El problema del sentit Codi:  M4.452    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
El sentit esdevé un problema quan entra en crisi, quan experimentem el que anomenem una crisi de sentit. És aleshores quan ens preguntem quin sentit té una determinada experiència, com està fet i com es transforma. Per això, l'assignatura girarà entorn al que en podríem dir “experiències de la crisi” o “pensar la crisi”. Per tant, posarem en relació els conceptes de sentit i de crisi des de diferents angles. 

Amunt

Aquesta assignatura és obligatòria per a tothom i els seus continguts es relacionen de manera transversal amb la resta del pla d'estudis.

Amunt

Com la resta del màster, els continguts d'aquesta assignatura s'orienten tant a la formació teòrica com a l'aplicació pràctica interdisciplinar, ja que ofereix eines per a una millor comprensió del nostre temps a partir de referents actuals.

Amunt

Els requisits de matrícula són els mateixos que s'especifiquen per al conjunt del programa

Amunt

  • Identificar i reconèixer les perspectives filosòfiques i els seus marcs teòrics
  • Ser capaç de qüestionar i valorar críticament la formulació dels problemes i interrogants que se'ns plantegen, construint noves preguntes o definint punts de vista alternatius amb les eines i aproximacions que ens ofereix la filosofia.
  • Vincular diferents disciplines i dialogar amb diferents sabers. (Interdisciplinarietat)

Amunt

En concret, treballarem el problema del sentit des de tres dimensions: 

  • Crisi del temps històric (crisi del progrés i dels horitzons revolucionaris i la seva altra cara: por al futur, dogma apocalíptic, noves tecnoutopies i retroutopies...) 
  • Crisi de la veritat (desfonamentació de la veritat, pluralitat d'interpretacions i conceptes com pluralisme – relativisme - perspectivisme) 
  • Crisi de l'existència (de l'angoixa i l'absurd, expressions del s.XX, a la patologització del sense-sentit: malalties del buit, de la normalitat, etc)

Amunt

La crisi de l'existència XML
La crisi de l'existència DAISY
La crisi de l'existència EPUB 2.0
La crisi de l'existència MOBIPOCKET
La crisi de l'existència HTML5
La crisi de l'existència PDF
La crisi del temps històric XML
La crisi del temps històric DAISY
La crisi del temps històric EPUB 2.0
La crisi del temps històric MOBIPOCKET
La crisi del temps històric HTML5
La crisi del temps històric PDF
La crisis del tiempo histórico XML
La crisis del tiempo histórico DAISY
La crisis del tiempo histórico EPUB 2.0
La crisis del tiempo histórico MOBIPOCKET
La crisis del tiempo histórico HTML5
La crisis del tiempo histórico PDF
La crisi de la veritat XML
La crisis de la verdad XML
La crisis de la verdad DAISY
La crisis de la verdad EPUB 2.0
La crisis de la verdad MOBIPOCKET
La crisis de la verdad HTML5
La crisis de la verdad PDF

Amunt

Treballarem a partir de bibliografia filosòfica actualitzada i de referents tant filosòfics com literaris, audiovisuals i culturals del nostre temps. Per a més detalls, es recomana consultar el contingut i els recursos de cada activitat.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt