Disseny del treball final Codi:  M4.457    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura ens centrarem en les diferents etapes del procés d'investigació, disseny, elaboració i  redacció d'un treball de recerca en les disciplines humanístiques. L'assignatura té per objectiu d'acompanyar l'estudiant en aquest procés. Entre els aspectes que es treballaran es troben els següents: elecció del tema d'investigació, recerca de bibliografia i altres fonts; acotació del problema i del tema de recerca; formulació de les preguntes de recerca; preparació de l'estat de la qüestió; citació, presentació d'evidències i bibliografies; argumentació i estructura del treball; procés de revisió. Alhora, s'oferiran oportunitats per a l'autoavaluació i per a la reflexió sobre el propi procés d'aprenentatge, així com per modular les expectatives de l'estudiant mitjançant la lectura i debat d'exemples de treballs de màster reals.

L'assignatura és eminentment pràctica i els continguts van directament orientats a proporcionar als estudiants eines per a iniciar-se en la recerca, tant de cara al Treball Final de Màster com a altres projectes que vulguin emprendre en el futur.

Amunt

Aquesta assignatura és la concreció de la matèria metodològica "Disseny del treball final" del Màster Universitari de Filosofia per als Reptes Contemporanis de la UOC. És obligatòria per a tots els estudiants i cal haver-la superat abans de matricular el Treball Final de Màster. Té una càrrega de 4 crèdits ECTS.

L'assignatura està pensada com un taller que prepara els estudiants per al Treball Final de Màster. Els estudiants rebran l'entrenament fonamental per encarar més endavant el repte del TFM amb èxit havent reflexionat sobre les temàtiques i preguntes sobre les quals investigar. 

Amunt

L'assignatura Disseny del treball final capacita els estudiants per planificar i executar projectes de recerca en l'àmbit de les Humanitats i les Ciències Socials i en la intersecció d'aquestes amb disciplines tecnocientífiques. L'assignatura és una eina indispensable en la preparació cap al Treball Final de Màster i, més enllà, cap als estudis de doctorat. Tanmateix, degut a la mena de competències que s'hi desenvolupen, l'assignatura és útil per a qualsevol altra categoria d'estudiant, ja que l'ajudarà també en les tasques d'identificació de problemes, formulació de preguntes, organització de les idees, estructuració de continguts i redacció i revisió de textos. Totes aquestes tasques són útils en qualsevol àmbit professional a què vulguem accedir. 

Amunt

Les persones que prèviament hagin cursat alguna assignatura de metodologia o iniciació a la recerca en ciències humanes i socials trobaran una bona oportunitat per aprofundir en la investigació científica i la recerca en aquests camps.

Amunt

Aquesta assignatura té una càrrega de 4 ECTS. Superar-la és un requisit indispensable per poder-se matricular del Treball Final de Màster.

Amunt

Competències bàsiques

 • CB6: Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o l'aplicació de les idees, sovint en un conext d'investigació.

Competències generals

 • CG1: Formular preguntes de recerca adequades als objectes estudiats a partir de la familiaritat amb l'estat actual dels debats i problemàtiques rellevants en el si de la filosofia.
 • CG2: Realitzar judicis a partir de l'anàlisi d'un objecte d'estudi (a) amb base a criteris comunicables, (b) tenint en compte el context (altres persones, idees o converses), i (c) de manera autocorrectiva i autocrítica.
 • CG3: Actuar de manera honesta i ètica en el treball acadèmic i professional d'acord amb els codis deontològics vigents.

Competències transversals

 • CT1: Presentar els resultats de recerca mitjançant textos clars, cohesionats, estructurats adequadament, normativament correctes i formalment coherents.

Competències específiques

 • CE3: Analitzar críticament textos filosòfics extraient-ne i discutint-ne els arguments fonamentals i aportacions originals, i aplicant-los a l'anàlisi de fenòmens socials, polítics, culturals, científics i mediambientals actuals.
 • CE4: Valorar críticament les implicacions sobre la condició humana dels nous corrents ideològics, morals, polítics, econòmics, científics i tecnològics que actuen en el món contemporani.
 • CE6: Reconèixer i explicitar els supòsits ontològics i epistemològics implícits en els discursos i les pràctiques relatius als reptes contemporanis.
 • CE7: Vincular diferents disciplines i dialogar amb diferents sabers. (Interdisciplinaritat.)

Resultats d'aprenentatge: 

 1. Conèixer amb detall els aspectes formals que ha de presentar el treball final.
 2. Triar i utilitzar la metodologia més adequada per a cada tipus de treball.
 3. Conèixer l'estructura adequada d'un treball final i els continguts de les diferents seccions.
 4. Mostrar que es dominen els elements formals i propis de l'escriptura acadèmica; la capacitat de formular preguntes rellevants i de donar-hi resposta a partir de l'examen d'informacions diverses segons els requeriments del projecte; i la capacitat d'utilitzar marcs teòrics i conceptuals interdisciplinaris.
 5. Citar les fonts de manera clara i rigorosa i seguint un estil acceptat institucionalment, de manera que el treball dels altres quedi degudament reconegut.
 6. Elaborar un projecte de treball final. 
 7. Reflexionar de manera productiva sobre el propi procés d'aprenentatge amb relació a l'objecte triat per a la recerca i al marc disciplinari, tot establint connexions entre l'experiència de la recerca amb la complexitat dels problemes estudiats i les seves múltiples ramificacions i vinculacions amb altres àmbits del saber.

Amunt

Aquesta assignatura és eminentment pràctica i els continguts van directament orientats a proporcionar eines per a la confecció del Treball Final de Màster i altres projectes que els estudiants puguin emprendre en el futur. Els estudiants disposaran de diversos textos d'autors prestigiosos que els ajudaran en cada fase del procés d'elaboració d'un projecte de recerca. 

Per fer-se una idea de l'evolució que seguirem, podríem dir que el nostre trajecte s'estructura en quatre fases: 

Fase 1: Expectatives i horitzons: Del tema a la pregunta 

En aquesta fase del nostre recorregut intentarem ajustar les expectatives respecte del Treball Final de Màster, i reflexionar sobre les diferències de nivell que hi pugui haver entre un treball final de llicenciatura o grau i un treball final de màster. Emprendrem la definició i justificació del tema de recerca i ens endinsarem en el procés de formulació de les preguntes de recerca. Com a part d'aquest tram farem dos debats sobre treballs escrits per estudiants reals i elaborarem les PAC 1 i 2. Al mateix temps, encetarem la PAC 4, un dietari de reflexió sobre el nostre procés de recerca. 

Fase 2: Les bases de la recerca 

L'objectiu d'aquesta segona fase és aprendre a planificar la recerca bibliogràfica i la recollida de dades, definir una metodologia i un marc teòric sobre el qual basar la nostra anàlisi de les dades, i preparar un estat de la qüestió a partir de les principals fonts bibliogràfiques que hagin tractat el nostre tema de recerca. En aquest punt del trajecte ens centrarem en la cerca bibliogràfica, la lectura de fonts i documents i la recollida de dades. Iniciarem l'elaboració de la PAC 3 i seguirem fent anotacions al dietari (PAC 4) 

Fase 3: La presentació de les idees 

En aquesta darrera fase del nostre viatge ens enfrontarem al problema de com organitzar les nostres idees en una estructura clara i precisa, com defensar-les de forma persuasiva i com utilitzar les idees dels altres autors en el nostre propi discurs. A més, reflexionarem sobre la importància de la reescriptura i la revisió com a part fonamental de l'elaboració de les idees i la producció de coneixement en el procés de la recerca. Completarem l'elaboració de la PAC 3 i continuarem escrivint reflexions sobre el nostre procés d'aprenentatge a la PAC 4.

Fase 4: L'aprenentatge reflexiu en el marc de la recerca

Finalment, la quarta fase de l'assignatura culminarà amb una reflexió final sobre el que hem assolit en aquesta assignatura, en relació amb les competències que hi hem treballat, i amb la revisió i lliurament del nostre dietari de reflexió (PAC 4).

Amunt

Ús no sexista de la llengua Web
Com s'elabora un estat de la qüestió? XML
Com s'elabora un estat de la qüestió? DAISY
Com s'elabora un estat de la qüestió? EPUB 2.0
Com s'elabora un estat de la qüestió? MOBIPOCKET
Com s'elabora un estat de la qüestió? HTML5
Com s'elabora un estat de la qüestió? PDF

Amunt

Els materials d'aquesta assignatura consisteixen en un llibre-manual i unes lectures addicionals disponibles a l'aula: 

 • Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb i Joseph M. Williams (2008), Cómo convertirse en un hábil investigador. Barcelona: Gedisa. 
 • Diana Ridley (2008). The Literature Review: A Step-by-Step Guide for Students. Londres: Sage. Capítols 1, 2 i 6.

Consulteu també la Biblioteca Virtual de la UOC, on trobareu nombrosos textos sobre recerca, tècniques d'estudi i tècniques de redacció. Per exemple, podeu consultar:

 • Weston, Anthony (2005). Las Claves de la argumentación. Edició espanyola a càrrec de Jorge F. Malem. Barcelona: Ariel. ISBN: 8434444798

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt