English for Business Codi:  M1.263    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

English for Business is aimed at students who are interested in improving their communicative competence in English in the professional domain. It is a multilevel subject, but the minimum recommended level is B1 of the Common European Framework for Reference of Languages.

The course is taught entirely in English.

Amunt

-

Amunt

-

Amunt

This is not a course for beginners. It is recommended that students who consider taking this subject have at least level B1 of the Common European Framework for Reference of Languages.

Amunt

It is recommended that students who consider taking this subject have level B1 of the Common European Framework for Reference of Languages. 

For some course components students will neeed to use external software such as Skype or PowerPoint.

Amunt

On completing this subject, the student will be able to do the following:

 • write work emails
 • use specific Business English vocabulary
 • participate in conversations on professional topics in formal and informal situations
 • talk on the phone, take or leave a message, arrange a meeting, ask for information, etc.
 • participate in a video conference
 • take meeting minutes
 • lead a work meeting
 • structure and organize an oral presentation

Cross-curricular competencies

 • communicate efficiently in a work environment
 • use ICT
 • lead and manage work groups and projects in complex, dynamic, global environments
 • develop self-management strategies and interpersonal skills in order to accomplish one's own objectives, as well as those of groups and organizations, and to establish and maintain positive relationships

Amunt

Unit 1: Writing Skills for Work

 • Opening and closing, informal vs. formal, key phrases, abbreviations, etc.
 • Requesting and providing information, arranging a meeting, dealing with internal messages, etc.
 • Invitations and directions, advice and suggestions, complaints and apologies.


Unit 2: Speaking Skills for Work

 • Small talk - formal and informal English, being polite, asking for information and responding, etc.
 • Telephone English - taking or leaving a message, arranging a meeting, asking for information, etc.
 • Video conferences & Interviews - dealing with questions, giving information, etc.

Unit 3: Presentation Skills for Work

 • The introduction to a presentation
 • The body of the presentation, and strategies for successful presentation delivery
 • Finishing up a presentation: concluding and summarizing

Unit 4: Meeting Skills for Work

 • Getting the ball rolling: business collocations, formal and information correspondence, word stress
 • Getting down to business: business idioms, politely exchanging opinions and interrupting
 • Wrapping it up: describing numbers and units, clarifying meaning, writing meeting minutes

Amunt

Meeting Skills for Work. Getting the ball rolling Web
Meeting Skills for Work. Getting down to business Web
Meeting Skills for Work. Wrapping it up Web
Presentation Skills for Work. The introduction to a presentation Web
Presentation Skills for Work. The end of a presentation Web
Speaking Skills for Work. Telephone English Web
Writing Skills for Work. Invitations, suggestions and complaints Web
Presentation Skills for Work. The body of a presentation Web
Speaking Skills for Work. Video conferences and discussions Web
Writing Skills for Work. Internal correspondence Web
Speaking Skills for Work. Visitors and guests Web
Writing Skills for Work. Opening and closing Web

Amunt

WRITING SKILLS FOR WORK

Writing skills for work | Opening and closing http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00262783/
Writing skills for work | Internal correspondence http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00262780/
Writing skills for work | Invitations, suggestions and complaints http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00262777/

SPEAKING SKILLS FOR WORK

Speaking skills for work | Visitors and guests http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00262781/
Speaking skills for work | Telephone English http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00262776/
Speaking skills for work | Video conferences and discussions http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00262779/

PRESENTATION SKILLS FOR WORK

Presentation skills for work | The introduction to a presentation http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00262774/
Presentation skills for work | The body of a presentation http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00262778/
Presentation skills for work | The end of a presentation http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00262775/

MEETING SKILLS FOR WORK

Meeting skills for work | Getting the ball rolling http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00257629/
Meeting skills for work | Getting down to business http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00262772/
Meeting skills for work | Wrapping it up http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00262773/

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt