Audiències i opinió pública Codi:  M1.459    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura aprofundirem en els conceptes d'audiències i opinió pública i les seves implicacions en el món del periodisme i la comunicació digital.

S'abordaran els models de medició d'audiències presents en l'actualitat i els desafiaments als quals s'enfronten en un entorn digital cada vegada més personalitzat i influenciat per les audiències participatives. També s'analitzaran els models d'anàlisi tradicionals de l'opinió pública i els reptes de la seva configuració actual davant els mitjans digitals, per reflexionar finalment com s'hi pot donar resposta des del periodisme i la comunicació digital.

Amunt

L'assignatura Audiències i opinió pública és una assignatura optativa que aprofundeix en el paper dels mitjans de comunicació i el periodisme en la societat actual complementant així l'assignatura obligatòria Comunicació digital i societat.

Amunt

No es requereixen coneixements previs específics per a cursar aquesta assignatura.

Amunt

Competències

CB6- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB7- Que els estudiants sapiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, siendo incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que els estudiants sapiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una forma clara i sense ambigüitats.

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que 

CG1- Saber fixar metes i prioritats a l’hora de dur a terme una tasca, o desenvolupar una àrea o un projecte, acordant-ne l’acció, els terminis i els recursos que s’han d’utilitzar.

CG3- Proposar, formular i realitzar tasques amb llibertat i autonomia, escollint entre diferents vies per a la realització de projectes, la cerca, la selecció i el processament de la informació.

CG4- Identificar i avaluar de forma precisa la rellevància i significació de la informació, identificant les implicacions i conseqüències d'un argument, discurs o raonament.

CE2- Desenvolupar l'esperit d'investigació i la capacitat d'analitzar problemes nous amb els instruments propis del periodisme, raonant de manera rigurosa i sistemàtica.

CE3- Comprendre i analitzar críticament els canvis socials, polítics, econòmics i com repercuteixen en la comunicació.

CE6- Obtenir un coneixement crític i en profunditat de les fonts informatives: evolució, funcions i formes d'explotació.

CE8- Aplicar tècniques avançades per a l’explotació, la interpretació, la visualització i la representació de les dades periodístiques.

CE9- Desenvolupar habilitats narratives adaptades a diferents tipus de contingut i canals de distribució especialitzats.

CT1- Dominar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

CT2- Comunicar de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de forma persuasiva.

Resultats d'aprenentatge

 • Situar el sistema de mitjans en el context social actual.
 • Conèixer en profunditat les diferents definicions d'audiències (audiències com a objecte de medició, audiències participatives).
 • Identificar les característiques de les audiències avui en dia.
 • Aprofitar les potencialitats de les tecnologies de la informació per a cercar, organitzar, sintetitzar, analitzar i/o transformar la informació necessària per a la tasca que s'està realitzant.
 • Comprendre quins són els elements essencials d'una situació, cas o problema, tot identificant la problemàtica concreta a resoldre o respondre.
 • Produir textos orals i escrits clars, que inclouen el contingunt rellevant, fan un bon ús de les fonts de consulta i demostren capacitat argumentativa.
 • Conèixer en profunditat l'evolució del concepte d'opinió pública.
 • Valorar, des d'un punt de vista ètic, l'impacte i abast de la difusió de les informacions i els continguts periodístics a través dels social media.
 • Comprendre el principis ètics que guien l'exercici professional.
 • Estructurar el contingut del missatge de forma coherent i incloure les idees més rellevants.
 • Prendre una postura o decisió argumentada sobre el tema analitzat.
 • Adquirir coneixement expert del paper del periodisme en la configuració de l'espai públic.

Amunt

 • Esfera pública: sobre públics i audiències
 • Representació i mesura de l'opinió pública
 • Datificació i intermediació digital
 • Economia de l'atenció i pseudoinformació
 • La comunicació i l'opinió pública contemporànies

Amunt

Audiencia y visibilidad en los medios de comunicación I PDF
Toolkit de gènere Web

Amunt

 • Sociologia de la comunicació
 • Audiència i visibilitat als mitjans de comunicació I
 • Audiència i visibilitat als mitjans de comunicació III

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt