Direcció de projectes Codi:  M2.423    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La direcció de projectes és una disciplina cada vegada més important i valorada en les organitzacions, ja que permet transformar les estratègies i idees de negoci en resultats tangibles de forma eficaç i eficient, és a dir, complint els objectius dins de les restriccions de temps, cost i qualitat definits.
Aquesta disciplina estudia com definir, planificar, executar, controlar i tancar els projectes, proporcionant al professional un mètode general per a abordar qualsevol classe de projecte basat en les millors pràctiques internacionals establertes.

A partir d'aquest marc conceptual de la gestió de projectes, s'aniran seguint els diversos grups de processos. Un cop iniciat i autoritzat el projecte, aquest es planifica. La planificació és el mapa de ruta que ha de guiar l'execució per garantir que s'obtenen els objectius acordats dins de les restriccions establertes de temps, cost i qualitat. L'equip de el projecte serà qui portarà el pla a la realitat, executant els processos, les activitats i les tasques previstes. En paral·lel es reariza un seguiment i control de l'execució per garantir que s'ajusta a el pla. Finalment es realitzarà tancament del projecte, resolent els problemes que puguin sorgir en el lliurament, retirant ordenadament els recursos i capturant el coneixement.

Es durà a terme una aproximació al paper de director de projectes i al seu paper en la gestió de les persones i els equips, i es treballaran l'aplicació de coneixements, habilitats, eines i tècniques a les activitats del projecte per complir els requisits de el projecte.

D'aquesta manera, a l'acabar l'assignatura, l'estudiant tindrà una visió completa dels fonaments de la gestió de projectes.

Ja que la direcció de projectes es basa en el treball en equip, es plantejaran activitats d'Avaluació Continuada (AC) que els estudiants han de resoldre mitjançant el treball en grup.

Amunt

L'assignatura de Direcció de projectes forma part dels itineraris formatius dels programes acadèmics dels Màsters universitaris dels estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Es tracta d'una assignatura de caràcter obligatori, de 4 crèdits ECTS i amb una durada semestral.

Es desenvolupa dins de l'àmbit de l'Project Management i permet adquirir competències i eines en relació als processos d'inici, planificació, execució, seguiment i control i tancament de projectes, seguint l'estàndard de l'PMBOK de PMI.

Té caràcter transversal a diversos MU - Màsters universitaris dels estudis d'Economia i Empresa, posant de manifest la importància i necessitat actual per part de les empreses i organitzacions, de dur a terme una adequada i eficient direcció i gestió dels projectes.

Amunt

Els camps professionals són amplis i van lligats a tasques de Project Management a partir dels quals es possibilita iniciar, planificar, executar, controlar, seguir i tancar projectes.

L'assignatura s'emmarca als programes MU dels estudis d'Economia i Empresa, i va dirigit a diversos perfils professionals:
- Directors generals i gerents d'empreses i organitzacions
- Directius de qualsevol tipus d'empresa interessats en la gestió de la innovació a les seves empreses
- Professionals interessats en la gestió de projectes
- Professionals que apliquin l'intraemprenedoria i la innovació oberta a la seva organització
- Responsables de les diferents àrees funcionals que comprenen la cadena de valor d'una empresa o una organització
- Responsables d'innovació i de qualitat
- Tècnics i gestors d'empreses i organitzacions
- Emprenedors, directius i tècnics d'empreses de nova creació (start-ups)
- Consultors i assessors d'empresa i organitzacions

Amunt

No es requereixen coneixements previs específics.

No obstant això, es considera interessant que el o la participant disposi d'uns coneixements previs o experiència en el funcionament d'una empresa o organització, així com un coneixement bàsic en què és un projecte i com es gestiona.

En qualsevol cas, si no disposeu d'aquests coneixements previs, el/la participant es podrà posar al dia ràpidament atès que l'assignatura s'inicia amb un mòdul introductori que presenta els conceptes bàsics sobre la gestió i la direcció de projectes.

Amunt

Objectius d'aprenentatge

 • Entendre què és un projecte, les seves característiques i els seus components, i diferenciar-lo de les operacions ordinàries de l'empresa.
 • Conèixer i distingir els principals estàndards i metodologies en la direcció de projectes.
 • Establir els factors que són crítics per a l'èxit d'un projecte, la seva vinculació amb l'estratègia de l'organització i els objectius de el projecte.
 • Comprendre el paper de director de projecte, el seu posicionament dins de l'organització i la seva relació amb la resta d'interessats.
 • Aprendre a definir correctament un projecte, el seu abast i objectius.
 • Adquirir una visió global dels diferents grups de processos i les àrees de coneixement que inclou la direcció de projectes.
 • Aprendre a desenvolupar els documents bàsics de referència per a la direcció d'un projecte: L'acta de Constitució i el Pla per a la Direcció de Projecte.
 • Conèixer les principals eines i tècniques utilitzades en direcció de projectes.

Competències

 •  Capacitat per gestionar un projecte a partir dels diferents grups de processos del PMBOK del Project Management Institute (PMI®)
 • Capacitat per avaluar i mesurar projectes dinnovació
 • Capacitat per planificar i executar projectes en entorns complexos
 • Capacitat per liderar equips de projecte
 • Capacitat per aplicar metodologies àgils de gestió de projectes

Habilitats

 • Visió i estratègica i de negoci, i orientació a objectius (per enfocar els projectes a la generació de valor).
 • Lideratge i influència (per gestionar projectes en entorns organitzatius diversos, amb estructures funcionals poc orientades a projectes i equips i recursos sense dependència jeràrquica).
 • Sentit crític i presa de decisions (per prioritzar accions i defensar l'abast del projecte i els objectius).
 • Comunicació, negociació i gestió de conflictes (per integrar interessos, obtenir recursos en competència i alinear equips i interessats).
 • Visió analítica (per descompondre elements complexos i organitzar-los).
 • Visió integradora (per tenir una visió global del projecte, les interrelacions entre els diferents elements i les conseqüències d'un canvi en un element sobre altres àmbits de el projecte).
 • Treball en equip (per optimitzar el disseny dels equips i el seu funcionament).

Amunt

- Conceptes bàsics de la direcció de projectes
- Els components de la direcció de projectes
- Iniciació del projecte
- Planificació del projecte
- Execució del projecte
- Seguiment i control
- Tancament del projecte

Amunt

Amunt

El material base de l'assignatura està incorporat a l'espai de recursos de l'aula.
També s'hi ha incorporat material complementari, adjunt a l'apartat de bibliografia i fonts.

Els recursos d'aprenentatge d'estructuren a partir dels diversos reptes plantejats a l'assignatura. Cada repte disposa de recursos associats, en format NIU que possibilita la visualització en forma de repositori, prioritzant la importància dels recursos en tres nivells de mida atenent a la incidència i impacte del recurs en el repte corresponent.

A mesura que avanci l¿assignatura, i en funció del seguiment per part del grup, es valorarà la conveniència d¿incorporar material de suport directament des dels espais de l¿aula

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt