Comunicació digital i societat Codi:  M1.451    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Comunicació Digital i Societat pretén oferir un marc de reflexió crítica sobre el paper dels mitjans de comunicació en la societat actual. Aquesta societat, on les eines digitals són ja part indissociable del fet de comunicar, no pot ser pensada com una massa uniforme d'espectadores i espectadors del món. Ni l'estructura productiva dels mitjans, ni la forma en què la ciutadania participa de l'esfera pública poden ser entesos en relació als models tradicionals de cerca, creació, difusió i consum de la informació.

Aquest marc de reflexió ens ha de servir per reconèixer que la base de tota activitat relacionada amb el fet de comunicar i d'informar en un entorn digital no pot allunyar-se de la idea de servei públic de qualitat que ha servit de guia ètica per a l'exercici de la professió periodística des dels seus inicis.

L'objectiu principal de "Comunicació Digital i Societat" és demostrar que les noves eines, els nous projectes comunicatius i els nous imperatius econòmics del sector poden obrir noves qüestions al voltant de l'exercici del periodisme en un entorn digital, però en cap cas posar en dubte o negar el dret a la informació i a la comunicació com a dret humà bàsic i irrenunciable. El treball en aquesta assignatura s'orientarà, per tant, cap a l'obtenció d'un coneixement sòlid sobre el paper de les i dels periodistes en la preservació d'aquest dret fonamental en les societats democràtiques actuals.

Amunt

"Mitjans Digitals i Societat" és una assignatura obligatòria de quatre crèdits orientada a presentar un marc de reflexió crítica sobre el paper del periodisme en la societat actual. L'assignatura pretén aportar les bases sobre les quals entendre l'exercici del periodisme davant dels reptes tecnològics i econòmics de transformació del sector. Els seus continguts s'han concebut com una forma d'apropar-nos a diferents models de desenvolupament dels projectes de comunicació, de manera que l'estudiant incorpori els fonaments del periodisme de qualitat com a bagatge bàsic, independentment de quin sigui el format, les eines tecnològiques o el tipus de mitjà en el que es desenvolupi l'activitat professional. En relació al conjunt de la titulació, l'assignatura pretén oferir una base de pensament crític amb el qual acompanyar tot aprenentatge instrumental que es pugui derivar d'assignatures necessàriament aplicades.

Amunt

Periodisme

Amunt

Encara que no constitueixi un prerequisit obligat, es recomana encaridament haver cursat assignatures de grau que abordin aspectes teòrics, històrics o contextuals: estructura de les indústries culturals, estructura dels mitjans de comunicació, teoria econòmica, teories de la comunicació, sociologia de la comunicació, història de la comunicació, geopolítica dels grups de poder, filosofia del dret, o similars.

Amunt

L'assignatura Comunicació Digital i Societat s'orienta a la consecució dels següents resultats d'aprenentatge:

 • Situar el sistema de mitjans en el context social actual
 • Adquirir coneixement expert del paper del periodisme en la configuració de l'esfera pública
 • Situar el paper del professional de la informació en la societat hiperconnectada
 • Entendre les possibilitats i reptes que presenta l'entorn tecnològic actual per al desenvolupament de la labor periodística
 • Conèixer els nous models de producció periodística
 • Adquirir les bases del rigor periodístic i de l'ètica professional en relació a l'expressió de l'opinió
 • Utilitzar adequadament les eines tecnològiques per gestionar la informació i les fonts bibliogràfiques/documentals
 • Ús de tècniques avaçades de visualització i representació de dades periodístiques
 • Incorporar la perspectiva de gènere a l'àmbit acadèmic i professional

Per aconseguir-ho, es treballaran les següents competències:

 • Desenvolupar l'esperit d'investigació i la capacitat d'analitzar problemes nous amb els instruments propis del periodisme, raonant de manera rigorosa i sistemàtica
 • Comprendre i analitzar críticament els canvis socials, polítics, econòmics i com repercuteixen en la comunicació
 • Comunicar de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva
 • Desenvolupar habilitats narratives adaptades a diferents tipus de contingut 
 • Identificar i avaluar de forma precisa la rellevància i significació de la informació, identificant les implicacions i conseqüències d'un argument, discurs o raonament
 • Aplicar tècniques avançades per a l'explotació, interpretació, visualització i representació de les dades periodístiques
 • Dominar i aplicar les TIC a l'àmbit acadèmic i professional
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

 

Amunt

Aquesta assignatura compta amb recursos d'aprenentatge especialment pensats per a la realització de cada prova d'avaluació continuada. A l'aula es disposa, a més, d'un seguit de materials complementaris per aprofundir en els temes tractats.

Amunt

Parlem dels reptes del dret a la informació i a la comunicació en les societats actuals Audiovisual
Parlem de premsa al servei de la societat - Joan Vila Triadú Audiovisual
Parlem de premsa al servei de la societat - Josep Carles Rius Audiovisual
Toolkit de gènere Web
Guia bàsica per a un periodisme ètic i de qualitat a la societat digital Web

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt