Program. JavaScript programadors Codi:  M4.253    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El curs de Programació en Javascript per a programadors és un curs pràctic que permet adquirir els coneixements necessaris per a desenvolupar aplicacions web del costat del client que interaccionin amb el DOM i utilitzin a fons les possibilitats del llenguatge.

Actualment Javascript és el llenguatge que s'utilitza en el Front-end web. Sigui directament, sigui a través de frameworks com jQuery, Angular, Vue, React o uns altres dels molts existents, sigui a través de superconjunts com TypeScript, al final els programadors usen Javascript per a fer aquella part de les aplicacions web que s'executa en el navegador del client.

Aquest curs fa un repàs exhaustiu de la versió més recent de Javascript (ECMAScript més concretament) per a donar a persones amb experiència en programació les eines necessàries per a fer bons desenvolupaments web Front-end.

Amunt

Aquesta assignatura és una de les primeres que ha de fer un estudiant del Màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web. Es recomana fer-la en paral·lel amb les assignatures HTML i CSS i Disseny d'interfícies Interactives, i abans de fer l'assignatura Desenvolupament Front-end amb Frameworks Javascript.

A banda, aquesta asignatura també forma part del Máster universitari en Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils, on permet als estudiants treballar la base de Javascript que s'utiliza per al desenvolupament multiplataforma.

Amunt

Aquesta assignatura treballa continguts imprescindibles per a qualsevol persona que vulgui dedicar-se al desenvolupament d'aplicacions web, especialment de la part Front-end, encara que també és possible fer desenvolupaments Back-end en Javascript.
És una formació bàsica per a poder aprofundir després en les eines que facilita en desenvolupament web.

Amunt

És imprescindible tenir experiència en programació abans d'iniciar-se en aquesta assignatura. S'ha de conèixer, almenys, els següents conceptes bàsics en programació: expressions i operadors, variables, control de flux (via condicionals i bucles), números, dates, cadenes de text, funcions, objectes. Es recomana haver treballat aquests conceptes amb JavaScript

Si no es té aquesta experiència serà necessari fer el complement de formació Introducció a la Programació en JavaScript abans de matricular-se d'aquesta assignatura.


Amunt

Objectius

 • Conèixer a fons el llenguatge Javascript per a poder utilitzar-lo en el desenvolupament d'aplicacions web.
 • Conèixer com fer que Javascript interaccioni amb el DOM de la pàgina web.
 • Ser capaç de fer desenvolupaments avançats en Javascript.


Competències

El disseny d'aquest curs segueix les recomanacions i la metodologia de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) i, per tant, es basa en l'adquisició de competències per a la seva aplicació en l'àmbit professional.

En concret, les competències que adquireixen els estudiants del programa són les següents:

 • Utilitzar de manera adequada el llenguatge Javascript i usar-lo en el desenvolupament de llocs i aplicacions web en funció de les necessitats del projecte.
 • Adaptar-se a les tecnologies web i als futurs entorns actualitzant les competències professionals.
 • Aprendre i actualitzar-se permanentment.

Amunt

El programa té una durada d'un semestre i treballa els següents continguts:

 • Desenvolupament amb Git i GitHub
 • Conceptes de JavaScript
  • Sintaxi bàsica
  • Estructures de dades
  • Funcions
  • Objectes i classes
  • This i Prototype
  • Scope
  • Hoisting i Closures
 • Asincronia en JavaScript
  • Callbacks
  • Promeses
  • Async/Await
 • Manipulació del DOM
  • Consultes al DOM
  • Esdeveniments

Amunt

Programació en JavaScript per a programadors Web
Programación en JavaScript para programadores Web
Introducció a la programació JavaScript per a programadors Web
Introducción a la programación JavaScript para programadores Web
Repàs a JavaScript. Guia d'aprenentatge i exercicis Web
Repaso a JavaScript. Guía de aprendizaje y ejercicios Web
Conceptes de JavaScript: Objectes i Classes. This i Prototype. Scope, Hoisting i Closures Web
Conceptos de JavaScript. Objetos y clases. This y Prototype. Scope, Hoisting y Closures Web
Asincronía en JavaScript. Callbacks. Promises. Async/Await Web
Asincronia en JavaScript. Callbacks. Promises. Async/Await Web
Uso del entorno de desarrollo en programación en JavaScript para programadores Audiovisual
Exercicis de consulta i manipulació del DOM Web
Ejercicios de consulta y manipulación del DOM Web

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt