Laboratori de producció audiovisual i transmèdia Codi:  M1.460    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El laboratori de producció audiovisual i transmedia, com el seu nom indica, és una assignatura de caràcter eminentment pràctic on es proporcionen als estudiants les eines i estratègies fonamentals per a la definició i disseny d'un projecte transmedia de no-ficció. Concretament, proposem el disseny i el desenvolupament d'un documental per a la web (o webdoc), així com la implementació d'un prototip a través d’eines específiques. 

Aquest procés s'inicia amb la comprensió del paper del format del webdoc en la no-ficció i el treball periodístic contemporani. També amb els seus trets distintius, com les seves qualitats transmedia o el disseny d'interacció multipantalla, la no linealitat narrativa, les formes d'implicació previstes per a les audiències, etc. 

A partir d'aquest procés d'immersió en les característiques pròpies del documental web els estudiants definiran, dissenyaran i implementaran un prototip de documental per a la web on la utilització de material gràfic i vídeo serà fonamental. Tractant-se d'un prototip, el nivell de definició i qualitat final del material audiovisual generat per les i els estudiants s'ajustarà als seus coneixements previs, sempre d'acord amb l'orientació de l'equip docent de l'assignatura.Amunt

L'assignatura es relaciona amb diverses assignatures del pla d'Estudis, en particular aquelles que tracten temes relacionats amb les noves formes d'expressió formal i narrativa vinculades al periodisme, en especial a través de mitjans visuals. Així, a tall d’exemple, Periodisme Mòbil, Eines i recursos digitals, Visualització de dades i en especial Noves formes narratives, que s'entén com una introducció general i més teòrica d'algunes de les competències que treballarem a l'assignatura. En alguns casos, els estudiants reprenen el projecte iniciat en el marc de l'assignatura en el seu Treball Final de Màster.


Amunt

L'assignatura reforça les competències periodístiques i narratives especialment en el disseny i conceptualització de projectes periodístics innovadors per a la web i els social media, així com en mitjans audiovisuals, mitjans digitals o mitjans tradicionals que vulguin experimentar amb nous llenguatges i en especial, la conceptualització i el desenvolpament de projectes documentals per a la web.

Amunt

Tot i l'orientació pràctica de l'assignatura i els elements tècnics que conté, no es pressuposen coneixements tècnics previs per a la realització de l'assignatura. Aquelles i aquells estudiants que tingueu experiència prèvia en audiovisual o en eines web podreu avançar més en l'assignatura. De totes formes, el que s'avaluarà serà sobretot la capacitat d'estructurar i dissenyar un projecte de documental per a la web, així com desenvolupar-ne un prototip. Tot i que el Laboratori de producció audiovisual i transmedia permet aprofundir i ampliar conceptes que s'han treballat a l'assignatura Noves Formes Narratives, no és estrictament una continuació, resultant assignatures complementàries però alhora autònomes.

Amunt

No hi ha informació específica prèvia a la matrícula prevista per a aquesta assignatura.

Amunt

Competències.

CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi;

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats;

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

CG1- Saber fixar metes i prioritats a l’hora de dur a terme una tasca, o desenvolupar una àrea o un projecte, acordant-ne l’acció, els terminis i els recursos que s’han d’utilitzar.

CG4- Identificar i avaluar de forma precisa la rellevància i significació de la informació, identificant les implicacions i conseqüències d'un argument, discurs o raonament.

CT1- Dominar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

CT2-Comunicar de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-de manera persuasiva.

CT3- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

CE1- Dissenyar, produir i avaluar continguts multimèdia i formats de comunicació informativa participativa.

CE7- Dominar els processos per al disseny, la implementació i avaluació de projectes periodístics.

CE9- Desenvolupar habilitats narratives adaptades a diferents tipus de contingut i canals de distribució especialitzats.

CE10- Dominar l'ús i aprofitament de les tecnologies i plataformes de comunicació per a la producció i difusió de continguts periodístics.

 

Resultats d'aprenentatge

- Comprendre i utilitzar adequadament les diferents possibilitats narratives que ofereixen els mitjans socials per a la cobertura d'un fet noticiable. 

- Identificar el potencial de diferents estratègies narratives i d'storytelling digital al desenvolupament d'un projecte periodístic.

- Comprendre les possibilitats resultants de generar i combinar diferents tipus de contingut informatiu textual, gràfic i audiovisual per a la seva disseminació en múltiples pantalles de forma adaptada a una diversitat de contextos de consum.

- Aplicar els principis del disseny d'un projecte periodístic transmèdia tenint en compte la seva integració narrativa i les característiques del seu públic objectiu.

- Desenvolupar els elements bàsics que componen el prototip d'una experiència periodística immersiva per aconseguir una major implicació del públic.


Amunt

1) Fonaments del documental interactiu i transmedia.

2) Estructurar un projecte periodístic documental per a la web.

3) Dissenyar i desenvolupar un documental per a la web.

4) Testejar un projecte documental per a la web.Amunt

Laboratori de producció audiovisual i transmèdia. Estudi de cas Racontr XML
Laboratori de producció audiovisual i transmèdia. Estudi de cas Racontr DAISY
Laboratori de producció audiovisual i transmèdia. Estudi de cas Racontr EPUB 2.0
Laboratori de producció audiovisual i transmèdia. Estudi de cas Racontr MOBIPOCKET
Laboratori de producció audiovisual i transmèdia. Estudi de cas Racontr HTML5
Laboratori de producció audiovisual i transmèdia. Estudi de cas Racontr PDF
Laboratori de producció audiovisual i transmèdia. Dissenyar projectes transmèdia XML
Laboratori de producció audiovisual i transmèdia. Dissenyar projectes transmèdia DAISY
Laboratori de producció audiovisual i transmèdia. Dissenyar projectes transmèdia EPUB 2.0
Laboratori de producció audiovisual i transmèdia. Dissenyar projectes transmèdia MOBIPOCKET
Laboratori de producció audiovisual i transmèdia. Dissenyar projectes transmèdia HTML5
Laboratori de producció audiovisual i transmèdia. Dissenyar projectes transmèdia PDF
Toolkit de gènere Web

Amunt

Els estudiants utilitzaran l'eina online de creació de documentals per a la web i projectes audiovisuals interactius Racontr.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt