Psicosociologia Aplicada Codi:  M4.004    :  2,5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Sense cap dubte, allò que entenem per treball està canviant i l'impacte que aquest té en la salut dels treballadors i les treballadores també. Avui ja no importa només la salut des del seu vessant eminentment físic (les lesions directament observables), sinó que clarament ens comencem a preocupar perquè la feina no repercuteixi negativament en la salut mental, i fins i tot per poder arribar a un estat de benestar físic, mental i social relacionat amb el nostre treball. 

En el desenvolupament dels continguts d'aquesta assignatura pretenem oferir una visió general de les principals conseqüències dels  riscos psicosocials. Abordarem la pèrdua de salut a nivell psicològic, conductual i fisiològic que es dóna en els casos d'estrès. També donarem a conèixer altres riscos psicosocials com la violència a la feina, una realitat a tenir en compte en molts més llocs de treball dels que inicialment es podria pensar. Hi pot haver violència interna, entre les persones membres de l'organització, i violència externa duta a terme tant per les persones que són usuàries o clients, com per persones totalment alienes a una determinada organització. Així mateix, analitzarem la possible presència d'assetjament psicològic o mobbing, un tipus de violència que no es pot descartar a priori en cap organització. Finalment, estudiarem altres riscos més associats a factors emocionals, com el desgast professional o burnout o l'impacte negatiu de les tecnologies de la informació i la comunicació que provoca el tecnoestrès. Aquests riscos, que tenen similituds i disparitats amb els riscos abordats per altres disciplines preventives, estan caracteritzats pel seu relativament llarg període d'evolució i perquè habitualment són generats a causa de més d'un factor de risc psicosocial. 

Com sabem, en general totes les condicions de treball poden tenir un impacte positiu o negatiu en la salut del treballador i/o treballadora. Les condicions de treball que estan relacionades amb la gestió i la cultura de l'organització i amb les condicions d'ocupació, el lloc de treball i la qualitat en el treball, són denominades factors psicosocials ja que poden incidir positivament o negativament en l'aparició dels riscos psicosocials. Per poder prevenir aquests riscos, haurem d'identificar i avaluar els factors de risc psicosocial, és a dir, aquells factors psicosocials que poden estar generant una situació de risc.

Per realitzar aquesta avaluació psicosocial, tan importants són les tècniques seleccionades com el propi procés d'avaluació. Entre el col·lectiu de professionals d'aquesta especialitat hi ha un ampli consens en què, al llarg del procés, s'ha de tenir en compte més d'una font d'informació, per la qual cosa és important recollir la informació directament dels treballadors i les treballadores a través de qüestionaris i entrevistes, a més de tenir en compte les dades facilitades per l'organització. Entre els tests més àmpliament utilitzats a l'Estat espanyol, cal destacar el FPSICO de l'INSST i el CoPsoQ-ISTAS 21 d'ISTAS. Però també és necessari disposar d'informació més qualitativa i matisada, obtinguda a través d'opinions, entrevistes o grups de discussió organitzats a aquest efecte.

Finalment, no hem d'oblidar que l'objectiu principal de qualsevol avaluació de riscos laborals és obtenir la millor informació possible per poder planificar les mesures preventives més adequades en cada cas. Pel que fa als riscos psicosocials, en parlar de prevenció haurem de planificar mesures dirigides tant a millorar els factors de risc psicosocial de tipus organitzatiu, com a millorar la capacitat de resposta de les persones que estiguin sotmeses a aquestes condicions de treball.

La realització correcta i adequada de l'avaluació i prevenció psicosocial és la clau de l'èxit del tècnic i tècnica en prevenció en la seva tasca d'influir en la millora de la salut psicosocial de l'organització. 

Tots aquests elements queden recollits en aquesta assignatura introductòria als riscos psicosocials en el treball.

 

Amunt

L'assignatura de psicosociologia pertany al tronc comú del Master Universitari en Prevenció de Riscos Laborals. És una assignatura obligatòria i li corresponen 2,5 crèdits ECTS. A més, aquesta assignatura té continuïtat amb l'assignatura d'Ergonomia i Psicosociologia 2. Per tant, el camp d'actuació d'aquesta assignatura consisteix en la identificació i la gestió de les condicions de treball i organitzatives que suposen una font de risc psicosocial.

Amunt

Com a tècnic/a de Prevenció de Riscos Laborals. Entre les funcions i tasques que es realitzen en aquest camp professional, podem esmentar les següents: la promoció de la salut a tots els nivells jeràrquics de l'organització, realitzar avaluacions periòdiques dels riscos laborals presents a l'organització o proposar mesures per controlar i reduir els riscos, entre d'altres.

Amunt

No són necessaris coneixements previs específics.

Amunt

Competències

Competències transversals:

 • Capacitat de resolució de problemes en l'àmbit preventiu: identificar, analitzar i definir els riscos en una empresa per poder eliminar-los o minimitzar-los de manera efectiva.

Competències específiques:

 • Capacitat per avaluar els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, tenint en compte la naturalesa de l'activitat, els equips de treball i les substàncies utilitzades, així com les característiques dels llocs de treball i dels treballadors.
 • Capacitat per planificar un conjunt coherent i globalitzador de mesures d'acció preventiva adequades als tipus de riscos detectats en els llocs de treball, relatius a les instal·lacions, els equips de treball, els riscos d'incendis, explosions, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia.

Objectius d'aprenentatge

En acabar el curs, l'estudiantat serà capaç de:

 • Identificar les conseqüències i els efectes dels riscos psicosocials en les persones i en les organitzacions.
 • Conèixer els factors de naturalesa psicosocial que afecten el desenvolupament del treball i de la satisfacció i el benestar de les persones.
 • Explicar en què consisteix l'avaluació dels factors psicosocials i de les seves conseqüències.
 • Descriure diferents formes d'intervenció psicosocial en la millora de les condicions de treball.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'estructuren en quatre blocs, que indiquem a continuació:

1. Els riscos psicosocials i les seves conseqüències
1.1. Estrès
1.2. Riscos psicosocials específics
1.3. Tractament legal dels riscos psicosocials

2. Factors de risc psicosocial
2.1. Els factors psicosocials
2.2. Principals factors psicosocials
2.3. Factors de risc psicosocial

3. Avaluació psicosocial
3.1. Com avaluar els riscos psicosocials
3.2. Tècniques o mètodes

4. Prevenció psicosocial
4.1. Principis comuns de la prevenció psicosocial
4.2. Prevenció psicosocial.

De manera resumida, els continguts de l'assignatura abasten riscos psicosocials com l'estrès laboral, les seves causes i conseqüències, i altres riscos psicosocials específics com la violència a la feina, l'assetjament psicològic a la feina i el burnout. També s'hi identifiquen els factors psicosocials, diferenciant entre factors organitzacionals i laborals de risc psicosocial, i distingirem entre factors psicosocials i de risc psicosocial. D'altra banda, es descriuen les principals tècniques o mètodes per avaluar els riscos psicosocials a la feina i les estratègies d'intervenció psicosocial organitzatives i individuals.

Amunt

Amunt

En aquesta assignatura es posa a disposició de l'alumnat diferents tipus de recursos d'aprenentatge. Els materials didàctics propis o mòduls textuals de l'assignatura fan referència als continguts assenyalats anteriorment, i han estat elaborats per un equip d'experts i expertes en la matèria dels riscos psicosocials. A més, el professorat podrà proporcionar altres lectures que tindran caràcter obligatori com a continguts de l'assignatura; en particular, Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) o altres documents tècnics com ara les Normes ISO. Tots s'aniran presentant a mesura que avanci el curs. També disposeu de recursos audiovisuals a cadascun dels reptes que us permetran complementar els mòduls textuals.

Els mòduls textuals tenen un enfocament principalment teòric i el seu estudi proporciona els coneixements bàsics de l'assignatura. Els documents tècnics (p.ex., NTPs o Normes ISO) tenen un enfocament més pràctic i permeten complementar els coneixements exposats als mòduls textuals, sent el seu estudi obligatori a proposta del professorat col·laborador docent. Pel que fa als recursos audiovisuals, aquests tenen un enfocament pràctic i són complementaris als recursos d'aprenentatge anteriors. Això no obstant, la seva visualització és rellevant per entendre l'aplicació pràctica d'alguns dels conceptes que s'estudien a l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt