Seminari: Tecnologies de la informació i internet Codi:  M4.460    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
En aquesta assignatura s'analitzaran casos reals d'entorns tecnològics respecte a les relacions de poder que generen i a les dinàmiques de creació i difusió del coneixement.

D'aquesta manera es vol que l'alumnat es construeixi una caixa d'eines conceptuals i analítiques que li permeti identificar i situar les relacions de poder, les causes estructurals, els aspectes ontològics/epistemològics que es manifestin en diferents entorns tecnològics, usant textos, mapes conceptuals i cartografies crítiques. Es duran a terme tres activitats d'avaluació contínua, cadascuna amb un format diferent: un manifest, una cartografia crítica i un assaig.

Totes les activitats tenen com a objectiu acompanyar la reflexió personal o col·lectiva.

Amunt

És una assignatura optativa que s'ofereix al segon semestre. Té vinculació directa amb l'assignatura obligatòria de Reptes tecnocientífics i tracta temes complementaris als quals es treballen en el Seminari: Robòtica i Enginyeria genètica.

Amunt

Es molt recomanable haver cursat l’assignatura Reptes tecnocientífics.

Amunt

Qüestionar i valorar críticament la formulació dels problemes i interrogants que se'ns plantegen, construint noves preguntes o definint punts de vista alternatius amb les eines i aproximacions que ens ofereix la filosofia.
Analitzar críticament textos filosòfics extraient i discutint els seus arguments fonamentals i aportacions originals, i aplicant-los a l'anàlisi de fenòmens socials, polítics, culturals, científics i mediambientals de l'actualitat.
Valorar críticament les implicacions sobre la condició humana dels nous corrents ideològics, morals, polítiques, econòmiques, científiques i tecnològiques que actuen en el món contemporani.
Reconèixer i explicitar els supòsits ontològics i epistemològics implícits en els discursos i pràctiques relatius als reptes contemporanis.
Vincular diferents disciplines i dialogar amb diferents sabers (interdisciplinarietat).

Amunt

  • Els manifestos d'internet

  • Coneixement i poder: els fenòmens tecnopolíticos

  • La intel·ligència artificial generativa.

Amunt

Amunt

L'assignatura comptarà amb un variat conjunt de materials i recursos: articles acadèmics, llibres, assajos, així com pel·lícules, entrevistes a experts i obres d'art.

Lecturas

Sindominio. Cómo convertirse en un hacker.

Sindominio. El manifiesto del hacker.

Sindominio. Declaración de independencia del ciberespacio

Haraway, D. Manifiesto para Cyborgs

Barandiaran, X. Hacklabs. Tecnologías y redes de ensamblado colectivo de autonomía digital. v.0.9

Tabakalera Centro Cultura. Presentación de la investigación: las voces de las tecnologías que resuenan en los labs.

González, M. A. Opinión pública y web 2.0. Las redes digitalizan el barómetro político en España. Revista Mexicana de Opinión Pública

Levi, S. #FAKEYOU. Fakenews y desinformación.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt