Metodologies d'investigació en la comunicació Codi:  M1.629    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Metodologies d’investigació en la comunicació té com a objectiu l'adquisició de les nocions bàsiques sobre les metodologies i tècniques d’investigació que poden aplicar-se a l'estudi de qualsevol fenomen vinculat a la comunicació, permetent als professionals de la comunicació actuar com a investigadors.

Es busca introduir a l'estudiant en els procediments que constitueixen les diferents fases d’un procés de recerca que va des de les dades a la informació i de la informació al coneixement.

L’assignatura està especialment orientada al fenòmens de la comunicació en publicitat i en els social media.

Amunt

L'assignatura Metodologies d’investigació en la comunicació és una de les matèries optatives de 5 crèdits del Màster en Estratègia i Creativitat en Publicitat i del Màster en Social Media: Gestió i Estratègia. Aquesta assignatura pot ser de molta utilitat per al desenvolupament del treball de final de de màster tot complementant altres assignatures obligatòries, així com per iniciar els estudiants en els estudis de doctorat.

Amunt

L'assignatura en l’àmbit de la publicitat permet Identificar les característiques, atributs, components, estructura i possibilitats de la comunicació publicitària, així com plantejar i desenvolupar projectes d'investigació rellevants en el context publicitari actual, que responguin a les necessitats de les marques i a la sensibilitat de les demandes socials. També per a aquells professionals en actiu que vulguin actualitzar els seus coneixements, aquesta assignatura permet adquirir noves competències o progressar en la seva carrera laboral dins d'agències i departaments de màrqueting i publicitat.

 

En l’àmbit dels Social Media, l’assignatura permet explorar les singularitats del contingut que circula per les xarxes socials així com explotar les dades que es generen en les interaccions que es desenvolupen en aquest entorn. En aquest sentit proporciona orientacions per formular i desenvolupar una estratègia de recerca que permeti, a través de diferents tècniques i mètodes, recopilar informació per procedir a la seva anàlisi i extreure sòlides conclusions.

Amunt

No es requereixen coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

Amunt

Objectius

 • Desenvolupar la capacitat d'analitzar críticament, així com les formes, estructures i continguts que circulen a l'entorn de la publicitat i dels social media.
 • Presentar les tècniques i metodologies de recerca, centrant el focus en cóm s'utilitzen, amb una reflexió prèvia sobre el per què i per a què.

 

Resultats d'aprenentatge

 • Adquirir la capacitat de dissenyar i desenvolupar un projecte d'investigació.
 • Identificar les fonts d'informació més rellevants per a l'activitat científica.
 • Analitzar les causes i els efectes de les desigualtats per raó de sexe i gènere i formular accions per contrarestar-les en un context d'investigació.
 • Identificar formes innovadores de recollida de dades basant-se en les eines tradicionals de recuperació de la informació.
 • Utilitzar de manera reflexiva i crítica l'ús de les TIC en la recerca de la informació.Analitzar les dades recollides de manera creativa tenint en compte els focus de recerca nous i l'interès per contribuir a l'avanç de el coneixement dins de l'àrea escollida.
 • Resoldre en els propis textos acadèmics o d'investigació dilemes de reconeixement i atribució d'idees i treballs, la base de la ètica i la integritat de la feina intel·lectual.
 • Actuar de manera ètica, honesta i cívica en el treball acadèmic i d'investigació.

Màster en estratègia i creativitat en publicitat

 Competències bàsiques

CB6- Obtenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB9- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

 CG1- Identificar, analitzar i definir els elements significatius que constitueixen un determinat problema de comunicació per a poder prendre decisions que ho resolguin de manera efectiva.

CG2- Abordar els reptes amb creativitat i voluntat d'innovació, introduint elements nous en els plantejaments, els processos i els resultats.

 

Competències transversals

 CT1- Aportar valor a l'àmbit publicitari utilitzant les TIC de forma avançada.

CT3- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

 

Competències específiques

 CE1- Identificar les característiques, atributs, components, estructura i possibilitats de la comunicació publicitària.

CE7- Plantejar i desenvolupar projectes d'investigació rellevants en el context publicitari actual, que responguin a les necessitats de les marques i a la sensibilitat de les demandes socials.

CE9- Formular i desenvolupar una estratègia d'obtenció i gestió de dades que permeti, a través de diferents tècniques i mètodes, generar informació de qualitat per a l'entorn professional o d'investigació.

CE10- Incorporar la innovació i experimentar amb noves formes publicitàries, el seu estudi o anàlisi, tenint en compte els nous entorns i les tendències de comunicació social..

 

Màster en social media

Competències bàsiques

 CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

 CG2- Abordar la realitat des de perspectives diferents, recreant i establint nous vincles entre idees i conceptes coneguts, per tal d'aportar solucions i millores i crear nous coneixements.

CG3- Reconèixer i avaluar de forma acurada la rellevància i significació de la informació, identificant les implicacions i conseqüències d'un argument, discurs o raonament.

 

Competències transversals

 CT1- Aplicar de manera crítica l'ús de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional de referència.

CT3- Dissenyar un pla / projecte i gestionar-lo en un entorn professional o d'investigació.

CT4- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

 

Competències específiques

 CE1- Identificar les característiques, atributs, components, estructura, funcionament i possibilitats dels diferents tipus de social media.

CE9- Formular i desenvolupar una estratègia de curació de continguts i / o gestió de dades en social media que permeti, a través de diferents tècniques i mètodes, recopilar, seleccionar i generar informació de qualitat per a l'entorn professional o d'investigació.

CE10- Incorporar la innovació i desenvolupar proves pilot que experimentin amb noves formes d'ús de social media existents, amb nous entorns i tendències de comunicació social o en el seu estudi i anàlisi.

Amunt

A) Índex general

 

1. Introducció a la investigació en l'àmbit de la comunicació

2. Conceptes bàsics

 

Investigació qualitativa en publicitat i social media:

 

3. El disseny de la investigació

4. Tècniques d'investigació

5. Errorteca i TAQs

 

Investigació quantitativa en publicitat i social media

 

6. Tipus d’investigació quantitativa

7. Conceptes bàsics

8. Tècniques d’investigació

 


Amunt

Tècniques d'anàlisi qualitatiu XML
Tècniques d'anàlisi qualitatiu DAISY
Tècniques d'anàlisi qualitatiu EPUB 2.0
Tècniques d'anàlisi qualitatiu MOBIPOCKET
Tècniques d'anàlisi qualitatiu KARAOKE
Tècniques d'anàlisi qualitatiu XML
Tècniques d'anàlisi qualitatiu HTML5
Tècniques d'anàlisi qualitatiu PDF
Tècniques d'anàlisi qualitatiu OAI-MPH
L'entrevista com a pràctica cultural PDF
Visualitat i mirada PDF
L'anàlisi del discurs en les ciències socials PDF
La entrevista, una práctica cultural PDF
Técnicas de análisis cualitativo XML
Técnicas de análisis cualitativo DAISY
Técnicas de análisis cualitativo EPUB 2.0
Técnicas de análisis cualitativo MOBIPOCKET
Técnicas de análisis cualitativo KARAOKE
Técnicas de análisis cualitativo HTML5
Técnicas de análisis cualitativo PDF
El análisis del discurso en las ciencias sociales PDF
Visualidad y mirada PDF
Estadística descriptiva univariant XML
Estadística descriptiva univariant DAISY
Estadística descriptiva univariant EPUB 2.0
Estadística descriptiva univariant MOBIPOCKET
Estadística descriptiva univariant KARAOKE
Estadística descriptiva univariant HTML5
Estadística descriptiva univariant PDF
Tècniques d'anàlisi inferencial XML
Tècniques d'anàlisi inferencial DAISY
Tècniques d'anàlisi inferencial EPUB 2.0
Tècniques d'anàlisi inferencial MOBIPOCKET
Tècniques d'anàlisi inferencial KARAOKE
Tècniques d'anàlisi inferencial HTML5
Tècniques d'anàlisi inferencial PDF
Marc teòric i disseny empíric XML
Marc teòric i disseny empíric DAISY
Marc teòric i disseny empíric EPUB 2.0
Marc teòric i disseny empíric MOBIPOCKET
Marc teòric i disseny empíric KARAOKE
Marc teòric i disseny empíric HTML5
Marc teòric i disseny empíric PDF
Estadística descriptiva multivariant XML
Estadística descriptiva multivariant DAISY
Estadística descriptiva multivariant EPUB 2.0
Estadística descriptiva multivariant MOBIPOCKET
Estadística descriptiva multivariant KARAOKE
Estadística descriptiva multivariant HTML5
Estadística descriptiva multivariant PDF
Introducció. El disseny de la recerca XML
Introducció. El disseny de la recerca DAISY
Introducció. El disseny de la recerca EPUB 2.0
Introducció. El disseny de la recerca MOBIPOCKET
Introducció. El disseny de la recerca KARAOKE
Introducció. El disseny de la recerca HTML5
Introducció. El disseny de la recerca PDF
Estadística descriptiva univariante XML
Estadística descriptiva univariante DAISY
Estadística descriptiva univariante EPUB 2.0
Estadística descriptiva univariante MOBIPOCKET
Estadística descriptiva univariante KARAOKE
Estadística descriptiva univariante HTML5
Estadística descriptiva univariante PDF
Técnicas de análisis inferencial XML
Técnicas de análisis inferencial DAISY
Técnicas de análisis inferencial EPUB 2.0
Técnicas de análisis inferencial MOBIPOCKET
Técnicas de análisis inferencial KARAOKE
Técnicas de análisis inferencial HTML5
Técnicas de análisis inferencial PDF
Marco teórico y diseño empírico XML
Marco teórico y diseño empírico DAISY
Marco teórico y diseño empírico EPUB 2.0
Marco teórico y diseño empírico MOBIPOCKET
Marco teórico y diseño empírico KARAOKE
Marco teórico y diseño empírico HTML5
Marco teórico y diseño empírico PDF
Estadística descriptiva multivariante XML
Estadística descriptiva multivariante DAISY
Estadística descriptiva multivariante EPUB 2.0
Estadística descriptiva multivariante MOBIPOCKET
Estadística descriptiva multivariante KARAOKE
Estadística descriptiva multivariante HTML5
Estadística descriptiva multivariante PDF
Introducción. El diseño de la investigación XML
Introducción. El diseño de la investigación DAISY
Introducción. El diseño de la investigación EPUB 2.0
Introducción. El diseño de la investigación MOBIPOCKET
Introducción. El diseño de la investigación KARAOKE
Introducción. El diseño de la investigación HTML5
Introducción. El diseño de la investigación PDF
Toolkit de gènere Web
Toolkit de género Web
Técnicas de análisis de datos XML
Tècniques d'anàlisi de dades XML
Técnicas y métodos de investigación Web
Tècniques i mètodes de recerca Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt