El problema de la diferència Codi:  M4.450    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
La filosofia contemporània neix tant de la crítica com de la crisi de la metafísica, una crisi que es pot veure com un impuls per conquerir nous espais per a la vida i el pensament. El pensament metafísic és essencialment identificador, part del pressupost fonamental entre la identitat entre l'ésser i el pensament. La crítica a la metafísica intenta posar de manifest tot allò que ha quedat invisibilitzat en els marges, tot allò heterogeni, atzarós, circumscrit a l'alteritat i el fragmentari, sovint expulsat del regne de la veritat. Aquest impuls per pensar més enllà de la identitat ens aboca llavors a aprendre a pensar d'una altra manera, replantejant l'estatut de la filosofia mateixa, les seves instàncies de validació i maneres de reconeixement habituals. En la present assignatura es tractaran justament aquells autors que van emprendre aquesta aventura post-metafísica i els traços dels quals no podem deixar de rastrejar en la nostra actualitat present situant-los sota el denominat problema de la diferència.

Amunt

No hi ha cap requisit de matrícula diferent als que consten per cursar el màster.

Amunt

Objectius

 • Comprendre l'espai obert per la crítica i crisi de la metafísica.
 • Conèixer les diverses perspectives i aproximacions sobre el pensament de la diferència.
 • Entendre les aportacions dels pensadors al problema de la diferència des de la seva especificitat en relació a la subjectivitat, immanència, deconstrucció o gènere.
 • Situar els nous materialismes i el posthumanisme en el context del problema de la diferència.Competències

 • Ser capaç de qüestionar i valorar críticament la formulació dels problemes i interrogants que se'ns plantegen, construint noves preguntes o definint punts de vista alternatius amb les eines i aproximacions que ens ofereix la filosofia.
 • Analitzar críticament textos filosòfics extraient i discutint els seus arguments fonamentals i aportacions originals i les a l'anàlisi de fenòmens socials, polítics, culturals, científics i mediambientals de l'actualitat.

Amunt

 • Signe, poder, subjectivitat
 • Diferència i immanència
 • Diferència i gènere
 • Posthumanisme i Nous materialismes

Amunt

Amunt

L'assignatura comptarà amb un variat conjunt de materials i recursos: articles acadèmics, llibres, assajos, així com pel·lícules, entrevistes a experts i obres d'art.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt