Pràctiques Codi:  M1.463    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Màster Universitari en Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives inclou en el seu pla d'estudis l'assignatura Pràctiques. Aquesta assignatura, de caràcter optatiu, té una càrrega docent de 4 ECTS i està orientada fonamentalment a la integració dels coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg del màster. 

Amb aquesta assignatura es pretén integrar l'alumnat en un entorn professional real on posar en pràctica els seus coneixements i les competències apreses en el procés d'aprenentatge. L’alumnat realitzaran un període d’activitat professional en pràctiques de 100 hores en un mitjà de comunicació, departament de comunicació d'una empresa o institució, o en una consultora de comunicació. Les pràctiques seran tutelades per un tutor/a professional en l'entitat de destinació i un tutor/a acadèmic del màster.

L’alumnat es podrà escollir entre:

 

  • Una empresa gestionada per la UOC. L’oferta de les places és limitada i varia cada semestre
  • L’estudiant por proposar una empresa on realitzar les pràctiques. 

 

Amunt

L'assignatura s'integra en el màster, amb l'objectiu d'aplicar tota la teoria apresa en els processos de pràctica, de manera que desenvolupi noves destreses i narratives periodístiques.

Els estudiants realitzaran un període d'activitat professional (presencial o virtual) en una empresa que hagi signat un conveni de pràctiques curriculars amb la universitat o en el seu propi centre de treball sempre que aquest compleixi amb les condicions adequades. Aquest conveni inclourà en tots els casos un pla formatiu en què s'especifiquen els objectius i condicions de les pràctiques. Les pràctiques en empreses externes es duen a terme dins el marc temporal docent de l'assignatura. Durant tota la seva estada de pràctiques l'estudiant comptarà amb el suport i l'orientació d'un tutor/a extern (que és la persona de referència formalment vinculada a l'empresa o institució on tenen lloc les pràctiques) i amb el suport i l'orientació personalitzada d'un docent expert en l'àrea de coneixement concreta on s'inscriuen les pràctiques.


Amunt

Tots aquells relacionats amb el periodisme i la comunicació en l'entorn corporatiu.

Amunt

Coneixements d'editors i eines de noves narratives. Per matricular l'assignatura Pràctiques l'estudiant ha d'haver superat la totalitat dels crèdits obligatoris (42 crèdits).

Amunt

L'assignatura té l'objectiu de la posada en pràctica dels coneixements teòrics assimilats en el procés d'aprenentatge del màster.

Competències generals

CG1- Capacitat de fixar metes i prioritats a l'hora de dur a terme una tasca, o desenvolupar una àrea o un projecte, acordant-ne l'acció, els terminis i els recursos que s'han d'utilitzar.
CG2- Capacitat de lideratge i presa de decisions en un entorn periodístic.
CG3- Proposar, formular i executar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a realitzar els projectes, la recerca, la selecció i el processament de la informació.
CG4- Identificar i avaluar de manera precisa la rellevància i significació de la informació, identificant les implicacions i conseqüències d'un argument, discurs o raonament.

Competències transversals

CT1- Dominar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
CT2- Comunicar eficaçment, integrant idees complexes i argumentant-les persuasivament.
CT3- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

Competències específiques

CE1- Dissenyar, produir i avaluar continguts multimèdia i formats de comunicació informativa participativa.
CE2- Desenvolupar l'esperit de recerca i la capacitat d'analitzar problemes nous amb els instruments propis del periodisme, raonant de manera rigorosa i sistemàtica.
CE3- Comprendre i analitzar críticament els canvis socials, polítics i econòmics, i com repercuteixen en la comunicació.
CE4- Identificar les diferents modalitats d'estructura i organització de l'empresa de comunicació, i interpretar els seus resultats financers.
CE5- Obtenir un coneixement en profunditat de l'estructura de la protecció jurídica dels autors entenent les particularitats de l'obra periodística a internet. CE6- Obtenir un coneixement crític i en profunditat de les fonts informatives: evolució, funcions i formes d'explotació.
CE7- Dominar els processos per al disseny, la implantació i l'avaluació de projectes periodístics.
CE8- Aplicar tècniques avançades per a l'explotació, interpretació, visualització i representació de les dades periodístiques.
CE9- Desenvolupar habilitats narratives adaptades a diferents tipus de contingut i canals de distribució especialitzats.
CE10- Dominar l'ús i l'aprofitament de les tecnologies i les plataformes de comunicació per a la producció i la difusió de continguts periodístics.

Amunt

L'estudiantat realitzarà un període d'activitat professional de 100 hores en una empresa amb la que s'establirà un conveni de pràctiques curriculars amb la universitat. Aquest conveni inclourà en tots els casos un pla formatiu en el que s'especificaran els objectius i condicions de les pràctiques. Les pràctiques es faran dins del marc temporal docent de l'assignatura. 
 

Metodologies docents:
Aprenentatge de continguts basat en lectures, l'anàlisi i la reflexió de textos sobre la matèria.
Aprenentatge basat en el desenvolupament de projectes professionalitzadors.
Aprenentatge experiencial.


Amunt

De la universitat a l'empresa XML
De la universitat a l'empresa DAISY
De la universitat a l'empresa EPUB 2.0
De la universitat a l'empresa MOBIPOCKET
De la universitat a l'empresa HTML5
De la universitat a l'empresa PDF
Les pràctiques professionals XML
Les pràctiques professionals DAISY
Les pràctiques professionals EPUB 2.0
Les pràctiques professionals MOBIPOCKET
Les pràctiques professionals HTML5
Les pràctiques professionals PDF
Ocupa't: busques pràctiques? O busques feina? Web
Toolkit de gènere Web

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt