impacte de les propostes formatives de diferents contextos educatius que inclouen les TIC a diferents nivells d'ús (com a suport, ús mixt, o totalment en línia).
 • Treball en equip i esperit crític.

Amunt

Els eixos de contingut fonamentals de l'assignatura es basen en estudis de cas que presenten situacions concretes que han succeït a diferents contextos educatius i formatius on les TIC s'usen amb diferents nivells d'intensitat i enfocament. 

 • Revisió de models educatius singulars i ús de la tecnologia (escola, universitat i empresa).
 • Redisseny d'una acció formativa presencial a una acció formativa online o blended.
 • Elaboració d'un programa formatiu per desenvolupar competències (soft/power skills) mitjançant l'ús de la tecnologia.
 • Disseny d'una acció formativa per capacitar en l'ús de les noves tendències formatives, mitjançant l'ús de les pròpies tendències.

Amunt

Blended Learning Web
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Metodologies actives Web
MeticLab (CAT) Web
Disseny de programes i cursos en línia innovadors Web

Amunt

Els recursos d'aprenentatge es disposen al NIU de l'assignatura. A la part inferior de l'enunciat de cada repte. 

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt