Eines i recursos digitals Codi:  M1.465    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
 
El periodisme ja és digital i, per poder informar de manera correcta i eficaç, cal conèixer les múltiples eines (la majoria d'elles gratuïtes) que el periodista pot localitzar. Amb elles pot produir, editar i difondre millor els seus treballs, a més d'experimentar amb noves narratives. Sense el coneixement d'aquestes eines el periodista digital veu limitada la funció del seu treball. Amb aquestes eines podràs treballar amb redaccions virtuals, crear fotografies interactives, timelines, mapes i gràfics amb gairebé un sol cop de clic.
 
L'assignatura Eines i recursos digitals vol oferir una aproximació a programes i solucions informàtiques que ens poden ajudar a desenvolupar i donar valor afegit als continguts informatius que com a periodistes desenvolupem.  Davant la multiplicitat d'eines i alternatives disponibles, fem una selecció de recursos ja que la finalitat principal d'aquesta assignatura és despertar la curiositat i l'interès per les possibilitats que ofereixen aquests recursos i ser capaç d'identificar, avaluar, triar i experimentar amb ells per adoptar la millor solució possible.

Amunt

L'assignatura s'integra en el programa de formació especialitzada de Màster, amb l'objectiu de desenvolupar noves destreses i narratives en l'alumne, perquè sigui conscient de les actualitzacions contínues sobre noves eines i recursos digitals. En aquesta assignatura aprendran a conèixer la funcionalitat de cadascuna, en quines cobertures es pot utilitzar i quins resultats aporta.

Amunt

 
Tots aquells relacionats amb el periodisme,  ja sigui en l'àmbit dels mitjans de comunicació o de la informació corporativa.

Amunt

No són necessaris.

Amunt

L'assignatura té l'objectiu de desenvolupar una capacitat de treball i analítica per afrontar els reptes de cobertures informatives digitals, detectar les seves fortaleses, debilitats i pertinència en cada cas.  

Les competències de l'assignatura són les següents:  

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.   
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.  
 • Capacitat de fixar metes i prioritats a l'hora de realitzar una tasca, desenvolupar una àrea o un projecte convenint l'acció, els terminis i els recursos que s'han d'utilitzar.   
 • Proposar, formular i realitzar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a la realització de projectes, la recerca, la selecció i el processament de la informació.   
 • Comunicar de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-de manera persuasiva.   
 • Dissenyar, produir i avaluar continguts multimèdia i formats de comunicació informativa participativa. 
 • Dominar l'ús i l'aprofitament de les tecnologies i les plataformes de comunicació per a la producció i la difusió  


Els resultats d'aprenentatge són els següents:

 • Entendre les possibilitats i reptes que presenta l'entorn tecnològic actual per al desenvolupament de la tasca periodística.
 • Identificar eines i recursos online útils per a la producció, edició i difusió de continguts informatius així com per a la pròpia organització del periodista.
 • Valorar l'adequació de cada tipus d'eina digital per donar solució a una necessitat concreta del periodista.

Amunt

 • El marc tecnològic actual del periodisme: possibilitats comunicatives i exemples d'aplicabilitat.
 • Eines d'organització per a periodistes.
 • Recursos en línia per a la producció i edició de continguts informatius.
 • Eines tecnològiques per a la difusió de la informació.

Amunt

Per què treballar amb eines digitals? Audiovisual
Eines de verificació d'informació Audiovisual
Com fer un podcast "de premi" Audiovisual
Com treballar amb eines de fotos i gràfics Audiovisual
Toolkit de gènere Web
Crea un podcast des de zero Audiovisual
Kit bàsic d'eines Web

Amunt

Els materials que es faran servir a l'assignatura s'han seleccionat específicament per ajudar a l'estudiant a desenvolupar les habilitats i competències anteriorment indicades. Per a aquesta assignatura s'utilitzarà un manual bàsic, Herramientas Digitales para Periodistas, i s'indicarà les pàgines que us recomanen llegir per poder realitzar cada pràctica que us plantegem. També s'han desenvolupat continguts amb informació actualitzada i ampliada de diferents eines i que presentem mitjançant Wikis.

Així mateix, s'oferiran enllaços a un seguit de recursos externs o recopilats per la Biblioteca UOC que resultaran útils per l'elaboració de les activitats.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt