Business & entrepreneurship Codi:  M3.361    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

In the increasingly competitive business environment, there is a rising demand for creativity, innovation and uniqueness. Such a context, in turn, has created a growing demand for businesses to be enterprising.

The Business and Entrepreneurship course has been developed in close partnership with industry experts to give you the business knowledge and work experience you need to advance in management positions throughout the enterprising service sector or set up your own business. This course allows students to develop their knowledge and understanding of core business functions and activities and to appreciate how they work together in a contemporary global and digital business environment. 

Entrepreneurship is about finding your passions and talents and putting them to work in a changing marketplace. It is also about challenge, persistence and generating market impact by creating new execution strategies for doing old things in new ways.

This course is not a "spectator" course. Studients will be actively researching, testing and putting their own ideas and concepts to work. They will spend time researching and collecting data for developing their ideas and concepts in the marketplace.

Amunt


This subject is optional and will allow you to obtain all the necessary knowledge of the business and entrepreneurship sphere.

Amunt

This subject complements the training necessary to acquire the skills required to carry out the following professional functions: Responsible for corporate communication in companies or institutions. Public Relations Manager. Communication auditor. Communication consultant.

Amunt

The course has no enrollment prerequisites. 

Amunt

OBJECTIVES

Business is inherently entrepreneurial. However, the knowledge an entrepreneur requires is distinct from that of other business managers. The Business & Entrepreneurship course teaches how to harness opportunities and build a successful business from the ground up. This program trains students in sound business principles, preparing a business plan, and financing and managing a small business. Students are encouraged to visualize and form a business by being creative and using new innovation tools (Business Innovation and start-ups). Through developing a business, students acquire the necessary skills to start out on the path of operating a successful business. Entrepreneurship is an attitude and mindset in addition to a set of skills. Whether you start your own business or bring an entrepreneurial approach to your work for an organization, you will ensure your success by always assuming the role of an entrepreneur. At its heart is your ability to look creatively at business opportunities to create value in all its forms: money, independence and influence. We will explore tools and techniques for identifying new entrepreneurial opportunities by in-depth learning about an industry. Entrepreneurship focuses on recognizing a business idea or opportunity and formulating or developing this opportunity into a business.

BASIC AND GENERAL SKILLS

 • Generation of new ideas (creativity, initiative and innovation).
 • Leadership and decision making.

SPECIFIC SKILLS

 • To acquire the ability to make decisions from a strategic approach based on rigorous research results.
 • To adapt the communicative message to the specifics of the organization's operation, identifying stakeholders, and through the different traditional and emerging communication channels.
 • To know how to apply the knowledge acquired and their ability to solve problems in new or little-known environments within broader (or multidisciplinary) contexts related to their study area.
 • To possess the learning skills that allow them to continue studying in a way that will be largely self-directed or autonomous.

LEARNING OUTCOMES

 • To recognize the characteristics of companies to understand their communicative needs, to understand the operation of the company and the financial language to be part of the organization's dominant coalition.

 • To manage communication of startups.

 • To design entrepreneurial strategies able to dispose of new types of communication companies.

Amunt

BUSINESS DEVELOPMENT TODAY
DECIDING ON A BUSINESS
THE ENTREPRENEURIAL MINDSET
CREATING THE VALUE
THE BUSINESS PLAN
THE MARKETING PLAN
FINDING THE MONEY
FINANCIAL MANAGEMENT FUNDAMENTALS

Amunt

Business & Entrepreneurship. Challenge 4 Audiovisual
The entrepreneur minset XML
The entrepreneur minset DAISY
The entrepreneur minset EPUB 2.0
The entrepreneur minset MOBIPOCKET
The entrepreneur minset HTML5
The entrepreneur minset PDF
Deciding on a business XML
Deciding on a business DAISY
Deciding on a business EPUB 2.0
Deciding on a business MOBIPOCKET
Deciding on a business HTML5
Deciding on a business PDF
New business models. Enterpreneurship in the technology century XML
New business models. Enterpreneurship in the technology century DAISY
New business models. Enterpreneurship in the technology century EPUB 2.0
New business models. Enterpreneurship in the technology century MOBIPOCKET
New business models. Enterpreneurship in the technology century HTML5
New business models. Enterpreneurship in the technology century PDF
A successful star-up company: AYUNA Audiovisual
How to develop communication with little budget? PDF
Entrepreneurship in the Digital World Audiovisual
Creating the value XML
Creating the value DAISY
Creating the value EPUB 2.0
Creating the value MOBIPOCKET
Creating the value HTML5
Creating the value PDF
The marketing plan XML
The marketing plan DAISY
The marketing plan EPUB 2.0
The marketing plan MOBIPOCKET
The marketing plan HTML5
The marketing plan PDF
The business plan XML
The business plan DAISY
The business plan EPUB 2.0
The business plan MOBIPOCKET
The business plan HTML5
The business plan PDF
Financial management fundamentals XML
Financial management fundamentals DAISY
Financial management fundamentals EPUB 2.0
Financial management fundamentals MOBIPOCKET
Financial management fundamentals HTML5
Financial management fundamentals PDF
Finding the money XML
Finding the money DAISY
Finding the money EPUB 2.0
Finding the money MOBIPOCKET
Finding the money HTML5
Finding the money PDF
MU Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos. Web
Toolkit de gènere Web
Estudi de cas. El Motí d'Aranjuez, una festa amb identitat pròpia Web

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt