Continguts audiovisuals per a social media Codi:  M1.653    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Al llarg d'aquesta assignatura es proporcionaran nocions bàsiques sobre els processos de creació i producció audiovisual  en el context dels social media, així com de la creixent importància del vídeo i l'àudio, tant enregistrat com en directe, en el paisatge dels social media. Amb aquest objectiu atendrem de forma molt directa als hàbits de consum dels seus usuaris i usuàries, i com han influït en l'estètica i les formes comunicatives dels agents tradicionals com cadenes de televisió, productores o agències. 

Es vol que l'estudiantat sigui capaç de conèixer processos i conceptes bàsics, pugui definir molt millor estratègies per produir encàrrecs o produccions pròpies de petit format, ja siguin basades en materials audiovisuals pre-existents o enregistrats expressament per a un projecte.

 

Amunt

L'assignatura forma part de la matèria "Continguts a social media". Per aquest motiu presenta afinitats amb altres assignatures d'aquesta mateixa matèria com Content Curation, Publicitat als social media, Màrqueting als social media Periodisme i social media. Així mateix, el context en el qual adquireixen sentit les pràctiques audiovisuals en els social media vincula també aquesta assignatura amb la més general Ecosistema social media.

Amunt

Aquesta assignatura s'adreça a proporcionar el coneixement necessari per a que responsables d'estratègia de social media o community managers puguin dissenyar accions i campanyes basades en el vídeo, així com prendre decisions a partir de les pràctiques de consum dels usuaris relacionades amb el vídeo.

Amunt

No es necessari disposar de coneixements previs en el camp audiovisual.
 

Amunt

Al llarg de l'assignatura l'estudiant desenvoluparà les següents competències de la titulació:


CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
CG2- Abordar la realitat des de perspectives diferents, recreant i establint nous vincles entre idees i conceptes coneguts, amb la finalitat d'aportar solucions i millores i crear nous coneixements.
CG4- Proposar, formular i realitzar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a la realització de projectes, la recerca, la selecció i el processament de la informació.
CT2- Comunicar-se de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-de manera persuasiva.
CT3- Dissenyar un pla / projecte i gestionar-lo en un entorn professional o d'investigació.
CE1- Identificar i entendre les característiques, atributs, components, estructura, funcionament i possibilitats dels diferents tipus de social media.
CE2- Reconèixer i dominar les diferents tècniques, tecnologies o recursos per a la identificació, seguiment, recuperació, tractament, creació, representació, visualització i / o explotació de les dades i continguts que circulen en els social media.
CE4- Produir continguts creatius, en diferents formats i formes narratives, que s'adaptin a les singularitats de la plataforma social.
Així mateix, s'espera que durant el treball en l'assignatura, l'estudiant evidenciï els següents resultats d'aprenentatge:

 • Identificar i aplicar estratègies de creació, producció i viralització de continguts adequades per a cada tipus de projecte, que responguin a objectius i públics concrets i optimitzin resultats.
 • Aplicar estratègies de creació, producció i viralització de continguts adequades per a cada tipus de projecte, que responguin a objectius i públics concrets i optimitzin resultats.
 • Dominar el llenguatge de cada social media.
 • Analitzar l'ús de l'emissió en directe com a estratègia de social media.
 • Dissenyar i produir un canal de social media, incorporant elements per a la seva promoció.
 • Idear i produir càpsules àudiovisuals tant en streaming com en format podcast, com a nous formats preeminents en l'actual panorama digital.

 

Amunt

 • Característiques pròpies dels continguts audiovisuals als social media
 • Pràctiques de consum al voltant del vídeo i els continguts audiovisuals
 • Creació de formats àudiovisuals per a xarxes socials

Amunt

Ou aglutinador: Col·lecció d’articles sobre música a Youtube Web
Ou aglutinador: Colección de artículos sobre música a Youtube Web
Social media Toolkit Web
Social media Toolkit Web

Amunt

Cada activitat té associat un NIU amb els recursos fonamentals que cal fer servir per a afrontar el repte i resoldre l'activitat. Addicionalment, el professorat pot proposar a través de l'enunciat de l'activitat alguns recursos addicionals complementaris que tindran com a objectiu principal vincular l'activitat amb l'actualitat professional. 

Per a dur a terme amb èxit l'activitat final de l'assignatura, a la qual hi dedicarem més temps, l'estudiantat disposarà d'una llicència d'us del programari d'edició de vídeo Adobe Premiere.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt