Habilitats per a la direcció Codi:  M2.415    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En el context dinàmic i canviant actual, l'èxit i la supervivència de les organitzacions depenen de múltiples factors, encara que sembla existir un consens sobre que un dels factors fonamentals en la competitivitat de les empreses resideix en les persones que les integren. La literatura acadèmica en organització d'empreses ens ofereix un conjunt notable d'evidència empírica sobre la importància d'una adequada estratègia, basada en la gestió dels recursos intangibles (com poden ser les competències i habilitats de les persones), com a font d'avantatges competitius sostenibles en el temps. I encara que aquestes competències i habilitats són importants per a qualsevol posició laboral, resulten especialment determinants quan s'ocupen llocs en els quals es té responsabilitat sobre el treball d'altres persones.

Els continguts exposats en aquesta assignatura pretenen proporcionar diverses reflexions al voltant de la pràctica directiva diària que puguin, entre altres coses, reforçar el nivell d'influència personal, fomentar l'autoconeixement i la seguretat personal, percebre els aspectes emocionals que suporta el paper de líder, triar l'estil de direcció més adequat o entendre les claus del comportament dels col·laboradors. L'objectiu és que, per mitjà d'una revisió teòrica i aproximació pràctica a diversos conceptes, s'adquireixin habilitats per al desenvolupament personal i l'eficiència empresarial, així com l'assoliment de competències per liderar, motivar i gestionar a equips i persones.

Amunt

L'assignatura "Habilitats per a la direcció" és una assignatura de 4 crèdits que s'imparteix de forma transversal als Màsters de Direcció i Gestió de RRHH (DyGRH); Màrqueting Digital (MD); Direcció d'Empreses; Responsabilitat Social Corporativa (RSC); Direcció Logística; i Direcció Financera. Es considera que els continguts estan relacionats amb temes transversals i clau de l'empresa en l'economia del coneixement. 

Amunt

Competències transversals

CT2 - Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

CT3. (RSC) Capacitat d'iniciativa emprenedora i innovadora en l'àmbit professional.

CT5 - Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.

Competències específiques 

CE1. (RSC) Liderar, dissenyar i incorporar un projecte corporatiu de responsabilitat social adaptat a les característiques de l'organització, que inclogui una planificació, una execució, una avaluació i un procés  de millora contínua. 

CE5- Desenvolupar habilitats d'autogestió i interpersonals per a l'assoliment  dels objectius propis, grupals i organitzatius, i per establir i mantenir relacions positives.

Resultats d'aprenentatge

 • Reflexionar entorn a les condicions més adequades per a l'increment de la innovació.

 • Identificar, analitzar i valorar els aspectes principals del desenvolupament i de l'eficàcia personal.

 • Adquirir hàbits per optimitzar la gestió del temps i disminuir situacions d'estrès.

 • Conèixer tècniques per reforçar la creativitat i les competències emprenedores.

 • Experimentar tècniques d'anàlisi de problemes i de recerca de solucions.

 • Adquirir habilitats per a mobilitzar els altres per a assolir un canvi positiu.

 • Orientar-se en l'obtenció de resultats a través de la satisfacció de les necessitats de les persones i dels equips.

 • Reconèixer nivells i necessitats de motivació en l'àmbit laboral, sent capaços de posar en marxa actuacions que contribueixin a millorar-la.

 • Identificar situacions en les quals cal prendre decisions i determinar la millor forma d'abordar-les en cada moment i segons les circumstàncies.

 • Identificar, analitzar i valorar els aspectes principals de la formació, els rols i el clima dins dels equips.

 • Diferenciar tipologies d'equips de treball que es poden constituir en una organització i reconèixer les dificultats que es poden presentar per aconseguir l'eficàcia.

 • Conèixer els factors que poden millorar el rendiment d'un equip i crear les bases per a la formació d'equips efectius de treball.

 • Diagnosticar l'estat de l'equip, facilitar el seu desenvolupament.

 • Aplicar instruments per crear equips capaços de treballar de manera efectiva i que aconsegueixin objectius, formant equips d'alt acompliment.

 • Desenvolupar,  executar i avaluar plans.

Amunt

Habilitats personals

Desenvolupament i eficàcia personal

 • Vies per al desenvolupament personal
 • Eficàcia personal
 • Tècniques de millora personal
 • Concepte de gestió del temps
 • Millora en el maneig de l'estrès i l'administració del temps
 • Els factors estressants de temps com una de les fonts fonamentals de l'estrès
 • Eliminació dels factors estressants de temps: estratègies directives
 • Administració eficaç i eficient del temps.

Solució creativa de problemes

 • La creativitat personal
 • La creativitat en les organitzacions
 • El paper del facilitador
 • Tècniques d'identificació i anàlisi de problemes
 • Tècniques de cerca i avaluació de solucions
 • Evolució dels mètodes de creativitat
 • Iniciativa i actitud emprenedora

Liderar. Apoderar i motivar els altres

 • Estils de lideratge.
 • Lideratge i situacions professionals.
 • La delegació com a forma d'apoderament
 • Estructura organitzativa i delegació
 • Condicions per a la delegació
 • Diagnòstic de problemes en l'acompliment laboral
 • Teories i models més destacats sobre la motivació
 • Tècniques de motivació sota el control directiu
 • Relació entre la motivació, l'acompliment i la satisfacció laboral

Direcció d'equips de treball en entorns flexibles

 • La formació dels equips
 • Rols dins dels equips
 • Tècniques aplicables als equips
 • Els grups de treball autònoms
 • Equips multiculturals

Amunt

PLA1. Autoeficàcia Audiovisual
PLA1. Intel·ligència emocional Audiovisual
PLA1. La gestió del temps Audiovisual
PLA1. Competències que afavoreixen l'actitud emprenedora Audiovisual
PLA1. La solució creativa de problemes Audiovisual
PLA2. Ser líder Audiovisual
PLA2. Estils de direcció Audiovisual
PLA3. Característiques i processos grupals Audiovisual
Mòdul 1. Eficàcia personal i gestió del temps PDF

Amunt

Materials didàctics bàsics

 • Eficàcia personal i gestió del temps.
 • Innovar i emprendre. Tècniques de creativitat i actitud emprenedora.
 • De la idea a l'oportunitat. El paper de la creativitat i de la innovació.

Recurs d'aprenentatge 1. Descobreix les teves habilitats.

 • Guia d'aprenentatge 1.
 • Materials didàctics UOC.
 • Vídeo TED.
 • Animacions.

Recurs d'aprenentatge 2. Desenvolupa habilitats per a dirigir i liderar equips.

 • Guia d'aprenentatge 2.
 • Materials didàctics UOC.
 • Vídeo TED.
 • Animacions.

Recurs d'aprenentatge 3. Treballem en equip de manera efectiva.

 • Guia d'aprenentatge 3.
 • Material didàctic UOC.
 • Animació.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt