Treball final de màster Codi:  M1.464    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura, de sis crèdits i de caràcter obligatori, l'alumnat ha d'elaborar i presentar davant d'un tribunal un treball acadèmic o professionalitzador original i inèdit. El Treball Final de Master és un projecte orientat al desenvolupament d'una investigació, una aportació o una innovació en el camp professional. Mitjançant el TFM, l'alumnat ha d'integrar i aplicar -amb criteri professional, acadèmic, creatiu i innovador- les competències adquirides al llarg del màster, incorporant-ne de noves relacionades específicament amb el TFM (autonomia, gestió de projectes, iniciativa, posada en pràctica i desenvolupament dels coneixements, habilitats i estratègies adquirides anteriorment), i també ha de donar solució eficient als problemes que es derivin del mateix TFM. Així, doncs, el treball de fi de màster constitueix una de las «execucions clau» que mostra el nivell de formació adquirit en els estudis cursats.

El TFM pot tenir finalitats diferents i en funció de la finalitat s'opta a una de les tres modalitats de TFM:

TFM modalitat 1- TFM amb enfocament acadèmic. La seva finalitat és aconseguir respondre a uns objectius i preguntes de recerca (o corroborar hipòtesis) a través de l'obtenció de determinats resultats aconseguits mitjançant metodologies quantitatives i / o qualitatives que aportin coneixement sobre temàtiques i àmbits relacionats amb el Màster. Ha d'estar fonamentat en un marc teòric que doni consistència científica a allò que es pretén confirmar; és a dir, requereix emmarcar bé l'interrogant a investigar o la hipòtesi de partida. A més, és important aclarir l'enfocament i el disseny metodològic buscant la coherència amb tot el conjunt. Per optar a aquesta modalitat cal tenir coneixements en metodologies d'investigació científica.

TFM modalitat 2- TFM amb enfocament professionalitzador. S'ha d'elaborar una proposta pràctica -o d'innovació- que respongui a una necessitat detectada en un sector professional concret, també sota els criteris d'originalitat i inèdit. El document ha de ser versemblant i seguir totes les característiques de contingut i de forma propis dels que es lliurarien en un àmbit laboral de referència.

Les formes en què es poden presentar els treballs de màster dependran de la modalitat triada i de consens que s'arribi amb el tutor/a. Aquestes podrien ser algunes propostes que es lliurin com TFM:

- Article científic. Aquesta forma de treball consisteix en l'elaboració d'un article d'investigació. Ha de cenyir-se a les pautes de presentació i avaluació d'un article científic, el que implica considerar cadascuna de les seves parts segons sigui la modalitat de l'article, és a dir, de tipus empíric o teòric. Requereix un important exercici de síntesi.

- Informe clàssic d'investigació. Aquesta forma de treball consisteix en l'elaboració d'un informe. Ha de presentar el marc teòric fonamentat, els objectius i finalitat de la investigació, interrogants i/o hipòtesi de partida, els destinataris o mostra de l'estudi, el disseny metodològic de referència i els resultats i conclusions de la investigació.

- Proposta professional. En aquest cas, es tracta d'elaborar un producte o peça -tecnologia, sistema, instrument, text, audiovisual, etc. concret que respongui a una demanda, necessitat d'un sector professional, o en un objectiu periodístic. El producte/peça pot materialitzar-se en formats diversos (una plataforma web, una aplicació tecnològica, una producció audiovisual, un reportatge, etc.). En aquesta modalitat cal acompanyar la proposta amb una memòria explicativa detallada.

Amunt

Quan s'han cursat tots els crèdits obligatoris del Màster (42 crèdits), cal elaborar i defensar públicament un treball final per tal d'obtenir l'acreditació corresponent. El treball, conseqüència directa del que s'ha après al llarg de les assignatures del Màster. Així, El TFM té com a objectiu que l'estudiant posi en joc totes les competències, coneixements i  i sabers fer adquirits al llarg del màster de manera que sigui capaç d'elaborar un treball acadèmic original i rigorós basat en la seva pròpia recerca.

Amunt

En funció de la modalitat de TFM que s'opti, la carrera de l'estudiant es pot orientar cap a l'acadèmica, amb la realització d'un treball de recerca en format de tesi doctoral o cap a l'àmbit professional de la comunciació, si s'opta per una modalitat de TFM professionalitzadora.

Amunt

Es recomana que l'estudiant matriculi el TFM quan estigui en disposició de finalitzar el màster de manera que pugui posar en joc totes les competències, coneixements i sabers adquirits prèviament. Així mateix, es recomana que el mateix semestre en què cursa el TFM, la càrrega lectiva que matriculi sigui la més baixa possible. Idealment, el TFM hauria de ser la darrera assignatura a matricular dins del màster.

Amunt

Cal haver cursat i superats tots els crèdits obligatoris del Màster (42 crèdits)

Amunt

L'estudiant que cursi el TFM estarà capacitat en acabar aquest treball per desenvolupar i realitzar de forma autònoma treballs d'investigació en la matèria de la seva especialització.

Els objectius del TFM són:

 • Valorar i complementar la formació de l'estudiant mitjançant el desenvolupament d'una investigació que li permeti aplicar i complementar les competències i els coneixements adquirits al llarg del màster.
 • Comprovar que els estudiants han assimilat correctament les competències del màster. Aquest aspecte es considera estratègic atès que la correcta adquisició de les competències és l'element que assegurarà la seva capacitació per la realització, si així ho consideren, d'una possible futura carrera investigadora.
 • Desenvolupar la capacitat investigadora de l'estudiant en l'estudi d'un tema concret, mitjançant la cerca i selecció d'informació, la destresa en ordenar de manera lògica i coherent les dades i la informació i la planificació dels objectius.

Competències

GENERALS

CG1- Capacitat de fixar metes i prioritats a l'hora de realitzar una tasca, desenvolupar una àrea o un projecte convenint l'acció, els terminis i els recursos que s'han d'utilitzar.

CG2- Capacitat de lideratge i presa de decisions en un entorn periodístic.

CG3- Proposar, formular i realitzar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a la realització de projectes, la recerca, la selecció i el processament de la informació.

CG4- Identificar i avaluar de forma precisa la rellevància i significació de la informació, identificant les implicacions i conseqüències d'un argument, discurs o raonament.


BÀSIQUES
CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base 1 oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.


TRANSVERSALS
CT1- Dominar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

CT2-Comunicar de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-de manera persuasiu.

CT3- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

ESPECÍFIQUES
CE1- Dissenyar, produir i avaluar continguts multimèdia i formats de comunicació informativa participativa.
CE2- Desenvolupar l'esperit de recerca i la capacitat d'analitzar problemes nous amb els instruments propis de l'periodisme, raonant de manera rigorosa i sistemàtica.
CE3- Comprendre i analitzar críticament els canvis socials, polítics, econòmics i com repercuteixen en la comunicació.
CE4- Identificar les diferents modalitats d'estructura i organització de l'empresa de comunicació.
CE5- Obtenir un coneixement de l'estructura de la protecció jurídica als autors entenent les particularitats de l'obra periodística a Internet.
CE6- Obtenir un coneixement crític i en profunditat de les fonts informatives: evolució, funcions i formes d'explotació.
CE7- Dominar els processos per al disseny, la implementació i avaluació de projectes periodístics.
CE8- Aplicar tècniques avançades per a l'explotació, interpretació, visualització i representació de les dades periodístics.
CE9- Desenvolupar habilitats narratives adaptades a diferents tipus de contingut i canals de distribució especialitzats.
CE10- Dominar l'ús i aprofitament de les tecnologies i plataformes de comunicació per a la producció i difusió de continguts periodístics.

 

RESULTATS D'APRENENTATGE:

 • Desenvolupar un projecte documental de manera autònoma, realista, creativa i innovadora.
 • Disseny i llançament (real o planificat) d'un producte o servei dins del ampli sector de la comunicació.
 • Capacitat per a desenvolupar les habilitats professionals en el desenvolupament de l'activitat periodística tant en mitjans amb continguts generalistes i especialitzats, convencionals o digitals.
 • Capacitat per expressar judicis valoratius sobre les experiències teòriques i pràctiques adquirides en el desenvolupament d'aquest Màster
 • Presentació, exposició i defensa d'el projecte Fi de Màster davant el tribunal competent.
 • Incorporar l'anàlisi de la diversitat funcional, social, cultural, econòmica, política, lingüística i de gènere en la pràctica acadèmica i professional.
 • Analitzar les causes i els efectes de les desigualtats per raó de sexe i gènere i formular accions per contrarestar-les.
 • Dissenyar i avaluar projectes acadèmics o professionals aplicant criteris de qualitat, sostenibilitat i responsabilitat social.
 • Avaluar críticament l'aplicació dels principis ètics que guien l'exercici professional, així com de el codi deontològic professional, en situacions complexes.
 • Actuar de manera ètica, honesta i cívica en el treball acadèmic i professional, evitant el plagi o qualsevol altre ús indegut de la feina de tercers.
 • Resoldre en els propis textos acadèmics o d'investigació dilemes de reconeixement i atribució d'idees i treballs, la base de la ètica i la integritat de la feina intel·lectual.

Amunt

El TFM utilitza els continguts de totes les assignatures cursades en el master. Alhora l'assignatura de TFM té un blog "Guia del TFM" on es va pautant el recorregut que ha de seguir l'estudiant per elaborar el seu TFM.

Activitats formatives:

Memòria de Treball Final Professionalitzador
Exposició oral
Lectures, anàlisi i reflexió de textos, articles i materials docents
Activitats de recerca i gestió d'informació

Metodologies docents:

Aprenentatge de continguts basat en les lectures, l'anàlisi i la reflexió de textos sobre la matèria.
Realització d'activitats de recerca i gestió d'informació, necessària per a l'anàlisi de les situacions, la presa de decisions, etc.
Activitats d'expressió oral que facilitin el desenvolupament de la capacitat de comunicació efectiva i la utilització d'un llenguatge apropiat.
Aprenentatge basat en el desenvolupament de projectes professionalitzadors.

Amunt

Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Redacció de textos científicotècnics PDF
Com presentar un Treball final de grau Audiovisual
Treball final de grau Web
How to give an effective talk Audiovisual
Treball final de màster Web
Toolkit de gènere Web
Com utilitzar Shorthand Audiovisual
Guia de Treball final de màster de Periodisme i Comunicació Digital Web

Amunt

S'indiquen per cada una de les activitats proposades a l'enunciat corresponent.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt