Protocol empresarial Codi:  M3.354    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Partim en aquesta assignatura de la necessitat de les organitzacions i entre elles les empreses, de comunicar amb uns objectius diferents als del màrqueting, la publicitat o el periodisme: crear, gestionar i millorar les seves relacions amb els seus públics. Per aconseguir-ho, una de les estratègies més antigues, efectives i rendibles ha estat i és l'organització d'actes o esdeveniments, i en ells el cerimonial és el sistema que els sistematitza i el protocol la tècnica de gestió de públics que apliquem quan es troben presents autoritats o institucions de l'estat.


El nostre objectiu, més que proporcionar una llista de receptes a aplicar en situacions concretes, és establir un marc conceptual i funcional que permet ubicar a cada activitat cerimonial en el seu context, i en funció del seu emissor, objectius i públics, realitzar una planificació estratègica i indicar unes tècniques de gestió i funcionament que ens condueixin a culminar-la amb èxit. La ubicació dels convidats, l'ordre de les banderes o l'etiqueta a seguir, són mers instruments que ens permeten gestionar la presència pública organitzacional i les relacions d'una organització amb seu univers i els seus stakeholders per assolir els nostres objectius.


VÍDEO PRESENTACIÓ ASSIGNATURA:

https://www.youtube.com/watch? v=wuP9fjncwJ4&t=169s

Amunt

Dins el Màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l'assignatura Protocol a l'empresa, té caràcter obligatori. Aquesta assignatura, juntament amb la també assignatura obligatòria Organització estratègica d'esdeveniments dóna a l'estudiant una visió global sobre com aplicar el cerimonial corporatiu i com organitzar esdeveniments per a empreses i institucions.

Les assignatures optatives Protocol oficial i Producció d'esdeveniments, complementen la formació especialitzada en aquesta àrea de les relacions públiques.

Amunt

La formació especialitzada en protocol i organització d'esdeveniments és valorada en entitats i institucions públiques i privades (Empreses privades, grans corporacions, associacions, administracions públiques locals, autonòmiques i estatals-, entitats sense ànim de lucre, etc.). Els professionals que es dediquen a l'organització d'esdeveniments i els assessors en cerimonial i protocol requereixen de coneixements sobre relacions institucionals, sobre l'aplicació de les normatives de protocol oficial i sobre producció i gestió d'esdeveniments corporatius. En aquesta àrea, hi ha diferents perfils professionals: director de protocol i cerimonial en institucions públiques i privades, director de relacions institucionals, tècnic en protocol, tècnic en producció d'esdeveniments, assessor de protocol i organitzador de congressos.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura obligatòria els alumnes han de tenir una titulació en l'àmbit de les Ciències Socials, en àrees com comunicació, periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i relacions publiques, màrqueting, turisme, administració d'empreses o titulacions afines; o tenir un títol superior i estar desenvolupant la seva activitat professional en els àmbits esmentats

Amunt

Aquesta assignatura inclou en el pla d'aprenentatge una avaluació oral síncrona, que es realitzarà en l'etapa final de l'assignatura, amb caràcter obligatori i avaluable. Mitjançant aquesta avaluació oral l’estudiantat té l'oportunitat de demostrar els coneixements adquirits i posar en pràctica competències fonamentals com a la capacitat d'expressió oral i capacitat de síntesi, en una trobada personalitzada i formativa amb una persona de l'equip docent de l'assignatura.

Amunt

Objectius

 • Adquirir una formació acadèmica complementària amb major vinculació pràctica al sector professional que gestiona la presència pública d'empreses i institucions.
 • Conèixer les noves línies d'investigació obertes en cerimonial i protocol com a disciplines vinculades a la comunicació verbal i no verbal i a les relacions publiques corporatives.
 • Aplicar la planificació estratègica al sistema cerimonial organitzatiu, donant accés a les noves estratègies, tàctiques i tècniques amb què s'està enfocant.
 • Individualitzar les diferents etapes o fases en l'organització d'actes.
 • Conèixer els principis rectors que han de seguir-se en l'organització d'esdeveniments.
 • Identificar els diferents tipus d'actes i la normativa a aplicar en ells.

Competències

Competències bàsiques

CB6 - Adquirir  i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Competències específiques

CE4. Ser capaç de coordinar accions de protocol empresarial i oficial al servei dels objectius corporatius.

CE10. Saber adaptar el missatge comunicatiu a les especificitats del sector en què opera l'organització, identificant els stakeholders, i mitjançant els diferents canals de comunicació, tant tradicionals com emergents.

Resultats d'aprenentatge

 • Gestionar la presència pública de l'organització des d'uns plantejaments professionals de caràcter estratègic amb sòlida base acadèmica.
 • Reconèixer les característiques pròpies del cerimonial empresarial i corporatiu i comprendre l'aplicació de les normes de protocol en ell.
 • Afrontar qualsevol activitat del cerimonial propi o aliè amb els coneixements més avançats sobre protocol, honors i etiqueta.
 • Elaborar un manual de cerimonial per a una empresa, aplicant els fonaments del protocol adaptats a les característiques específiques d'una organització privada.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen al voltant dels tres Reptes- Proves d'Avaluació Continuada (PAC's) que es demanarà als alumnes realitzar al llarg del semestre.

1. Repte 1

1.1. INTRODUCCIÓ

1.1.1. El punt de partida

1.1.2. la terminologia

1.1.3. El marc teòric

1.2. EL CERIMONIAL CORPORATIU I EL PROTOCOL A  L'EMPRESA

1.2.1. La identitat cerimonial de l'organització

1.2.1.1. L'univers corporatiu i el mapa de públics

1.2.1.2. Models de relacions públiques i estils directius en cerimonial

1.2.1.3. Els sistemes cerimonials

1.2.2. El diagnòstic relacional

1.2.3. Cerimonial i protocol a les organitzacions

1.3. LA GESTIÓ DELS PÚBLICS ORGANITZACIONALS

1.3.1. L'organigrama corporatiu

1.3.2. El lideratge

1.3.3. Els honors

1.3.4. L'ordre de precedències

1.3.5. Categories de públics en l'univers empresarial o corporatiu

1.3.5.1. Ciutadans enfront de consumidors

1.3.5.2. Autoritats i personalitats

1.4. LA TEVA PRIMERA PAC

 

2. Repte 2

2.1. Les funcions del director / a de cerimonial i protocol

2.1.1. Els espais cerimonials: logística, decoració i simbologia

2.1.1.1. La logística

2.1.2.2. La decoració

2.1.1.3. La simbologia

2.1.2. La comunicació cerimonial.

2.1.2.1. Les comunicacions escrites

2.1.2.2. Les comunicacions orals. El telèfon.

2.1.2.3. Les comunicacions virtuals

2.1.3. El manual de cerimonial.

2.1.3.1. Necessitat del manual

2.1.3.2. Elaboració del manual de cerimonial

2.1.3.3. Continguts

2.2. La planificació estratègica en el sistema del cerimonial

2.2.1. Les fases en la planificació estratègica del cerimonial.

2.2.1.1. Recerca

2.2.1.2. Formació de la política

2.2.1.3. Planificació i programació

2.2.1.4. Comunicació

2.2.1.5. Acció

2.2.1.6. Retroacció, valoració i ajust

2.2.2. Els principis rectors del sistema cerimonial.

2.2.2.1. Titularitat de l'acció

2.2.2.2. Caràcter de l'activitat

2.2.2.3. Identificació dels objectius

2.2.2.4. Definició del missatge

2.2.2.5. Enumeració de persones i entitats implicades

2.2.2.6. Harmonització de presidència, amfitrions i precedències

2.2.2.7. Selecció d'espais i temps

2.2.2.8. Ordenació amb criteris sistemàtics

2.2.2.9. Avaluació global

2.3. LA TEVA SEGONA PAC

 

3. Repte 3

3.1. Tècniques d'ordenació espai - temporalitat

3.1.1. Les presidències

3.1.2. El sistema d'ordenació de convidats

3.1.2.1. Taules de menjars

3.1.2.2. Taules de Treball

3.1.2.3. Salons

3.2. Etiqueta

3.3. Tipologies d'actes

3.4. LA TEVA TERCERA PAC

Amunt

Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments Audiovisual
Com s'organitzen els actes corporatius? PDF
Vídeo de presentació de l'assignatura Audiovisual
Protocol a l'empresa. Guia d'estudi XML
Protocol a l'empresa. Guia d'estudi DAISY
Protocol a l'empresa. Guia d'estudi EPUB 2.0
Protocol a l'empresa. Guia d'estudi MOBIPOCKET
Protocol a l'empresa. Guia d'estudi HTML5
Protocol a l'empresa. Guia d'estudi PDF
Protocol empresarial. Repte 1 Audiovisual
Protocol empresarial. Repte 2 Audiovisual
Protocol empresarial. Repte 3 Audiovisual
MU Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments. Casos Web
Entrevista a Antonio Rodríguez de Rivera, director d'esdeveniments corporatius a Banc de Sabadell Audiovisual
Entrevista a Cristina De la Vega Guerrero, directora de protocol i esdeveniments del Gabinet de la Presidència d'Iberdrola Audiovisual
Estudi de cas. El Motí d'Aranjuez, una festa amb identitat pròpia Web

Amunt

Les lectures obligatòries les trobareu a l'apartat RECURSOS de l'aula.

Recursos d'aprenentatge:

Llibre manual: Otero Alvarado, M. T. (2011). Protocolo y empresa: el ceremonial corporativo.   Editorial UOC.

Llibre manual de l'assignatura que podreu descarregar en format E-PUB a l'Aula Virtual de l'assignatura. 

El llibre es compon de tres parts:

1. Introducció i conceptes bàsics.

2. El cerimonial empresarial i el protocol. 

a. Els esdeveniments corporatius: estils directius i sistemes cerimonials.

b. L'univers corporatiu: els públics organitzacionals.

c. Normativa protocol·lària d'aplicació en els actes d'entitats privades a Espanya.

3. Estratègies, instruments i tècniques de cerimonial i protocol a les organitzacions.

a. Fases i principis rectors de l'ordenació cerimonial i protocol·lària.

b. La gestió dels públics organitzacionals.

c. El manual de cerimonial corporatiu.

d. Instruments de cerimonial i protocol aplicats a la gestió empresarial.

e. Tècniques d'ordenació.

Llibre H2PAC: Otero Alvarado, M. T. (2016). H2PAC Com s'organitzen els actes corporatius? Oberta Publishing.

Llibre pràctic disponible en PDF a l'Aula Virtual de l'assignatura, on trobareu la descripció de la situació de partida de cinc casos, el coneixement imprescindible per resoldre'ls i les solucions.

El contingut del llibre inclou:

1. Relacions públiques, esdeveniments, cerimonial i protocol

2. Els subjectes en l'organització d'actes

3. Identificació del tipus d'acte en funció de la seva titularitat

4. Objectius de l'acte

5. Planificació estratègica

6. Tècniques d'ordenació

 

Els casos que es recopilen en el document són:

Cas nº 1. Premi als "Millors Empresaris 2015" de la Cambra de Comerç local.

Cas nº 2. Desè aniversari de l'obertura d'un hotel de cinc estrelles gran luxe.

Cas nº 3. Organització del sopar de Nadal del Col·legi de Farmacèutics de la teva ciutat.

Cas nº 4. Inauguració d'instal·lacions d'un diari amb visita de SS els Reis.

Cas nº 5. Taula de negociació i dinar amb motiu de la fusió entre dues empreses.

Guia d'Estudi: Otero Alvarado, M. T. (2016). GES Protocol a l'empresa. Oberta Publishing.

Guia d'estudi que ajuda a l'estudiant a enfocar el pla d'estudis i a resoldre les 3 Proves d'Avaluació Continuada (PAC's) de l'assignatura. La guia aborda la gestió del cerimonial i el protocol en les empreses i en d'altres organitzacions, indicant als estudiants els capítols que han de llegir del llibre manual de l'assignatura, del llibre pràctic H2PEC realitzant al seu torn un resum dels conceptes claus per a resoldre cadascuna de les PAC's.

A l'apartat Materials i fonts d'informació de l'Aula Virtual de l'assignatura trobareu també altres capítols de llibre, articles i case studies per a consulta optativa.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt