Periodisme mòbil Codi:  M1.454    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El telèfon intel·ligent s'ha convertit en un element imprescindible en les nostres vides. És el nostre canal de comunicació i d'informació, però també és un nou suport de treball per als periodistes. El mòbil ha revolucionat la professió en totes les seves fases, des de la producció fins a la difusió en xarxes socials. Un camp d'innovació per al professional del periodisme, que requereix d'una actualització i experimentació constant.

L'anomenat Mobile Journalism (MOJO)és una de les tendències actuals de la professió informativa. Amb aquesta assignatura es vol oferir l'aproximació i comprensió a les singularitats del periodisme mòvil i també desenvolupar les competències i habilitats necessàries per adaptar-nos i saber aprofitar a les possibilitats que ens ofereixen els smartphones tant des del punt de vista de les eines, noves narratives i com de consum informatiu.

Amunt

Aquesta matèria s'integra en el programa d'assignatures de la formació especialitzada del Màster, amb l'objectiu de desenvolupar noves destreses i narratives en l'alumne i que sigui conscient dels canvis que el mòbil origina en la professió. L'alumne assumeix el paper com a periodista per reflexionar i posar en marxa diferents estratègies sobre cobertures informatives mòbils.

A més, l'aprenentatge de l'aula es completa de forma anual amb les conferències de les jornades Mojo BCN-Madrid UOC-EFE. Es tracta de cicle de conferències on l'alumne accedeix a un coneixement directe de cómo se trabaja con  periodisme mòbil (cobertures, disseny, eines, enregistraments, xarxes socials ...) por part de el portal periodistes. Això suposa un afegit a la formació amb Ponències magistrals, a més de Acostar el sector professional a l'entorn acadèmic.

Aquestes jornades es van iniciar l'any 2017 i, des de llavors, se celebren anualment entre Barcelona i Madrid, després d'un acord amb l'Agència EFE a l'organizacion d'el cicle. Des 2020 s'ha desenvolupat también el Premis Internacionals de Periodisme Mòbil UOC- Agència EFE, que a més de la categoria professional inclouen una categoria per a estudiants, el que motiva la participació de l'propi Alumnat.

Amunt

 
Tots aquells relacionats amb el periodisme i la tasca informativa, ja sigui en l'àmbit dels mitjans de comunicació o de la informació corporativa.

Amunt

Coneixements en l'ús de smartphones.

Amunt

Aquesta assignatura requereix de l'ús d'un smartphone per desenvolupar les activitats que es plantegin per tant és un requisit disposar d'aquest dispositiu per poder realitzar les pràctiques avaluables.

Amunt

L'assignatura té l'objectiu de desenvolupar una capacitat de treball i analítica per afrontar els reptes de cobertures informatives mòbils, detectar les seves fortaleses, debilitats i pertinència en cada cas.  

Les competències de l'assignatura són les següents:   

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.   

 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.   Capacitat de lideratge i presa de decisions en un entorn periodístic.   

 • Proposar, formular i realitzar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a la realització de projectes, la recerca, la selecció i el processament de la informació.   

 • Dominar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.   

 • Desenvolupar habilitats narratives adaptades a diferents tipus de contingut i canals de distribució especialitzats.   

 • Dominar l'ús i aprofitament de les tecnologies i plataformes de comunicació per a la producció i difusió de continguts periodístics 


  Els resultats d'aprenentatge són els següents:

  Entendre les singularitats pròpies de la producció de continguts periodístics per i per a mòbils.
 • Identificar eines natives o específiques dels mòbils per al desenvolupament de l'activitat periodística.
 • Comprendre i utilitzar les narratives més adequades per al consum d'informació a través de mòbils.
 • Valorar l'adequació i diferenciació de les aplicacions i serveis d'informació periodística per a mòbils.

Amunt

Durant l'assignatura es desenvolupen els diferents continguts:

 • El Periodisme Mòbil (MOJO): el treball periodístic amb mòbil.

 • Eines i apps per a la producció de continguts periodístics.

 • Estratègies periodístiques especialitzades per a mòbils: les microcàpsules de contingut.

 • El consum d'informació periodística en dispositius mòbils.

 • Aplicacions i serveis d'informació periodística en el mòbil.

Amunt

Wiki. Eines de periodisme mòbil Web
Noves narratives en xarxes socials Audiovisual
Eines per a periodisme mòbil Audiovisual
Producció d'un programa de televisió des de casa Audiovisual
Toolkit de gènere Web

Amunt

Els materials de l'assignatura s'ha seleccionat expressament per ajudar a l'estudiant a desenvolupar les habilitats i competències generals i específiques vinculades amb aquesta assignatura.

Es combinen tant la consulta i lectures de recursos externs però també de mòduls i continguts didàctics elaborats específicament per a treballar aquesta assignatura.

S'inclouen, també, les sessions de MOJOBCN-Madrid més rellevants.A més l'estudiant podrà explorar i aprofitar aplicacions específiques per a smartphones i treure profit d'aquestes per dur a terme la tasca informativa pròpia de l'entorn periodístic actual.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt