Reptes tecnocientífics Codi:  M4.454    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'objectiu d'aquesta assignatura és oferir les eines conceptuals i filosòfiques necessàries per abordar alguns dels reptes humans i socials que ens planteja la tecnociència contemporània. L'assignatura contrastarà la visió tradicional de la ciència i la tecnologia (del neopositivisme al cientisme, i del determinisme tecnològic a la neutralitat de la tècnica) amb els enfocaments alternatius recents, des de la filosofia, la sociologia o la història de la ciència. Tractarem, igualment, els reptes que plantegen l'organització social actual de la ciència i la tecnologia i els seus vincles amb l'Estat i el mercat, així com dels efectes d'aquesta conjuntura en la producció de coneixement científic i en la generació d'innovacions tècniques.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del segon bloc del màster (el primer format per les assignatures sobre Problemes i el segon sobre els Reptes contemporanis). Dins d'aquest bloc és l'assignatura bàsica i obligatòria de l'àmbit de reptes tecnocientífics, en el qual hi ha també dos seminaris més específics i optatius. Es recomana no cursar aquests dos seminaris abans d'aquesta assignatura.

Amunt

En els mateixos en què es projecte el màster.

Amunt

No calen.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del segon bloc del màster (el primer format per les assignatures sobre Problemes i el segon sobre els Reptes contemporanis). Dins d'aquest bloc és l'assignatura bàsica i obligatòria de l'àmbit de reptes tecnocientífics, en el qual hi ha també dos seminaris més específics i optatius. Es recomana no cursar aquests dos seminaris abans d'aquesta assignatura.

Amunt

Competències bàsiques:

 • Adquirir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de la recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.


Competències generals:

 • Formular preguntes de recerca adequades als objectes estudiats a partir de la familiaritat amb l'estat actual dels debats i problemàtiques rellevants en el si de la filosofia.
 • Actuar de manera honesta i ètica en el treball acadèmic i professional d'acord amb els codis deontològics vigents.Competències transversals:

 • Presentar els resultats de recerca mitjançant textos clars, cohesionats, estructurats adequadament, normativament correctes i formalment coherents.Competències específiques:

 • Qüestionar i valorar críticament la formulació dels problemes i interrogants que se'ns plantegen, construint noves preguntes o definint punts de vista alternatius amb les eines i aproximacions que ens ofereix la filosofia.
 • Analitzar críticament textos filosòfics extraient i discutint els seus arguments fonamentals i aportacions originals i les a l'anàlisi de fenòmens socials, polítics, culturals, científics i mediambientals de l'actualitat.
 • Valorar críticament les implicacions sobre la condició humana de les noves corrents ideològiques, morals, polítiques, econòmiques científiques i tecnològiques que actuen en el món contemporani.
 • Reconèixer i explicitar els supòsits ontològics i epistemològics implícits en els discursos i pràctiques relatius als reptes contemporanis.
 • Vincular diferents disciplines i dialogar amb diferents sabers. (Interdisciplinarietat)Objectius:

 • Conèixer els trets principals de la concepció tradicional de la ciència i la tecnologia.
 • Conèixer les principals aproximacions filosòfiques recents sobre la ciència i la tecnologia.
 • Identificar els problemes ètics, socials i polítics contemporanis vinculats al desenvolupament de la tecnociència.
 • Plantejar interrogants no convencionals sobre les implicacions ètiques, socials i polítiques de desenvolupaments tecnocientífics específics.
 • Vincular els desenvolupaments tecnocientífics amb qüestions bàsiques d'ordre normatiu i polític.

Amunt

A. Qüestionant la imatge convencional de la ciència i la tecnologia

 • Ciència: mètode, objectivitat i context social
 • Controvèrsies públiques, experts i autoritat
 • Determinisme tecnològic, autonomia i neutralitat de la tecnologia
 • Dels impactes socials a la configuració social de la tecnologia


B. Els reptes socials de la ciència contemporània

 • El gir neoliberal en la ciència actual: privatització i mercantilització del coneixement científic
 • Capitalisme acadèmic
 • Recerca i necessitats socials
 • Agnotologia: la producció sistemàtica de la ignorància
 • Ciència i antropocè


C. Els reptes socials de la tecnologia

 • Usuaris, consumidors i hackers
 • Sobirania tecnològica
 • Solucionisme tecnològic
 • La ideologia californiana
 • Vigilància i control

Amunt

Ciència i tecnologia a la societat contemporània XML
Ciència i tecnologia a la societat contemporània DAISY
Ciència i tecnologia a la societat contemporània EPUB 2.0
Ciència i tecnologia a la societat contemporània MOBIPOCKET
Ciència i tecnologia a la societat contemporània KARAOKE
Ciència i tecnologia a la societat contemporània XML
Ciència i tecnologia a la societat contemporània HTML5
Ciència i tecnologia a la societat contemporània PDF
Ciència i tecnologia a la societat contemporània OAI-MPH

Amunt

Els materials estan formats per una selecció de textos (preferentment articles de revistes i capítols de llibres) i de recursos audiovisuals (conferències i documentals). Entre els autors d'aquests textos podem destacar: Isabelle Stengers, Judy Wajcman, Bruno Latour, Philip Mirowski, David Edgerton, Naomi Oreskes y Nelly Oudshoorn.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt