Monitoratge i reputació en línia Codi:  M1.651    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La reputació és un intangible que cada vegada té un pes més gran en el valor total de les empreses, institucions i entitats de tota mena. Encara que es tracti d'un constructe mental que es genera col·lectivament en la ment dels stakeholders, la presència i l'actuació de les organitzacions a internet cobra més i més protagonisme com a ingredient clau d'aquest constructe. D'aquí la necessitat ineludible de gestionar i monitoritzar la reputació que es va generant en l'entorn online.

Amunt

Monitorització i reputació online és (juntament amb l'assignatura Ecosistema social media) part integrant de la matèria obligatòria Entorn i sistema social media, que al seu torn forma part del Màster Universitari de Social Media: Gestió i Estratègia. En conseqüència, ha de ser cursada per tot l'alumnat d'aquesta titulació.

Amunt

Treballar amb visió estratègica requereix conèixer profundament el punt de partida i formular amb nitidesa els objectius perseguits. En l'àmbit de la comunicació online, això es tradueix en l'auditoria de reputació online, que ens aporta una foto fixa del constructe reputacional en un moment donat, i en el monitoratge posterior, que ens permet fer un seguiment de la seva evolució.

En conseqüència, qualsevol projecte comunicatiu que s'hagi de desenvolupar-se parcialment o íntegra en l'entorn online requereix la plena assimilació dels coneixements, habilitats i actituds que permeten mesurar i gestionar la reputació que les organitzacions van construint (o deixant-se construir) a internet. Sense aquestes competències, doncs, no es pot concebre l'exercici dels principals rols professionals associats a l'àmbit: entre d'altres, social media strategist, social media manager, community manager, content manager, content curator, social media planner i, molt particularment, analista de social media i online reputation manager.

Amunt

Aquesta assignatura pot ser cursada sense cap requeriment addicional per tot l'alumnat que compleix els criteris d'admissió específics del Màster Universitari de Social Media: Gestió i Estratègia.

Amunt

Pel seu caràcter fonamental i la seva aplicabilitat en múltiples àmbits, es recomana cursar aquesta assignatura durant el semestre en què s'inicia el màster.

Amunt

Els principals resultats d'aprenentatge que es deriven d'aquesta assignatura són els següents:

 • Identificar les fonts i recursos útils per seguir i avaluar l'accés, ús i consum de social media, i descobrir noves tendències.
 • Executar una auditoria reputació. 
 • Aprofitar les potencialitats de les tecnologies de la informació per buscar, organitzar, sintetitzar, analitzar i/o transformar la informació necessària per a la tasca que s'està realitzant, així com interpretar i relacionar aquesta informació per a la presa de decisions.
 • Comprendre la complexitat de la comunicació en xarxa, les singularitats de cada plataforma social media i el seu paper en el sistema comunicatiu.
 • Analitzar els diferents àmbits d'aplicació dels social media.
 • Dominar eines de gestió, seguiment i monitoratge dels perfils en social media.
 • Gestionar la identitat, el branding i personal branding, i la notorietat en social media.
 • Executar tasques, resoldre problemes i aportar solucions utilitzant coneixements apresos 

Pel que fa a les competències que es vinculen a l'assignatura, podem destacar les següents:

 • Desenvolupar la capacitat analítica que permeti avaluar, ajustar i adaptar les accions empreses; optimitzar els resultats assolits; gestionar situacions de crisi, i detectar noves oportunitats estratègiques.-

 • Reconèixer i avaluar amb cura la rellevància i significació de la informació, identificant les implicacions i conseqüències d'un argument, discurs o raonament.

 • Aplicar de manera crítica l'ús de les TIC en l'àmbit d'acadèmic i professional de referència.

 • Identificar i entendre les característiques, atributs, components, estructura, funcionament i possibilitats dels diferents tipus de social media.

 • Entendre i gestionar les interaccions, interrelacions i/o el valor dels nodes que es creen en la comunicació en xarxa pròpia d'entorns social media.

 • Proposar, formular i realitzar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a la realització de projectes, la recerca, la selecció i el processament de la informació.

 • Reconèixer i dominar les diferents tècniques, tecnologies o recursos per a la identificació, seguiment, recuperació, tractament, creació, representació, visualització i/o explotació de les dades i continguts que circulen als social media.

 • Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació de coneixements i judicis.

 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.
 • Continuar estudiant d'una manera que haurà de ser, en gran mesura, autodirigida o autònoma.


Amunt

 • Reputació i conceptes afins
 • Reputació online i monitorització
 • Què és una auditoria de la reputació online?
 • Anàlisi dels competidors
 • Pla de reputació online
 • Monitorització de la reputació online
 • Branding i personal branding online

Amunt

RKUOC Audiovisual
RKUOC Audiovisual
Mapa conceptual de la reputació i altres termes afins Web
Mapa conceptual de la reputación y otros términos afines Web
Social media Toolkit Web
Social media Toolkit Web
Importancia de la reputación digital Audiovisual
Toolkit de gènere Web
Toolkit de género Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt