Treball final de màster Codi:  M4.458    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Durant aquest curs l'estudiant ha d'elaborar el Treball Final sota la direcció d'un tutor. L'objectiu del TFM és que l'estudiant integri els coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg del màster, posi en joc les competències treballades i aprengui a establir relacions transversals entre els diferents àmbits de coneixement mitjançant la realització d'un projecte individual. El resultat final serà l'elaboració d'un treball original, que es plantegi preguntes rellevants, i que produeixi, com a resultat de l'anàlisi del material utilitzat, una reflexió coherent i crítica. 

El Treball Final de Màster podrà tenir diferents formats:

Assaig acadèmic o estat de la qüestió sobre un assumpte rellevant de la matèria tractada, utilitzant fonts i bibliografia actualitzada i prenent en consideració els debats en curs.

Estudi de cas: anàlisi d'un procés o fenomen concret, a partir de fonts primàries, siguin aquestes arxivístiques, o d'una altra naturalesa, resultat de la recollida de dades originals i la seva contextualització sociohistòrica i filosòfica.

Anàlisi comparativa de discursos, textos o pràctiques, prenent com a referència contextos diferenciats.

Altres (que caldrà acordar prèviament amb el tutor).

L'elecció d'una modalitat o l'altra s'haurà de definir amb el tutor del treball. El tutor esdevindrà el punt de referència i de suport durant tot el procés d'elaboració del TFM, orientant, guiant i aconsellant l'estudiant. El gruix de l'activitat docent i acadèmica tindrà lloc a l'aula virtual, en els espais comuns, o mitjançant comunicació directa entre estudiant i tutor.

El tutor actuarà com a dinamitzador i facilitador del procés d'aprenentatge i garantirà la qualitat del treball a través de la supervisió de cadascuna de les seves etapes. En aquest sentit, ha de guiar a l'estudiant en:
 • la seva introducció a la recerca: orientacions sobre qüestions teòriques, metodològiques i sobre la cerca d'informació
 • el procés de realització del treball
 • els aspectes formals de l'elaboració i la presentació del treball

Format i extensió

En format de text (tipus article, capítol o memòria de recerca) l'extensió del treball serà d'un mínim de 10.000 paraules i un màxim de 15.000 (aproximadament unes 30 planes), incloent-hi tots els apartats (també la bibliografia). S'haurà de presentar ha interlineat d'1,5 i família tipogràfica de 12 punts. En cas que sigui estrictament necessari i prèvia aprovació del director, el treball pot incloure annexos - tot i que els annexos no es tindran en compte en l'avaluació del treball.
En cas d'altres formats (un documental audiovisual, per exemple) sempre caldrà lliurar també una memòria d'entre 6.000 a 8.000 paraules.

Amunt

El Treball Final de Màster és la culminació del procés d'aprenentatge de la titulació. Per a matricular-lo s'ha d'haver superat l'assignatura Disseny del Treball Final i es recomana fer-ho a la fi de l'itinerari formatiu, un cop completades la resta d'assignatures o, com a mínim, la seva majoria.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura caldrà haver superat anteriorment l’assignatura Disseny del Treball Final.

Amunt

Competències bàsiques:

 • Adquirir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de la recerca.


Competències generals:

 • Formular preguntes de recerca adequades als objectes estudiats a partir de la familiaritat amb l'estat actual dels debats i problemàtiques rellevants en el si de la filosofia.
 • Actuar de manera honesta i ètica en el treball acadèmic i professional d'acord amb els codis deontològics vigents.
 • Realitzar judicis a partir de l'anàlisi d'un objecte d'estudi (a) en base a criteris comunicables, (b) tenint en compte el context (altres persones, idees o discursos), i (c) de manera autocorrectiva i autocrítica.


Competències transversals:

 • Presentar els resultats de recerca mitjançant textos clars, cohesionats, estructurats adequadament, normativament correctes i formalment coherents.


Competències específiques:

 • Analitzar críticament textos filosòfics extraient i discutint els seus arguments fonamentals i aportacions originals i les a l'anàlisi de fenòmens socials, polítics, culturals, científics i mediambientals de l'actualitat.
 • Valorar críticament les implicacions sobre la condició humana de les noves corrents ideològiques, morals, polítiques, econòmiques científiques i tecnològiques que actuen en el món contemporani.
 • Reconèixer i explicitar els supòsits ontològics i epistemològics implícits en els discursos i pràctiques relatius als reptes contemporanis.
 • Vincular diferents disciplines i dialogar amb diferents sabers. (Interdisciplinarietat)Objectius:


L'estudiant que cursi el Treball Final de Màster estarà capacitat en acabar aquest treball per desenvolupar i realitzar de forma autònoma treballs de recerca en les temàtiques de la titulació. Podrà així plantejar preguntes de recerca adequades als cànons de la filosofia, fer ús dels mètodes d'investigació que responguin a aquestes preguntes i redactar el seu treball de recerca de forma clara i seguint els estàndards de qualitat del camp.

Al final d'aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de:

 • Redactar el Treball Final de Màster on posarà en joc els coneixements i competències adquirits al llarg del màster.
 • Mostrar que domina els elements formals i propis de l'escriptura acadèmica; la capacitat de formular preguntes rellevants i donar-los resposta a partir de l'examen d'informacions de tipus divers segons els requeriments del projecte; i la capacitat d'utilitzar marcs teòrics i conceptuals interdisciplinaris.
 • Mostrar que ha adquirit la capacitat per seguir aprenent en nivells avançats de forma autònoma.

Amunt

Els continguts que es treballen en aquesta assignatura depenen de la naturalesa de cada projecte individual que elabora l'estudiant. S'entén que el punt de partida és el que s'ha estudiat en les diverses assignatures del màster i que l'estudiant haurà d'aprofundir en els temes o habilitats que tenen més relació amb el seu projecte. Aquest aprofundiment, generalment, es farà en forma de lectures complementàries que l'estudiant buscarà amb l'ajuda del seu tutor.

Amunt

Els materials dependran de la temàtica específica de cada treball.                    

Addicionalment, a l'apartat de recursos de l'aula estaran a disposició dels estudiants els documents metodològics del curs Disseny del TFM que puguin ser d'utilitat per al TFM i altres recursos docents que els professors responsables i tutors de TFM creguin oportuns.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt