Màrqueting de continguts Codi:  M1.462    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Què és el màrqueting de continguts? El concepte de "màrqueting de continguts" pot resultar desconegut per a un periodista o especialista en comunicació que no estigui familiaritzat amb l'àmbit publicitari o del màrqueting. En molts sentits, "màrqueting de continguts" és un concepte de moda que, juntament amb "periodisme de marca" (branded journalism) i "contingut de marca" (branded content), apareix cada vegada més a les converses, accions i discussions sobre la figura del periodista o comunicador digital, i respecte els coneixements o habilitats que ha d'adquirir. Començarem, doncs, aquesta assignatura debatent sobre la relació entre màrqueting i continguts, i sobre per què els professionals del periodisme o la comunicació digital han d'estar-hi al tant, i fins i tot incorporar-lo a les seves rutines professionals.

El màrqueting de continguts té com a objectiu central crear i distribuir continguts rellevants, valuosos i atractius per als usuaris. Per tant, es tracta d'una estratègia que se centra en la investigació, generació i distribució de continguts. Una de les claus del màrqueting de continguts és crear un vincle entre la marca i el consumidor, ja que d'aquesta manera es busca guanyar la confiança dels visitants, el que provocarà que la relació client-marca es prolongui durant molt més temps.

Aquesta assignatura vol introduir els estudiants a la interrelació entre el màrqueting com a disciplina de promoció i optimització de productes i serveis, i el contingut entès com el conjunt de materials o recursos generats en la pràctica comunicativa i periodística, i per a això es proposa reptes pràctics plantejats amb un ordre seqüencial i que permetran implementar-lo i aplicar-lo en un context realista.

Amunt

Aquesta assignatura optativa té vinculació amb totes les assignatures vinculades a nous formats i narratives multimèdia, com ara Periodisme i social media, Periodisme mòbil, Noves formes narratives i Eines i recursos digitals.

Amunt

A través d'aquest curs es vol vincular la producció de contingut periodístic amb l'àmbit publicitari relatiu al màrqueting, acostant totes dues vessants professionals.

Amunt

És recomanable haver cursat les assignatures que s'indiquen a "L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis" per haver treballat les principals eines del periodisme digital.

Amunt

Es recomana haver cursat les assignatures obligatòries i seguir les indicacions del tutor/a. L'assignatura té activitats a realitzar de caire individual però també grupal.

Amunt

Competències bàsiques i generals:
CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CG3- Proposar, formular i realitzar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a la realització de projectes, la recerca, la selecció i el processament de la informació.


Competències transversals:
CT1- Dominar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
CT2-Comunicar de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-de manera persuasiu. 

Competències específiques:
CE1- Dissenyar, produir i avaluar continguts multimèdia i formats de comunicació informativa participativa.
CE3- Comprendre i analitzar críticament els canvis socials, polítics i econòmics, i com repercuteixen en la comunicació.
CE6- Obtenir un coneixement crític i en profunditat de les fonts informatives: evolució, funcions i formes d'explotació.
CE7- Dominar els processos pel disseny, la implementació i avaluació de projectes periodístics.
CE8- Aplicar tècniques avançades per a l'explotació, interpretació, visualització i representació de les dades periodístics.
CE9- Desenvolupar habilitats narratives adaptades a diferents tipus de contingut i canals de distribució especialitzats.

Amunt

El conjunt de materials que conformen aquesta assignatura es troben presents a la secció de Recursos i als diversos NIUS del curs. Al llarg de 4 reptes vinculats als 4 NIUS del curs, que inclouen material textual i audiovisual, els estudiants s'endinsaran en els següents aspectes:

1) La caracterització del màrqueting de continguts dins de la pràctica periodística

2) L'anàlisi de contingut periodístic creat per altres

3) La creació de contingut periodístic propi

4) La optimització del contingut periodístic propi i aliè

Amunt

Cura de continguts Audiovisual
Les marques, els nous mitjans de comunicació XML
Les marques, els nous mitjans de comunicació DAISY
Les marques, els nous mitjans de comunicació EPUB 2.0
Les marques, els nous mitjans de comunicació MOBIPOCKET
Les marques, els nous mitjans de comunicació HTML5
Les marques, els nous mitjans de comunicació PDF
Cura de continguts en periodisme XML
Cura de continguts en periodisme DAISY
Cura de continguts en periodisme EPUB 2.0
Cura de continguts en periodisme MOBIPOCKET
Cura de continguts en periodisme HTML5
Cura de continguts en periodisme PDF
El branded content en les empreses periodístiques del món anglosaxó XML
El branded content en les empreses periodístiques del món anglosaxó DAISY
El branded content en les empreses periodístiques del món anglosaxó EPUB 2.0
El branded content en les empreses periodístiques del món anglosaxó MOBIPOCKET
El branded content en les empreses periodístiques del món anglosaxó HTML5
El branded content en les empreses periodístiques del món anglosaxó PDF
Toolkit de gènere Web

Amunt

Aquesta assignatura no compta amb un sol material clau de caràcter textual, sinó amb una combinació de Recursos de caràcter textual, audiovisual i multimèdia tant per situar el tema clau de l'assignatura (el màrqueting de continguts) com els diversos aspectes a tenir en compte per a la seva comprensió (gestió, creació i optimització de contingut). En aquest sentit, i per tal de garantir un procés d'aprenentatge gradual, els materials del curs s'aniran presentant a través dels diversos reptes vinculats a l'assignatura.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt