Desenv. back-end PHP Codi:  M4.255    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Una part essencial del què succeeix en una aplicació web és el que passa al servidor web. Habitualment això inclou la "lògica de negoci" de l'aplicació i, amb força freqüència, el treball amb una o més bases de dades. Això s'acostuma a conèixer com "back-end" de l'aplicació, per oposició al "front-end", que fa referència al què passa al navegador de l'usuari (o qualsevol altra combinació de hardware i software, en el cas de les aplicacions per a dispositius mòbils, per exemple).

En aquesta assignatura veurem els fonaments d'aquest treball al servidor. Per això, dentre les múltiples solucions que existeixen, veurem dos blocs, totes elles basades en la plataforma AMP (Apache, MySQL, PHP). Ordenades de major a menor simplicitat (i en conseqüència, de menor a major potència), es tracta del gestor de continguts Drupal, utilitzat com si fos un framework d'aplicacions; i Laravel, un framework d'aplicacions en PHP que probablement sigui actualment la millor alternativa a Symfony, el framework PHP sobre el qual funciona Drupal.

Aprendrem a seleccionar la millor solució per al desenvolupament de cada aplicació en funció dels diferents condicionants que tinguem i a desenvolupar l'aplicació.

Treballarem tant servint pàgines estàtiques al client com pensant en la possibilitat de desenvolupar aplicacions headless, que s'encarreguen únicament de la lògica de negoci i estan pensades per tal que la part front-end es desenvolupi en paral·lel, en HTML, CSS i JavaScript si volem un client web o amb la tecnologia més convenient si es tracta de clients mòbils "nadius", per exemple. Aquestes tecnologies front-end no es veuran en aquesta assignatura.

Amunt

Dins el programa de màster en Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web aquesta assignatura s'ocupa del desenvolupament del costat servidor. Il·lustra, a més, per a tots aquells estudiants que vulguin centrar-se en el desenvolupament en el costat del client, quin és el funcionament i les peculiaritats de les aplicacions en el costat del servidor a què hauran d'accedir.

Amunt

Són molt convenients tant coneixements sòlids d'HTML i CSS com algun tipus d'experiència en programació, encara que no cal que s'hagi treballat en PHP.

Amunt

Resultats d'aprenentatge:

 • Recollir els requeriments funcionals d'un lloc o aplicació web complexos
 • Analitzar els millors frameworks de desenvolupament a utilitzar per a la programació d'un lloc o aplicació web en funció de les necessitats i els recursos disponibles i proposar un conjunt de tecnologies a utilitzar
 • Programar aplicacions en el costat del servidor utilitzant el llenguatge de programació PHP i bases de dades relacionals
 • Documentar i explicar el procés de creació d'un lloc web de forma clara i llegible tant per a clients com per a col·laboradors

Competències bàsiques i generals:

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi;
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis;
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • Analitzar i sintetitzar informació tècnica complexa.
 • Resoldre problemes, identificant, analitzant i definint els elements significatius.
 • Adaptar-se a noves situacions i entorns.
 • Aprendre i actualitzar-se permanentment.

Competències transversals:

 • Innovar i generar idees noves i portar-les a la pràctica.
 • Ús i aplicació crítics de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques:

 • Seleccionar i implementar solucions tecnològiques de manera efectiva i eficient tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.
 • Utilitzar de manera adequada els llenguatges de programació i les millors eines de desenvolupament per a l'anàlisi, el disseny i la implementació de llocs i aplicacions web en funció de les necessitats del projecte.
 • Construir llocs web usables i accessibles des de qualsevol tipus de dispositiu utilitzant els millors solucions ofertes pels llenguatges de marcat.
 • Aplicar de la manera més adequada els patrons d'arquitectura de programari més convenients per a cada problema.
 • Seleccionar i utilitzar de manera efectiva els frameworks més adequats per al desenvolupament d'aplicacions tant en el costat del navegador com en el del servidor.
 • Adaptar-se a les tecnologies web i als futurs entorns actualitzant les competències professionals.

Amunt

 1. Sistemes de gestió de continguts. Definició de CMS. Frameworks vs CMS. Ús dels CMS. Components del servidor necessaris per instal·lar CMS. Característiques dun bon CMS. Altres característiques dels CMS. Tipus de CMS
 2. Drupal. Introducció. Instal·lació. Panell dadministració. Mòduls. Drupal vs WordPress. Themes.
 3. WordPress. Introducció. Instal·lació.
 4. Programació i Frameworks PHP. Laravel. Instal·lació. Configuració. Conceptes darquitectura. Fonaments. Frontend. Seguretat. Bases de dades.

Amunt

El WordPress XML
CMS introducció XML
CMS introducción XML

Amunt

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt