Disseny d'interfícies interactives Codi:  M1.909    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura és sobre disseny d'interfícies i interacció; tracta com les característiques i funcions d'un producte es tradueixen en alguna cosa que les persones poden usar, troben útil i desitgen tenir. No tracta únicament sobre la interfície visual.
Per a l'usuari, ara més que mai, la interfície visual és la màquina. Per això, el disseny de la interfície és de màxima importància i ha de ser considerat com una de les activitats principals a l'hora de desenvolupar un producte web o una aplicació per a un dispositiu mòbil i no un simple afegit estètic.


És per això que l'assignatura aborda dos aspectes fonamentals. En primer lloc, intenta donar resposta a per què és necessari estudiar als usuaris en dissenyar un sistema interactiu. Són ells que faràn servir el sistema, en conseqüència resultarà útil conèixer les seves necessitats i trobar la millor forma perquè puguin utilitzar i treure partit del sistema. És necessari conèixer les habilitats cognitives i perceptivas dels mateixos i les constriccions que impacten en el maneig i ús de la informació. El disseny orientat a usuari insisteix a conèixer més d'a prop les característiques, interessos i capacitats de les persones que fan servir el sistema interactiu i se serveix de diverses metodologies per aconseguir-ho.


En segon lloc abordarà tant el disseny d'interfícies multimèdia tant per a la web com per a mòbils, revisant les qüestions psicològiques que intervenen en el procés d'interacció, i que permetran completar alguns dels criteris sobre usabilitat. Es repassaran els criteris de disseny gràfic que s'han de tenir en compte per desenvolupar qualsevol missatge visual, i la seva adaptació a l'entorn digital. L'última part estarà dedicada als aspectes conceptuals i tècnics que intervenen en la producció d'interfícies per a aplicacions interactives en general, i per a llocs web i dispositius mòbils en particular, abordant alguna de les peculiaritats dels dispositius mòbils.


En definitiva, aquest curs ofereix una visió multidisciplinària dels principis i aproximacions al disseny d'interfícies efectiu, centrant-se en com dissenyar productes interactius que millorin i facilitin la manera en què la gent es comunica, interactua i treballa. Afrontarà els principals principis del disseny d'interfícies, l'anàlisi d'activitats i usuaris, l'avaluació d'interfícies i el test d'usabilitat.


Les activitats d'aprenentatge es basen en tres estratègies:

 • Formació basada en la utilització d'un material didàctic i un llibre, amb els principals continguts teòrics que seran complementats amb lectures optatives.
 • Activitat d'aula: utilització del fòrum de l'aula o altres eines proposades per el/la consultor/apara mostrar els resultats dels exercicis realitzats, per comentar-los amb la resta d'estudiants; obrir discussions sobre els continguts de l'assignatura, intercanviar informació i resoldre dubtes.
 • Activitats d'avaluació que seran les que vertebrin el conjunt de l'assignatura, donat el caràcter pràctic de la mateixa. Principalment es basen en la resolució de problemes de disseny.

Amunt

Es tracta d'una assignatura transversal que compleix diferents objectius en funció del màster.

Amunt

L'assignatura dota a l'estudiant amb les competències necessàries per a tot professional de la multimèdia. No obstant això, serà especialment útil per aquells l'orientació professional dels quals sigui la de dissenyador web, infografista o creatiu en qualsevol dels camps d'aplicació possibles (publicitat digital, disseny d'interfícies, disseny d'identitat corporativa, etc.).


Per al productor/a i gestor/a de serveis i continguts multimèdia per a la societat xarxa tenir uns coneixements bàsics de disseny de la interacció serà fonamental per poder planificar, optimitzar, organitzar, gestionar i dirigir els recursos humans, pressupostaris i mitjans tècnics per produir continguts multimèdia per a diferents plataformes i sectors. De la mateixa manera, és summament important per al consultor/a i investigador/a d'empreses i mercats multimèdia.

En tercer lloc, conèixer les diferents eines conceptuals analítiques i saber aplicar diferents metodologies científiques utilitzades en la investigació tecnològica i en la de les ciències socials serà fonamental per investigar sobre els temes relacionats amb el disseny d'interacció i els propis processos interactius des d'una perspectiva interdisciplinària.

Amunt

Per a cursar aquesta assignatura no es requereixen coneixements previs.

Amunt

En cas de no tenir coneixements previs en temes de disseny gràfic, ja sigui per formació o per experiència professional, serà recomanable cursar l'assignatura de Disseny gràfic com a complement de formació.

Amunt

Competències transversals

 • Ús de l'anglès en l'àmbit de les TIC
 • Capacitat per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis i multidisciplinaris


Competències específiques

 • Capacitat per proposar, dissenyar, desenvolupar i implantar aplicacions i continguts multimèdia
 • Capacitat per estudiar i valorar propostes de projectes que tractin sobre aplicacions i continguts multimèdia tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat

 

Amunt

 • Fonaments del Disseny de la Interacció i de l'Experiència d'Usuari

 • Interacció: models i tipologies

 • Aspectes cognitius, socials i emocionals de la interacció

 • Interfícies

 • Investigació: recollida de dades, interpretació i presentació

 • Mètodes i processos del disseny de la interacció

 • Identificació i recollida de requeriments

 • Prototipatge

 • Avaluació

Amunt

Diseño centrado en el usuario para dispositivos móviles Web
Recursos web Web
Design Toolkit Web

Amunt

A proposta del consultor es podran utilitzar altres eines i recursos, tant per al funcionament regular de l'assignatura com per a usos puntuals. En cas d'incorporar recursos que tinguin un paper important en el funcionament de l'assignatura s'anunciarà en el Tauler de l'aula.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt