Disseny de recerca Codi:  M3.568    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura ofereix una visió global del disseny de projectes de recerca en l’àmbit de l’economia i l’empresa i a les diverses tasques que cal fer per a dur-los a terme.  Primerament, s’introdueixen els conceptes bàsics del disseny de la recerca com el mètode científic, l’activitat de recerca científica, les preguntes de recerca, les hipòtesis, la revisió de literatura, etc.

Després s’aprofundeix en alguns aspectes clau en la recerca en ciències socials fent una panoràmica dels diversos mètodes de recerca (experimentals i no experimentals, qualitatius i quantitatius) i metodologies concretes (enquestes, focus groups, estudis de cas, mètodes mixtos).

Finalment, es treballa la recopilació, tractament i anàlisi de dades quantitatives i qualitatives, la presentació i difusió dels resultats, i els aspectes ètics de la recerca.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria que es pot cursar durant el primer o segon semestre del Màster (Itinerari d'1 any) o durant el segon o tercer trimestre en l'itinerari de 2 anys.

Amunt

El disseny i realització d’estudis de recerca és important per als professionals de l’economia i l’empresa. Obviament, és fonamental per a aquells que es volen especialitzar en la recerca acadèmica, però també pels que hagin de realitzar tasques d’investigació en àmbits més aplicats.

Amunt

Les competències que es treballen en l'assignatura són les següents:

Competència bàsica

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base i oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Competència general

 • Capacitat per a analitzar i resoldre problemes en contextos interdisciplinaris, enfocant les situacions i orientant el processos de presa de decisions de manera que pugui respondre's satisfactòriament a les necessitats territorials i socials, assolint resultats eficients i sostenibles.

Competències transversals

 • Capacitat per a comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.
 • Capacitat per a desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.

Competències específiques

 • Capacitat per a utilitzar metodologies avançades en l'àmbit de l'anàlisi econòmica.
 • Capacitat per a desenvolupar tasques de recerca en l'àmbit de l'anàlisi econòmica.

L'assignatura contribueix a assolir els següents resultats d'aprenentatge:

 • Dissenyar i elaborar tasques de recerca i/o assessorament i/o formació, dins de l'àmbit de l'anàlisi econòmica.
 • Produir coneixement econòmic rellevant a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.
 • Formular i manejar el mètode científic en la recerca en economia.
 • Transformar coneixement econòmic científic en material docent i de divulgació per a públics no experts.

Amunt

1. Conceptes bàsics: mètode científic, la recerca científica, preguntes de recerca, hipòtesis.

2. Desenvolupament de les hipòtesis i disseny de la recerca

3. Revisió de la literatura

4. Recopilació, tractament i anàlisi de dades qualitatives i quantitatives

5. Presentació i difusió de resultats

6. Aspectes ètics de la recerca

Amunt

Amunt

L’assignatura utilitza una selecció de recursos que combina materials elaborats a la universitat amb altres recursos externs.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt