Social media strategy: execució i gestió Codi:  M1.656    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Social Media Strategy: Execució i Gestió, ofereix la possibilitat de desenvolupar habilitats per a la gestió de l'estratègia global en mitjans socials. Així, d'una banda s'abordaran els condicionants que operen dins el propi equip encarregat de dissenyar i executar la comunciació a social media, les eines per coordinar accions que desenvoluparan portaveus i altres membres de l'entitat; i el mateix marc legal i normes d'actuació que estableixen les principals plataformes socials. A més, aquesta assignatura permet aprofundir en les singularitats de l'storytelling i la seva aplicació en el disseny de l'estratègia en social media de tal manera que la comunicació sigui coherent amb altres accions comunicatives desenvolupades per la institució o empresa i permeti millorar la comprensió del missatge i facilitar la creació de la comunitat.

Amunt

Social Media Strategy: Execució i Gestió és una assignatura del Master Universitari Social Media: Gestió i Estratègia i de l'especialització en Social Media Plan. ¿

Aquesta assignatura és obligatòria, té 5 crèdits i és part de la matèria Social Media Strategy.¿¿

En aquest sentit, complementa l'assignatura de "Social Media Strategy: disseny del social media plan", en temes d'execució i gestió del social media plan. Al seu torn, sembra les bases per a "Mètriques i analítica en social media”.

Amunt

Aquesta assignatura et dona eines per a treballar com Community Manager, Social Media Strategist i Social Media Manager.

Amunt

És recomana haver cursat abans:
Social media strategy: disenny del social media plan

Amunt

Objectius:

 • Definir una estratègia i objectius de l'estratègia en xarxes socials a partir d'objectius generals de l'empresa.
 • Capacitat per optimitzar el disseny de la social media strategy aprofitant les possibilitats de l'storytelling.
 • Adquisició de les habilitats necessàries per gestionar l'estratègia i els equips en projectes de social media.
 • Entendre les singularitats del marc legislatiu i normatiu que afecta les plataformes socials i com això pot condicionar l'estratègia en social media.
 • Conèixer les eines disponibles per poder coordinar accions en social media entre els diferents membres que treballen en l'entitat.
 • Dissenyar guies d'estil i de comunicació en social media.

Competències bàsiques:

 • CB7 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Competències generals i transversals:

 • CG1 Liderar, organitzar, integrar-se i / o col·laborar de forma activa amb altres persones i equips en la consecució d'objectius comuns i amb la finalitat d'assolir objectius superiors als que s'aconseguirien a nivell individual.
 • CG4 Proposar, formular i realitzar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a la realització de projectes, la recerca, la selecció i el processament de la informació.
 • CT2 Comunicar-se de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-de manera persuasiu.
 • CT3 Dissenyar un pla / projecte i gestionar-lo en un entorn professional o d'investigació.
 • CT4 Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per la millora d'aquestes pràctiques. 

Competències específiques:

 • CE5 Formular i / o executar l'estratègia de comunicació en social media que s'adapti als objectius i finalitat fixats, i establir protocols d'actuació i planificant la divisió per tasques i la seva assignació.
 • CE6 Desenvolupar una capacitat analítica que permeti avaluar, ajustar i adaptar les accions empreses, optimitzar els resultats assolits, gestionar situacions de crisi o detectar noves oportunitats estratègiques.
 • CE8 Identificar i contextualitzar el marc jurídic i / o ètic aplicable a la comunicació, anàlisi i gestió de social media.

Resultats d'aprenentatge:

 • Conèixer i aplicar les capacitats directives que permetin una gestió integral de plans de social media. 
 • Emprar estratègicament tècniques de gestió d'equips i resolució de crisis. 
 • Analitzar les causes i els efectes de les desigualtats per raó de sexe i gènere i formular accions per contrarrestar-les. 
 • Elaborar dinàmiques de gesió en base al marc legal i jurídic en la comunicació social media. 

Amunt

 • Marc legal i jurídic en la comunicació en mitjà social.
 • Gestió de l'equip de treball.
 • Gestió de situacions de crisis.
 • Gestió de la diversitat i la igualtat.
 • Guies d'estil.
 • Execució del pla.

Amunt

Social media Toolkit Web
Social media Toolkit Web
Social media strategy: execució i gestió Web
Social media strategy: ejecución y gestión Web
Toolkit de gènere Web
Toolkit de género Web
Delictes contra l'honra, l'honor, i la intimitat en la comunicació a social media Audiovisual
Delitos contra la honra, el honor, y la intimidad en la comunicación en social media Audiovisual
Reptes ètics i legals de la comunicació a social media Audiovisual
Retos éticos y legales de la comunicación en social media Audiovisual

Amunt

En cadascuna de les unitats i de les activitats d'avaluació contínua s'indicaran els materials i eines de suport disponibles per al seu estudi i elaboració de l'activitat.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt