Estratègia competitiva Codi:  M3.450    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Estratègia competitiva es una assignatura obligatòria de 4 crèdits ECTS. Té com a principal objectiu saber analitzar la posició estratègica d'una empresa, formular i avaluar una nova estratègia y implantar-la amb èxit.

Amunt

Aquesta és una assignatura obligatòria del Master Univertsitari en Direcció Financera (MUDF) i del Master en Innovació i Transformació Digital (MUITD).

Al MUDF està situada dins del bloc de Direcció Financera en l’Entorn Global, que inclou també les assignatures d’Habilitats per a la Direcció i English for Business.

Al MUITD està situada dins del bloc de Direcció Estratègica, que inclou també l’assignatura d’Entorn Global de Negoci.

Amunt

Directors generals i gerents d'empreses i organitzacions
Professionals interessats a participar en la transformació digital de les empreses i organitzacions
Professionals interessats en la gestió de projectes
Responsables de les diverses àrees funcionals que abasten la cadena de valor d'una empresa o organització.
Responsables d'innovació, qualitat i transformació digital.
Tècnics i gestors d'empreses i organitzacions
Professionals interessats a desenvolupar el seu potencial creatiu
Directius de qualsevol tipus d'empresa interessats en la gestió de la innovació i en la transformació digital de les seves empreses
Emprenedors, directius i tècnics d'empreses de nova creació
Consultors i assessors d'empresa i d'organitzacions

Amunt

Amb l’objectiu d’analitzar la posició estratègica d’una empresa, en aquesta assignatura es treballaran les següents competències:

MUDF

CE4: Analitzar el funcionalment de l’àrea de gestió financera i dissenyar estratègies que promoguin la seva millora continua i la del conjunt de l’organització.
CE5: Interactuar i influir en els diferents grups d’interès amb el fi d’obtenir solucions òptimes a situacions complexes en l’àmbit de les finances. 

MUITD

CE1: Planificar i desenvolupar l’estratègia de l’empresa de manera global en cada una de les seves àrees funcionals i elements de valor, per a consolidar i millorar les seves avantatges competitives.
CT1: Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.
CT4: Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional.  

Amunt

 

Repte 1. Avalua l'entorn i formula estratègies competitives

Una empresa ha de redefinir la seva estratègia competitiva per a millorar la seva posició en seu sector. En primer lloc, hauràs de realitzar un anàlisi intern i extern de l'empresa. En segon lloc, hauràs de formular estratègies per a definir les línies d'acció i assegurar la capacitat de l'empresa de crear valor en relació als seus competidors.

Repte 2. Implementa el canvi d'estratègia i la sostenibilitat d'estratègia

La implantació de l'estratègia és un moment vital, ja que una bona estratègia mal implantada pot portar al fracàs. Aspectes com el disseny organitzatiu, els sistemes administratius, els recursos humans i la cultura de l'organització determinaran la capacitat d'una organització a implantar la nova estratègia. Hauràs determinar quins aspectes organitzatius, administratius, de recursos humans i de cultura, entre d'altres, són requerits per a que la teva estratègia pugui ser implantada amb èxit.

Repte 3. Implanta i segueix la teva estratègia

Hauràs d'analitzar l'ajust de l'estratègia a un procés d'internacionalització. Això pot incloure, entre d'altres, l'actualització de l'estratègia, una nova organització i disseny de la companyia, i altres aspectes culturals que poden determinar l'èxit de la missió d'internacionalització.

Repte addicional

Realitzar un informe sobre una altra empresa en la qual avaluïs de manera breu la situació de l'empresa amb les eines apreses i utilitzades en PACs anteriors.

 

Amunt

Direcció estratègica II PDF

Amunt

PAC 1
Anàlisi externa de l'empresa
Anàlisi interna de l'empresa
Formulació de les estratègies
Avaluació de les estratègies
Tècniques d'anàlisi d'estratègia competitiva.

PAC 2
Implantació d'estratègies
Kolbusa: L'essència de la implementació

PAC 3
El context de negoci global
Internacionalització i pimes
Estratègia internacional de l'empresa
L'estratègia de la subsidiària estrangera
Impacte de la cultura en el negoci internacional
Direcció Internacional de l'empresa

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt