Publicitat en social media Codi:  M1.658    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquesta assignatura se centra en analitzar les possibilitats publicitàries que ofereixen els mitjans socials per a les marques, productes i serveis de tota mena d'empreses i organitzacions.
De la mateixa manera que molts mitjans de comunicació convencionals es van convertir (i fins i tot van néixer) com a mitjà publicitari, els social media constitueixen avui en dia un vehicle fonamental per a la comunicació persuasiva i comercial i, en molts casos, en garanteixen la seva subsistència gràcies als ingressos publicitaris.

Amunt

Publicitat en social media s'ofereix en tres plans d'estudi:

  • Com a assignatura optativa del Màster Universitari Social Media: Gestió i Estratègia s'emmarca dins de la matèria "Continguts en social media", que també inclou les assignatures obligatòries Continguts audiovisuals per a social media i Content curation, a més de les optatives Màrqueting en social media i Periodisme i social media.
  • Com a assignatura del Màster Universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat forma part del módul de matèries optatives de caràcter professionalitzador, juntament amb Màrqueting de continguts i branded content, Publicitat display, Publicitat programàtica i els tallers de Direcció d'art i Narrativa publicitària transmèdia.
  • Com a assignatura obligatòria del curs d'especialització en Comunicació de marca (Brand Planning), amb Brànding i growth hacking i Màrqueting de continguts i branded content.

Amunt

Publicitat en social media es projecta per a aquells estudiants que vulguin desenvolupar la seva activitat professional en el camp de les agències de comunicació, departaments de publicitat dels anunciants i tota mena d'empreses proveïdores de serveis publicitaris.

Amunt

Publicitat en social media és una assignatura dissenyada per ser assolida amb garanties per estudiants provinents de diferents àmbits. No obstant, per a aquells que considerin que poden tenir mancances de coneixements bàsics publicitaris, el tutor els pot recomanar cursar un complement de formació com ara l'assignatura Comunicació persuasiva en mitjans digitals.

Amunt

Els objectius i resultats d'aprenentatge que es pretenen aconseguir al llarg de l'assignatura Publicitat en social media són:

- Dominar els processos i formats publicitaris en social media, així com les modalitats de contractació.

- Elaborar continguts creatius i dissenyar i planificar campanyes de social media advertising (SMA) que responguin al brífing de l'anunciant.

- Aplicar l'anàlisi crítica per proposar noves estratègies en la gestió de la presència de les marques en els social media.

- Identificar i aplicar estratègies de creació, producció i viralització de continguts adequades per a cada tipus de projecte, que responguin a objectius i públics concrets i optimitzin resultats.

- Aprendre el llenguatge (publicitari) dels social media. -

- Incorporar l'anàlisi de la diversitat (social, econòmica, cultural, funcional, política, llingüística i de gènere) en la pràctica acadèmica i professional.

Pel que fa a les competències que es treballaran, concretament són:

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

- Que l'estudiantat sigui capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Competències generals

- Liderar, organitzar, integrar-se i/o col·laborar de manera activa amb altres persones i equips en la consecució d'objectius comuns i amb la finalitat d'assolir objectius superiors a aquells que s'aconseguirien a nivell individual. -

Reconèixer i avaluar de forma curosa la rellevància i significació de la informació, identificant les implicacions i conseqüències d'un argument, discurs o raonament.

Competències transversals

- Aplicar de manera crítica l'ús de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional de referència.

- Comunicar-se eficaçment, integrant idees complexes i argumentant-les de mode persuasiu.

- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

Competències específique

- Produir continguts creatius, en formats i formes narratives diferents, que s'adaptin a les singularitats de la plataforma social.

- Formular i/o executar l'estratègia de comunicació en social media que s'adapti als objectius i finalitat fixats, establint protocols d'actuació i planificant la divisió per tasques i la seva assignació.

- Desenvolupar una capacitat analítica que permeti avaluar, ajustar i adaptar les accions empreses, optimitzar els resultats aconseguits, gestionar situacions de crisi o detectar noves oportunitats estratègiques.

Amunt

Publicitat en social media: del social media marketing al social media advertising

Social media marketing

1. Estratègia en social media marketing

2. Tàctiques avançades en social media marketing

3. Metodologies

Social Media Advertising

1. ¿Què és el Social Media Advertising?

2. Models publicitaris i de contractació

3. Objectius i pressupostos en els anuncis socials

4. Formats publicitaris en social media

5. Planificació de campanyes: pla Social Media Advertising

6. Casos d'èxit

Com plantejar estratègies per a una campanya online

1. Plantejament d'una campanya, pas a pas.

2. Casos pràctics de campanyes en social media

Les possibilitats publicitàries i creatives dels social media

1.Característiques de les principals xarxes socials com a eina publicitària

2. Què ens depara el futur?

3. Disseny i planificació de campanyes en social media

4. La medició de les campanyes de social media

Creativitat aplicada en social media

1. Estudis de cas

2. Claus creatives de la viralitat publicitària

3. Estudis de cas

Amunt

Dins la publicitat viral Audiovisual
Dentro de la publicidad viral Audiovisual
Social media marketing XML
Social media marketing DAISY
Social media marketing EPUB 2.0
Social media marketing MOBIPOCKET
Social media marketing KARAOKE
Social media marketing HTML5
Social media marketing PDF
Social media marketing XML
Social media marketing DAISY
Social media marketing EPUB 2.0
Social media marketing MOBIPOCKET
Social media marketing KARAOKE
Social media marketing HTML5
Social media marketing PDF
Com plantejar estratègies per a una campanya digital XML
Com plantejar estratègies per a una campanya digital DAISY
Com plantejar estratègies per a una campanya digital EPUB 2.0
Com plantejar estratègies per a una campanya digital MOBIPOCKET
Com plantejar estratègies per a una campanya digital KARAOKE
Com plantejar estratègies per a una campanya digital HTML5
Com plantejar estratègies per a una campanya digital PDF
Cómo plantear estrategias para una campaña digital XML
Cómo plantear estrategias para una campaña digital DAISY
Cómo plantear estrategias para una campaña digital EPUB 2.0
Cómo plantear estrategias para una campaña digital MOBIPOCKET
Cómo plantear estrategias para una campaña digital KARAOKE
Cómo plantear estrategias para una campaña digital HTML5
Cómo plantear estrategias para una campaña digital PDF
Creativitat aplicada XML
Creativitat aplicada DAISY
Creativitat aplicada EPUB 2.0
Creativitat aplicada MOBIPOCKET
Creativitat aplicada KARAOKE
Creativitat aplicada HTML5
Creativitat aplicada PDF
Creatividad aplicada XML
Creatividad aplicada DAISY
Creatividad aplicada EPUB 2.0
Creatividad aplicada MOBIPOCKET
Creatividad aplicada KARAOKE
Creatividad aplicada HTML5
Creatividad aplicada PDF
Les possibilitats publicitàries i creatives dels social media XML
Les possibilitats publicitàries i creatives dels social media DAISY
Les possibilitats publicitàries i creatives dels social media EPUB 2.0
Les possibilitats publicitàries i creatives dels social media MOBIPOCKET
Les possibilitats publicitàries i creatives dels social media KARAOKE
Les possibilitats publicitàries i creatives dels social media HTML5
Les possibilitats publicitàries i creatives dels social media PDF
Las posibilidades publicitarias y creativas de los social media XML
Las posibilidades publicitarias y creativas de los social media DAISY
Las posibilidades publicitarias y creativas de los social media EPUB 2.0
Las posibilidades publicitarias y creativas de los social media MOBIPOCKET
Las posibilidades publicitarias y creativas de los social media KARAOKE
Las posibilidades publicitarias y creativas de los social media HTML5
Las posibilidades publicitarias y creativas de los social media PDF
Social Media Advertising XML
Social Media Advertising DAISY
Social Media Advertising EPUB 2.0
Social Media Advertising MOBIPOCKET
Social Media Advertising KARAOKE
Social Media Advertising HTML5
Social Media Advertising PDF
Social Media Advertising XML
Social Media Advertising DAISY
Social Media Advertising EPUB 2.0
Social Media Advertising MOBIPOCKET
Social Media Advertising KARAOKE
Social Media Advertising HTML5
Social Media Advertising PDF
Ou aglutinador: Infografies Web
Ou aglutinador: Infografias Web
Ou aglutinador: Inspiracions Web
Ou aglutinador: Inspiraciones Web
Ou aglutinador: Eines de mesura Web
Ou aglutinador: Herramientas de medición Web
Social media Toolkit Web
Social media Toolkit Web
Ús no sexista de la llengua Web
Uso no sexista de la lengua Web
Toolkit de gènere Web
Toolkit de género Web
Publicitat en mitjans socials: guia pràctica i conceptes bàsics XML
Publicitat en mitjans socials: guia pràctica i conceptes bàsics DAISY
Publicitat en mitjans socials: guia pràctica i conceptes bàsics EPUB 2.0
Publicitat en mitjans socials: guia pràctica i conceptes bàsics MOBIPOCKET
Publicitat en mitjans socials: guia pràctica i conceptes bàsics HTML5
Publicitat en mitjans socials: guia pràctica i conceptes bàsics PDF
Publicidad en medios sociales: guía práctica y conceptos básicos XML
Publicidad en medios sociales: guía práctica y conceptos básicos DAISY
Publicidad en medios sociales: guía práctica y conceptos básicos EPUB 2.0
Publicidad en medios sociales: guía práctica y conceptos básicos MOBIPOCKET
Publicidad en medios sociales: guía práctica y conceptos básicos HTML5
Publicidad en medios sociales: guía práctica y conceptos básicos PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt