Pràctiques externes Codi:  M3.363    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Màster Universitari en Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments inclou en el seu pla d'estudis l'assignatura Pràctiques externes. Aquesta assignatura, de caràcter optatiu, té una càrrega docent de 6 ECTS i està orientada fonamentalment a la integració dels coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg del màster.

L'assignatura contempla les següents opcions de pràctiques:

 

1. Pràctiques presencials.

Es podrà escollir entre:

1) Una empresa que ja tingui un conveni de col·laboració signat amb la UOC (situació C.1). L'oferta de les places és limitada i varia cada semestre. 

2) L'alumne pot proposar una empresa on realitzar les pràctiques (situació C.2). Per proposar una empresa de pràctiques que heu contactat directament i que no consta en l'oferta de places UOC, s'haurà de seguir un procediment concret.

 

2. Pràctiques virtuals

Es podran realitzar pràctiques en un entorn en línia de la UOC creat ad hoc, una agència virtual de comunicació corporativa.

Durant el desenvolupament de les pràctiques, comptarà amb el suport i l'orientació personalitzada d'un docent expert en l'àrea de coneixement concreta en què s'inscriuen les pràctiques.

Permet a l'estudiant integrar-se en un entorn virtual, que simula les dinàmiques d'una agència de comunicació, per dur a terme activitats professionalitzadores de forma no presencial.

Els estudiants treballaran de forma col·laborativa en el disseny de propostes de comunicació reals per a entitats del tercer sector.

En UOCom els estudiants treballen a partir de casos i clients reals experimentant dinàmiques i circumstàncies pròpies d'un context professional, com poden ser el treball en equip, la resolució de problemes o l'organització del temps per objectius. A més, ho fan des d'una perspectiva solidària, ja que l'agència té com a clients entitats sense ànim de lucre que es beneficien d'aquesta col·laboració.

Podeu accedir a més informació sobre l'assignatura Pràctiques externes i les seves diferents modalitats en la següent guia.

Finalment, indicar que l'assignatura Pràctiques Externes es pot superar mitjançant Reconeixement Acadèmic de l'Experiència Professional (RAEP). Aquesta opció és només per a aquelles persones que ja treballen en el sector i puguin acreditar 3 anys d'experiència en un lloc de treball relacionat amb l'àmbit professional del màster.

Podeu accedir a més informació sobre el RAEP en el següent enllaç.


VÍDEO DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA:

https://www.youtube.com/watch?v=j2g8Y1Bnx1g&t=2s

Amunt

Aquesta és una assignatura clau dins del màster que es localitza temporalment en l'etapa final del pla d'estudis. En l'assignatura l'estudiant ha de demostrar les competències adquirides en la seva trajectòria formativa a partir de la realització d'un període de pràctiques professionals.

Amunt

Les Pràctiques Externes (presencials i virtuals) és una assignatura orientada a promoure la relació entre formació acadèmica i entorn professional i està dissenyada d'acord a les dinàmiques professionals relacionades amb els camps de la comunicació corporativa, el protocol i l'organització d'esdeveniments.

Amunt

Per poder matricular l'assignatura Pràctiques Externes, cal haver superat els 30 crèdits de formació obligatòria del màster. Els estudiants que compleixin aquests requisits podran iniciar el procés de sol•licitud, pas previ imprescindible per a matricular l'assignatura.

Amunt

És important que els estudiants que vulguin cursar l'assignatura coneguin la varietat de l'oferta existent i els requisits previs per a poder accedir així com les possibilitats de proposar noves empreses on realitzar les pràctiques curriculars.

Hi ha diferents modalitats de pràctiques:

- Presencials en empreses i institucions ofertes i publicades per la UOC.

- Presencials en empreses proposades per l'estudiant.

- Pràctiques virtuals UOC.

L'assignatura també es pot superar mitjançant el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP)

Resultats d'aprenentatge:

- Aplicar de manera eficaç i amb perspectiva crítica els coneixements adquirits en el Màster.

- Identificar protocols, processos i normatives pròpies del món professional de la comunicació.

- Connectar els interessos acadèmics amb el món professional.

- Aplicar conceptes, procediments i principis ètics professionals per idear, planificar, executar i avaluar projectes i productes comunicatius reals.

- Prendre decisions i negociar solucions en el marc d'un equip de treball.

- Analitzar la pròpia pràctica professional des d'una perspectiva crítica buscant la millora professional contínua.

Amunt

Resultats d'aprenentatge:

- Aplicar de manera eficaç i amb perspectiva crítica els coneixements adquirits en el Màster.

- Identificar protocols, processos i normatives pròpies del món professional de la comunicació.

- Connectar els interessos acadèmics amb el món professional.

- Aplicar conceptes, procediments i principis ètics professionals per idear, planificar, executar i avaluar projectes i productes comunicatius reals.

- Prendre decisions i negociar solucions en el marc d'un equip de treball.

- Analitzar la pròpia pràctica professional des d'una perspectiva crítica buscant la millora professional contínua.


En l'assignatura es potenciarà la consolidació de les següents competències:

Competències bàsiques i generals

- Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

- Organització i planificació.

- Generació de noves idees (creativitat, iniciativa i innovació).

- Direcció i treball en equip.

Competències transversals:

- Comunicació eficaç, integrant idees complexes i argumentant de manera persuasiva.

Competències específiques:

- Conèixer i aplicar les capacitats directives que permetin planificar, liderar, implementar i avaluar plans de comunicació corporativa.

Amunt

Pràctiques externes

Les pràctiques en empreses externes poden ser amb una modalitat presencial o no. Els estudiants que optin per fer les pràctiques en empreses externes realitzaran un període d'activitat professional en una empresa que hagi signat un conveni de pràctiques curriculars amb la universitat.

Aquest conveni inclourà, en tots els casos, un pla formatiu en què s'especifiquen els objectius i condicions de les pràctiques.

L'estudiant dedica 150 hores a les pràctiques desenvolupades a l'empresa. Aquestes s'han de dur a terme dins el marc temporal docent de l'assignatura.

Durant tota la seva estada de pràctiques l'estudiant comptarà amb el suport i l'orientació d'un tutor extern (que és la persona de referència formalment vinculada a l'empresa o institució on tenen lloc les pràctiques) i amb el suport i l'orientació personalitzada d'un docent expert en l'àrea de coneixement concreta on s'inscriuen les pràctiques. Amb el tutor de l'empresa es defineix el pla de treball. L'alumne haurà de seguir el pla formatiu establert i presentar al seu tutor de la UOC els resultats de les seves pràctiques, amb un lliurament parcial i un altre final finals a les dates que es fixaran al llarg del semestre.


Pràctiques virtuals UOC

Els estudiants que optin per aquesta modalitat no presencial de pràctiques s'incorporaran a un dels departaments de l'agència de comunicació virtual creada específicament per a aquesta assignatura del màster. El període de pràctiques virtuals coincidirà, temporalment, amb el marc temporal del semestre acadèmic. A l'inici del semestre, l'estudiant accedirà a l'aula de l'assignatura i, un cop establertes les dinàmiques de treball, accedirà, en paral•lel, a l'agència de comunicació virtual en la qual desenvoluparà les pràctiques.

En accedir a l'agència virtual, l'estudiant s'integrarà en un equip de treball amb el qual interactuarà per dur a terme, de manera col•laborativa, el disseny, desenvolupament i possible implementació de projectes reals de comunicació. Durant el desenvolupament de les pràctiques virtuals, l'estudiant comptarà amb l'orientació, suport i supervisió de l'equip docent de l'assignatura, amb experiència professional en els àmbits objecte de les pràctiques virtuals.

Amunt

De la universitat a l'empresa XML
De la universitat a l'empresa DAISY
De la universitat a l'empresa EPUB 2.0
De la universitat a l'empresa MOBIPOCKET
De la universitat a l'empresa HTML5
De la universitat a l'empresa PDF
Audiovisual. De visita. Atrevia Audiovisual
Les pràctiques professionals XML
Les pràctiques professionals DAISY
Les pràctiques professionals EPUB 2.0
Les pràctiques professionals MOBIPOCKET
Les pràctiques professionals HTML5
Les pràctiques professionals PDF
Guia per a la sol·licitud de Pràctiques Professionals de l'MU ComCorporativa Audiovisual
MU Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments. Casos Web
Ocupa't: busques pràctiques? O busques feina? Web
Estudi de cas. El Motí d'Aranjuez, una festa amb identitat pròpia Web

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt