Social media strategy: disseny del pla Codi:  M1.655    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En un món hiperconnectat i infoxicat, ser visible i diferenciar-se de la competència no és fàcil, però Internet ofereix grans oportunitats per aconseguir-ho. Els mitjans socials permeten una comunicació més directa entre usuaris, i també entre usuaris i organitzacions.

Existeixen nombroses plataformes socials que apropen les entitats als seus públics, tot i que no és necessari ser-hi a totes. El més important no és la quantitat, sinó la qualitat. Però, en quines xarxes socials l'interessa tenir presència a l'organització?, hauríem de crear un blog per a cada marca o producte?, qui hauria de gestionar el compte de Twitter on s'ofereix atenció al client?

Per poder respondre a aquestes preguntes és imprescindible comptar amb una estratègia de presència digital. El social media plan és la guia que defineix i articula aquesta estratègia a partir de la investigació, planificació, execució i valoració.

Amunt

Social Media Strategy: disseny del social media plan és una assignatura obligatòria del Màster Universitari de Social Media: Gestió i Estratègia. En conseqüència, ha de ser cursada per tot l'alumnat d'aquesta titulació.

Amunt

Treballar amb visió estratègica requereix conèixer profundament el punt de partida i formular amb nitidesa els objectius perseguits. En l'àmbit de la comunicació online, el punt de partida de tota estratègia comunicativa hauria de ser una auditoria de reputació online.

Després d'aquesta investigació inicial, arriba el moment de definir i planificar l'estratègia digital. El pla de social media és el document clau que estructura la presència digital d'una empresa, marca o organització a Internet, el full de ruta que permet crear una presència coherent fins i tot si la gestió dels mitjans socials es fa de forma descentralitzada dins de l'organització.

El social media plan acostuma a ser dissenyat pel / per la social media strategist, i serveix de guia per a la resta de rols associats a la comunicación digital: social media manager, community manager, content manager, content curator, social media planneronline reputation manager.

Amunt

Aquesta assignatura pot ser cursada sense cap requeriment addicional per tot l'alumnat que compleix els criteris d'admissió específics del Màster Universitari de Social Media: Gestió i Estratègia.

Amunt

Tot i que aquesta assignatura no requereix coneixements previs específics, el seu marcat caràcter estratègic fa que resulti recomanable cursar-la en el segon semestre del màster. 

Amunt

Les principals competències que es vinculen a l'assignatura són les següents:

Competències bàsiques

 • CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB10. Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències generals

 • CG2. Abordar la realitat des de perspectives diferents, recreant i establint nous vincles entre idees i conceptes coneguts, amb la finalitat d'aportar solucions i millores i crear nous coneixements.

Competències transversals

 • CT3. Dissenyar un pla/ projecte i gestionar-lo en un entorn professional o d'investigació.

Competències específiques

 • CE5. Formular i/o executar l'estratègia de comunicació en social media que s'adapti als objectius i finalitat fixats, establint protocols d'actuació i planificant la divisió per tasques i la seva assignació.
 • CE6. Desenvolupar la capacitat analítica que permeti avaluar, ajustar i adaptar les accions empreses; optimitzar els resultats assolits; gestionar situacions de crisi, i detectar noves oportunitats estratègiques.
 • CE10. Incorporar la innovació i desenvolupar proves pilot que experimentin amb noves formes d'ús dels social media existents, amb nous entorns i tendències de comunicació social o en el seu estudi i anàlisi.

Quant als resultats d'aprenentatge que es deriven d'aquesta assignatura, podem destacar els següents (entre parèntesi s'indica amb quines competències estan vinculats):

 • Analitzar plans de social media existents (CT3, CG2, CE6).
 • Realitzar un DAFO (CG2, CE6).
 • Establir les bases d'un social media pla (CT3, CG2, CE5).
 • Buscar i recuperar de forma crítica la informació digital aplicant eficientment el potencial de la Xarxa (CB10, CE6).
 • Desenvolupar estratègies específiques per a l'acompliment de cada objectiu (CT3, CE5, CE6, CE10).
 • Elaborar un social media pla (CT3, CE5, CE6).
 • Treballar en el marc d'un context temporal i pressupostari donat (CG2, CE5, CE6).
 • Emprar la innovació com un recurs estratègic en la comunicació en social media (CG2, CE10).
 • Comprendre l'àmbit d'estudi o d'actuació, qüestionar-lo i explorar noves àrees de coneixement que puguin enriquir i completar l'aprenentatge previ (CT3, CE5, CE6).
 • Plantejar-se i dilucidar qüestions deontològiques (CB10).

Amunt

 

 • Els social media dins de l'estratègia comunicativa de l'empresa

Els mitjans socials i les xarxes socials són, amb diferència, el canal més important per adreçar-se als stakeholders i les audiències d'una organització. Tot i això, malgrat considerar els mitjans socials com un canal prioritari de comunicació amb els públics, encara són força les organitzacions que no tenen una estratègia de comunicació digital definida. Aquesta assignatura reflexiona sobre el paper que juguen avui dia els mitjans socials a l'estratègia de comunicació corporativa.

 • Tipus d'estratègia en social media

En aquest mòdul s'ofereixen algunes claus per definir l'estratègia de social mitjana més adequada per a cada organització i triar el tipus de gestió de mitjans socials que s'adapti millor a la seva cultura, els seus objectius i el context en què opera.

 • Disseny del social media plan

El social media plan és la guia que defineix i articula aquesta estratègia a partir de la investigació, planificació, execució i valoració. En aquest mòdul aprendrem a dissenyar un pla de mitjans socials per aprofitar al màxim el potencial de la xarxa.

 • Tendències en comunicació digital i social media

En un entorn tan canviant com el del social media, és difícil parlar de tendències, ja que cada dia apareixen novetats. Conscients d'aquesta realitat, aquest mòdul no intenta ser profètic sinó inspirador: recopila pràctiques que ja són una realitat en social media i la importància de les quals anirà en augment, en major o menor mesura, en els propers mesos.

                     

Amunt

Tertúlia sobre Influencers: Com es gestionen les relacions amb influencers en el marc del social media plan? Audiovisual
Tertulia sobre Influencers: ¿Cómo gestionar las relaciones con influencers en el marco del social media plan? Audiovisual
Social media Toolkit Web
Social media Toolkit Web
Toolkit de gènere Web
Toolkit de género Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt