HTML i CSS Codi:  M4.252    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En l'actual panorama, el suport en què arriben a l'usuari la majoria de productes multimèdia és el web. Per tant, és essencial dominar els diferents aspectes de la creació de pàgines web, començant pels llenguatges que componen el web: HTML pel contingut, CSS per a la presentació, JavaScript per al comportament i els diferents llenguatges de programació de servidor i gestors de bases de dades per a la creació d'aplicacions.

En aquesta assignatura es tractaran els dos primers aspectes: els llenguatges HTML i CSS.

Amunt

Aquesta assignatura és la base del màster de Desenvolupament d'aplicacions web, i la resta d'assignatures l'utilitzen com a suport. També s'ofereix l'assignatura, com a optativa, al màster de Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils, on la combinació d'HTML i CSS, més la posterior programació en JavaScript, és una tecnologia molt important per al desenvolupament multiplataforma.

Amunt

L'assignatura és de vital importància per a qualsevol activitat que impliqui la creació de pàgines i aplicacions web. Així doncs, serà essencial per a dissenyadors web i desenvolupadors tant de front-end com de back-end i d'altres aplicacions basades en tecnologies web, independentment de la plataforma a travès de la qual arribin a l'usuari.

Amunt

Aquesta assignatura no requereix coneixements previs.

Amunt

Competències

 • Capacitat per crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació multimèdia usant procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal.
 • Capacitat per utilitzar de manera apropiada els llenguatges de programació i les eines de desenvolupament per a l'anàlisi, disseny i implementació d'aplicacions.
 • Capacitat d'organitzar i gestionar la informació fent servir tecnologies de bases de dades, llenguatges i models estàndards.
 • Capacitat per a integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals.
 • Conèixer els llenguatges de marcat i les tecnologies per manipular-los.
 • Ser capaç d'organitzar el contingut i dissenyar la interacció (arquitectura de la informació, guions, hipertext, hipermèdia).
 • Tenir coneixements de percepció visual, composició (cognició, emoció i atenció).

Objectius

 • Comprendre la necessitat de la utilització dels estàndards web i els avantatges del seu ús.
 • Crear pàgines web d'acord amb els estàndards.
 • Assegurar la correcta aplicació de les normes i millors pràctiques d'accessibilitat.

Amunt

Introducció i conceptes bàsics

 • Introducció al currículum d'estàndards web / continguts
 • La història d'Internet i el web i l'evolució dels estàndards web
 • Com funciona Internet?
 • El model d'estàndards web: HTML, CSS i JavaScript
 • Estàndards web: un bonic somni, però quina és la realitat?
 • Arquitectura de la informació: planificació d'un web
 • Què necessita una bona pàgina web?

Fonaments de (X) HTML i CSS

 • Conceptes bàsics d'HTML
 • L'element de l'HTML
 • Escollir el doctype correcte per als documents HTML
 • Etiquetar contingut textual en HTML
 • Conceptes bàsics de CSS
 • Herència i cascada
 • Creació d'estils de text amb CSS
 • Construcció de l'esquelet d'una pàgina web

Llistes, imatges, enllaços, div, span i el model de caixes

 • Llistes HTML
 • Imatges en HTML
 • Enllaços HTML
 • Imatges de fons en CSS
 • Estils de llistes i enllaços
 • Contenidors genèrics: els elements div i span
 • El model de composició de CSS: caixes, vores, marges, farcit
 • Combinacions de color i models de disseny

Validació i accessibilitat

 • Validar l'HTML
 • Conceptes bàsics d'accessibilitat
 • Proves d'accessibilitat

Taules

 • Taules HTML
 • Estils de les taules
 • La tipografia al web

Formularis

 • Formularis HTML: conceptes bàsics
 • Disseny, composició i presentació de formularis amb CSS
 • Elements semàntics menys coneguts

"Layout"

 • Creació de múltiples pàgines amb menús de navegaci&oacute
 • Elements flotants i clearing
 • Posicionament estàtic i relatiu amb CSS
 • Posicionament absolut i fix amb CSS
 • Encapçalaments, peus, columnes i plantilles

Amunt

Responsive Web Design. Wiki Web
Vídeo de presentación de la asignatura Audiovisual
H2PAC Web
Elementos flotantes y "clearing" Audiovisual
Elements flotants i "clearing" Audiovisual
Currículum d'estàndards Web Opera PDF
Currículum de estándares Web Opera PDF
Developer Mozilla. Recursos per a desenvolupadors, creats per desenvolupadors Web
Developer Mozilla. Recursos para desarrolladores, creados por desarrolladores Web

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt