Altres actuacions en PRL Codi:  M4.008    :  3
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Quan abordem el tema de la prevenció de riscos laborals (PRL) no solem entendre que en la majoria de vegades, un cop solucionats els problemes estrictament materials que originen el problema, l'objectiu és modificar, conscientment i voluntàriament, la conducta de les persones envers una situació que es mantingui en el temps com a saludable, és a dir: com a conducta que evita sistemàticament les situacions de risc des de la consciència de la situació i el desig de perdurar en la situació òptima al llarg de tota la vida. En aquesta assignatura abordarem tres temes fonamentals per a aconseguir-ho:

 • La formació
 • La comunicació
 • La negociació

De fet, i encara que es presentin per separat, els tres temes representen una estratègia conjunta per a l'obtenció d'un objectiu bàsic: la modificació d'una conducta, envers una conducta segura, a partir de tècniques i mètodes de transmissió de coneixements, procediments i actituds i eliminant els possibles conflictes de tot tipus que puguin aparèixer en el grup laboral tant individualment com col·lectivament.

 

Amunt

Aquesta assignatura forma part del tronc comú del màster. És, per tant, obligatòria.

Amunt

Pel fet de pertànyer al Màster de PRL, és obvi que el camp de la prevenció és on l'assignatura es projecta de manera natural. No obstant això, qualsevol professional trobarà interès en els continguts treballats, ja que la formació, la negociació i la comunicació són activitats imprescindibles per al bon funcionament de les organitzacions.

Amunt

No són necessaris coneixements previs.

Amunt

L'assignatura ofereix un nivell introductori en les activitats de comunicació, negociació i formació en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals.

Amunt

Competències

Al llarg de l'assignatura es treballaran les següents competències:

 • Capacitat de comunicar en matèria de prevenció, especialment per escrit  i tenint en compte el perfil del destinatari que ha de rebre la informació.
 • Capacitat per desplegar les mesures preventives necessàries, incloent les accions de formació, informació i comunicació en matèria preventiva.

Objectius d'aprenentatge

En finalitzar aquesta assignatura heu de ser capaços de:

 • Conèixer el marc de l'aprenentatge en la prevenció de les condicions de seguretat i salut en el treball.
 • Saber analitzar les necessitats formatives.
 • Planificar la formació.
 • Programar i impartir l'acció formativa.
 • Saber realitzar l'avaluació de la formació
 • Conèixer el procés de la comunicació i diferenciar els seus elements.
 • Distingir les vies a través de les quals circula la informació en l'empresa.
 • Conèixer els efectes de la comunicació deficient i les habilitats en l'emissió i la recepció de la informació.
 • Apreciar els elements de la comunicació no verbal en el fenomen comunicatiu.
 • Planificar i conèixer els elements d'una negociació eficaç.

Relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Amb aquesta assignatura s'espera contribuir a l'Objectiu 8 del Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament: Promoure el creixement econòmic inclusiu i sostenible, l'ocupació i el treball decent per a totes les persones.

Amunt

Els materials docents d'aquesta assignatura han estat coordinats pel Dr. Jaume Llacuna del Centre Nacional de Condicions de Treball del INSHT. Els continguts modulars són:

1. La formació en Prevenció de Riscos Laborals

 • La formació de l'adult
 • Definició d'objectius docents
 • La planificació del procés d'ensenyament
 • L'avaluació i l'espai físic del procés d'ensenyament
 • La inserció de les noves tecnologies en la formació de l'adult

2. La comunicació en Prevenció de Riscos Laborals

 • La comunicació en l'adult
 • La comunicació no verbal
 • Recursos per a la comunicació no verbal

3. La negociació en Prevenció de Riscos Laborals

 • El conflicte en les organitzacions
 • Negociació

Amunt

Amunt

Podeu accedir als recursos d'aprenentatge dins de l'aula a través de l'enllaç que trobareu al menú de la dreta, "Materials i fonts d'informació" o directament a l'apartat de materials de cada activitat.

En el seu conjunt, els recursos d'aprenentatge responen al doble enfocament, teòric i pràctic que se li dóna a l'assignatura. Inclouen mòduls didàctics, informes, articles i vídeos. Actualment, els mòduls didàctics es poden trobar en diversos formats: Web, html5, pdf, epub, mobipocket, audiollibre i videollibre.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt