Organització estratègica d'esdeveniments Codi:  M3.353    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Els esdeveniments, impliquen, sobretot, la comunicació cara a cara entre persones, la comunicació en viu i en directe, la comunicació d'anada (d'emissor a receptor) i la comunicació de tornada (de receptor a emissor). I si els esdeveniments ja són una eina imprescindible de màrqueting per a les empreses és perquè la comunicació física entre persones no és només la forma més primitiva de comunicació, sinó que, tot i la revolució tecnològica que vivim, continua essent l'eina més eficaç a l'hora de comunicar determinats missatges. En el context de la COVID-19, el sector dels esdeveniments ha hagut de transformar-se, motiu pel qual l'assignatura aborda les noves tendències en organització d'esdeveniments, contemplant també la modalitat d'esdeveniments híbrids i digitals.
Aquesta assignatura estableix els fonaments teòrics i conceptuals de l'organització i gestió d'esdeveniments. El seu objectiu és oferir a l'alumnat una visió estratègica de la gestió d'esdeveniments des d'una perspectiva d'aplicació pràctica que permeti entendre les bases conceptuals i enriquir aquests coneixements a través de casos d'estudi i exemples pràctics. La metodologia d'estudi es basa en la investigació i el treball individual i en equip.


VÍDEO PRESENTACIÓ ASSIGNATURA:

https://www.youtube.com/watch? v=TTjvoTzb3L4&t=4s

Amunt

L'assignatura 'Organització estratègica d'esdeveniments' s'emmarca en les assignatures especialitzades en l'organització d'esdeveniments i el protocol. Dins el 'Màster universitari de comunicació corporativa, protocol i esdeveniments' de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l'assignatura 'Organització estratègica d'esdeveniments' té caràcter obligatori. Aquesta assignatura, juntament amb l'assignatura també obligatòria 'Protocol empresarial', ofereix a l'estudiant una visió especialitzada sobre com dissenyar, executar i avaluar actes corporatius per a empreses i institucions.

Les assignatures optatives 'Producció d'esdeveniments' i 'Protocol oficial' complementen la formació especialitzada en aquesta àrea de les relacions públiques.

Amunt

La formació especialitzada en organització d'esdeveniments és valorada en entitats i institucions públiques i privades (empreses privades, grans corporacions, associacions, administracions públiques locals, autonòmiques i estatals, entitats sense ànim de lucre, etc.). També per part de les consultores de relacions públiques i les agències especialitzades en l'organització d'esdeveniments. Els professionals que es dediquen a l'organització d'esdeveniments requereixen coneixements sobre producció i gestió d'esdeveniments corporatius, amb una visió estratègica que els permeti adaptar l'esdeveniment a la missió, visió i valors de la marca o l'empresa. En aquesta àrea hi ha diferents perfils professionals: organitzador d'esdeveniments, responsable de relacions institucionals, responsable de protocol, organitzador professional de congressos (OPC), etc.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura obligatòria els alumnes han de tenir una titulació en l'àmbit de les ciències socials, en àrees com comunicació, periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i relacions públiques, màrqueting, turisme, administració d'empreses o titulacions afins; o tenir un títol superior i estar desenvolupant la seva activitat professional en els àmbits esmentats.

Amunt

OBJECTIUS

· Aprendre les claus a través de la utilització dels esdeveniments com a eina de comunicació de les empreses atenent tant al com s'utilitzen com al perquè.

· Capacitar en el plantejament d'esdeveniments eficaços per a la comunicació empresarial atenent a les especials condicions del medi (el directe) i al tipus de comunicació que s'estableix (comunicació específica per a perfils de públic específics, comunicació verbal i no verbal, motivació, persuasió, ...).

· Entendre els esdeveniments com a eina de comunicació.

· Conèixer i distingir les diferents tipologies d'esdeveniments.

· Saber definir el disseny, el tema i el missatge d'un esdeveniment corporatiu.

· Conèixer i saber aplicar les eines per a la gestió i l'avaluació d'esdeveniments.

 

COMPETÈNCIES

Competències bàsiques

CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències generals

CG1- Organització i planificació.

CG2- Generació de noves idees (creativitat, iniciativa i innovació).

CG4- Direcció i treball en equip.

Competències transversals

CT1- Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

CT3-Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

Competències específiques

CE1. Conèixer i aplicar les capacitats directives que permetin planificar, liderar, implementar i avaluar plans de comunicació corporativa.

CE3. Ser capaç de dissenyar i planificar esdeveniments corporatius que s'adeqüin estratègicament a les necessitats comunicatives i pressupostàries de l'organització.

CE12. Saber aplicar de manera creativa tècniques específiques de relacions públiques en funció del problema i/o oportunitat comunicativa a resoldre en el context d'una organització.

 

INDICADORS I CRITERIS D'ACOMPLIMENT DE LES COMPETÈNCIAS ESPECÍFIQUES

Competències específiques

CE1. Conèixer i aplicar les capacitats directives que permetin planificar, liderar, implementar i avaluar plans de comunicació corporativa.

1. Dissenyar propostes de comunicació i plans de comunicació corporativa.

2. Coordinar les diferents activitats, tot establint prioritats.

3. Proposar sistemes d'avaluació per a les accions i els plans de comunicació corporativa per identificar aspectes de millora.

CE3. Ser capaç de dissenyar i planificar esdeveniments corporatius que s'adeqüin estratègicament a les necessitats comunicatives i pressupostàries de l'organització.

1. Identificar els recursos existents que permetin desenvolupar i organitzar un esdeveniment corporatiu.

2. Establir els objectius de l'esdeveniment corporatiu en harmonia amb la missió, visió i valors de l'organització; així com amb l'estratègia i els objectius de l'empresa o institució.

3. Dissenyar esdeveniments corporatius adaptats als rescursos econòmics i humans disponibles.

CE12. Saber aplicar de manera creativa tècniques específiques de relacions públiques en funció del problema i / o oportunitat comunicativa a resoldre en el context d'una organització.

1. Aplicar el pensament creatiu per analitzar des d'angles diferents la situació de partida, fer propostes de comunicació noves o establir noves relacions.

2. Desenvolupar la flexibilitat mental per ser capaç de transformar o reinterpretar idees prèvies.

3. Desenvolupar la fluïdesa per ser capaç de produir idees en quantitat i qualitat, de forma variada i àgil.

4. Desenvolupar l'originalitat per ser capaç de proposar idees noves i singulars.

 

CT3-Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

RESULTATS D'APRENENTATGE:

 • Dominar els instruments de comunicació com a vehicle de transmissió d'imatge i valors al servei de la missió de les empreses i de les institucions.
 • Elaborar projectes i plans de comunicació corporativa originals i creatius que s'ajustin als objectius de l'organització, basats en un rigorós anàlisi de les seves necessitats i que incloguin el seu disseny i/o execució, així com els seus canals de difusió.
 • Planificar esdeveniments corporatius complexos determinant la seva estructura logística i organitzativa que inclogui de manera detallada objectiu, descripció de les accions, partides pressupostàries, timing, guió, proveïdors, etc.
 • Emprar estratègicament tècniques especialitzades de relacions públiques per organitzar esdeveniments que incloguin les fases de planificació, execució i avaluació.
 • Incorporar l'anàlisi crític de la diversitat funcional, social, cultural, econòmica, política, lingüística i de gènere en la pràctica acadèmica i professional de la comunicació corporativa, el protocol i l'organització d'esdeveniments.
 • Analitzar les causes i els efectes de les desigualtats per raó de sexe, gènere i formular accions per a contrarestar-les.
 • Dissenyar i avaluar projectes acadèmics o professionals aplicant criteris de qualitat, sostenibilitat i responsabilitat social.
 • Avaluar críticament l'aplicació dels principis ètics que guien l'exercici professional, així com el codi deontològic professional, en situacions complexes.
 • Actuar de manera ètica, honesta i cívica en el treball acadèmic i professional, evitant el plagi o qualsevol altre ús indegut del treball de tercers.
 • Resoldre en els propis textos acadèmics o d'investigació dilemes de reconeixement i atribució d'idees i treballs, en base a l'ètica i la integritat del treball intel·lectual.

Amunt

PRIMERA PART: ELS ESDEVENIMENTS CORPORATIUS COM A EINA DE COMUNICACIÓ
 
1. Els esdeveniments corporatius.

1.1. Què són els esdeveniments corporatius? Per a què serveixen?
 
1.2. Característiques.
 
1.3. Objectius dels esdeveniments d'empresa.
 

2. Els esdeveniments en el mix de comunicació.
 

3. Neuroesdeveniments.
 
3.1. Els esdeveniments com a eina per mobilitzar audiències. Motivació.
 
3.2. Neuromàrqueting? Neurociència? Com poden utilitzar-se en els esdeveniments?
 

4. La comunicació cara a cara. La força del directe.
 
4.1. Característiques de la comunicació en viu.
 
4.2. Sentits i emocions.
 
4.3. La importància del perfil del públic.
 
4.4. Avantatges i perills del directe.
 
4.5. El missatge en directe.
 
4.6. Interpretar un missatge. Posada en escena. Oratòria i comunicació no verbal.
 

5. Esdeveniments corporatius. Tipus. Definicions i característiques diferencials.
 
5.1. Tipus d'esdeveniments. Possibles classificacions.
 
5.2. Convencions de vendes.
 
5.3. Presentacions de producte.
 
5.4. Road Shows o esdeveniments itinerants.
 
5.5. Jornades de portes obertes.
 
5.6. Actes protocol·laris.
 
5.7. Inauguracions.
 
5.8. Aniversaris d'empresa.
 
5.9. Viatges d'incentiu.
 
5.10. Lliuraments de premis.
 
5.11. Desfilades de moda.
 
5.12. Festes.
 
5.13. Esdeveniments híbrids.
 
5.14. D'altres tipus d'esdeveniments.
 
5.15. Les convencions de vendes. L'esdeveniment corporatiu més habitual.
 

SEGONA PART: DISSENY, TEMA I MISSATGE
 
6. Disseny d'esdeveniments: la forma del missatge
 
6.1. El briefing.
 

6.2. Creativitat. L'embolcall de l'missatge.
 
6.2.1. Una creativitat molt especial per a un mitjà singular.
 
6.2.2. La idea paraigües, eix temàtic o fil argumental.
 
6.2.3. El ritme d'un esdeveniment.
 
6.2.4. Notorietat. The wow! factor.
 
6.2.5. Disseny de missatges orals.
 
6.2.6. Consistència de la proposta creativa. Tot ha de sumar.
 

6.3. Recursos per a la dinamització d'esdeveniments.
 
6.3.1. La decoració d'espais.
 
6.3.2. Comunicació gràfica.
 
6.3.3. Producció audiovisual.
 
6.3.4. Les tecnologies de la comunicació.
 
6.3.5. L'animació artística.
 
6.3.6. Els espectacles.
 
6.3.7. Gamificació o Ludificació i team building: aprendre jugant.
 
6.3.8. Celebritats, experts i VIP 's.
 
6.3.9. El factor turístic com a recurs de dinamització.
 

TERCERA PART: EINES DE GESTIÓ I AVALUACIÓ D'ESDEVENIMENTS
 
7. Preproducció i pressupost.
 
7.1. Preproducció d'un esdeveniment.
 
7.2. Selecció i contractació de proveïdors.
 
7.3. El pressupost.
 

8. El procés de producció.
 
8.1. La planificació és la clau.
 
8.2. Producció i control de costos.
 
8.3. L'equip de producció.
 
8.4. El dia D. Execució de l'esdeveniment.
 

9. Valoració de resultats.
 
9.1. La necessitat de mesurar resultats.
 
9.2. Mètodes de valoració.

QUARTA PART: NOVES TENDÈNCIES I ESDEVENIMENTS VIRTUALS

10. Introducció: Noves tendències en l'organització d'esdeveniments.

10.1 Tecnologia centrada en les persones.

10.2. El factor humà. Sentits i emocions.
10.3. La creativitat com factor clau de l'experiència. 10.4. Evolució del concepte "personalització".

10.5. Augment del nivell de networking o socialitzacio¿ entre assistents.
10.6. La destinació cobra més importància.
10.7. Sostenibilitat i medi ambient.
10.8. Salut, seguretat, naturalesa i benestar, conceptes a l'alça.
10.9. RSC, cooperacio¿ i implicacio¿ amb la comunitat amfitriona de l'esdeveniment.

10.10. Augment del valor estratègic dels esdeveniments.

10.11. Ma¿s esdeveniments, més segmentats.
10.12. Test i evaluacio¿ d'esdeveniments amb mètriques riguroses i fiables.
10.13. Moderacio¿ de preus.
10.14. Concentracio¿ d'agèncias, fusions i adquisicions.
10.15. Les agències de viatges ja juguen a la primera divisió dels esdeveniments.

10.16. Més i millor formació.

11. Esdeveniments híbrids i esdeveniments virtuals.

Amunt

Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments Audiovisual
Vídeo de presentació de l'assignatura Audiovisual
Organització estratègica d'esdeveniments. Repte 1 Audiovisual
Organització estratègica d'esdeveniments. Repte 2 Audiovisual
Organització estratègica d'esdeveniments. Repte 3 Audiovisual
Citació bibliogràfica Web
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Organització estratègica d'esdeveniments corporatius Web
Organització estratègica d'esdeveniments corporatius Web
Exemples reals de documents d'escaleta PDF
Entrevista amb Mònica García Massagué: L'organització del Festival de Sitges Audiovisual
MU Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments. Casos Web
¿Cómo organizar eventos virtuales? Web
Toolkit de gènere Web
Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual
Exemple de Diagrama de Gantt Excel
Estudi de cas. El Motí d'Aranjuez, una festa amb identitat pròpia Web

Amunt

Lectura obligatòria de l'assignatura: Torrents, R. (2016). Organització estratègica d'esdeveniments. Oberta Publishing.

Els materials es componen de quatre parts i inclouen tots els punts que vertebren l'apartat CONTINGUT d'aquest Pla Docent:

Primera part: Els esdeveniments com a eina de comunicació

Segona part: Disseny, tema i missatge

Tercera part: Eines de gestió i avaluació d'esdeveniments

Quarta part: Noves tendències en l'organització d'esdeveniments

Lectura obligatòria: Cuenca, J. (2016). Gestió empresarial d'esdeveniments. Oberta Publishing    

 • El sector professional dels esdeveniments
 • El perfil del professional
 • Les àrees funcionals d'un esdeveniment
 • Tendències del sector dels esdeveniments

Lectura obligatòria: El treball en equip en entorns virtuals. Oberta Publishing.

Lectura obligatòria:  Article: Estanyol, E. (2020). "Esdeveniments post-COVID-19, redisseny i virtualització". COMeIN [en li¿nia], juliol 2020, no. 101. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n101.2052

Visionar obligatori: Entrevista a Mònica Garcia Massagué, Directora General de la Fundació Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya. A càrrec de Marina Queraltó. UOC.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt