Seminari: Canvi climàtic i antropocè Codi:  M4.461    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura aborda el canvi climàtic com a procés paradigmàtic que caracteritza l'Antropocè per a ajuda-nos a entendre més àmpliament alguns dels elements clau de la crisi socio-ambiental del segle XXI, les situacions de conflicte ambiental i els factors associats en diversos contextos, així com les diferents visions alternatives que prefiguren futurs basats en diverses tipologies de solucions. Les aproximacions teòriques en les que es vertebra comprenen principalment l'ecologia política i la justícia ambiental.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del bloc sobre Reptes Ambientals.

Amunt

És molt recomanable haver cursat abans l’assignatura de Reptes ambientals per a tenir un coneixement teòric base dels temes que es tracten en aquesta assignatura.

Amunt

Objectius: 

 • Conèixer els reptes ecològics i socio-polítics que comporta el canvi climàtic.
 • Comprendre la governança internacional i la geopolítica del canvi climàtic.
 • Conèixer les diferents teories i paradigmes dominants i alternatius sobre la gestió ambiental dels reptes ambientals.
 • Saber analitzar i conceptualitzar els aspectes clau dels conflictes ambientals actuals.
 • Entendre les implicacions i la interrelació entre el canvi climàtic i els diferents models de producció i consum.

Competències:

 • Analitzar críticament textos filosòfics extraient-ne i discutint-ne els arguments fonamentals i aportacions originals, i aplicant-los a l’anàlisi de fenòmens socials, polítics, culturals, científics i mediambientals actuals.
 • Valorar críticament les implicacions sobre la condició humana dels nous corrents ideològics, morals, polítics, econòmics, científics i tecnològics que actuen en el món contemporani.
 • Comprendre i posar en diàleg tradicions filosòfiques no occidentals amb el pensament filosòfic occidental actual i en relació amb l’anàlisi dels reptes globals actuals.
 • Vincular diferents disciplines i dialogar amb diferents sabers (interdisciplinarietat).

Amunt

L'assignatura està estructurada en les següents tres activitats amb una sèrie de recursos d'aprenentatge associats a cadascuna d'elles:

- "Evidències i governança del canvi climàtic":  Aquesta primera activitat té uns materials docents originals i propis desenvolupats per l'assignatura anomenats "Canvi Climàtic: Evidències, governança, solucions i contestació social". A part, es treballarà amb recursos externs del tipus informes sobre evidències científiques, vídeos i altres sobre governança internacional i solucions de mercat i tecnologia per afrontar el canvi climàtic.

- "Conflictes ambientals":  La segona activitat es centra en l'anàlisi de conflictes ambientals a través, principalment, de l'ús del recurs extern anomenat "Environmental Justice Atlas". A més, s'inclouen altres recursos per a abordar el conflicte ambiental des d'una aproximació analítica i a través de la perspectiva de la justícia ambiental.  

- "Alternatives en el context del canvi climàtic": La tercera activitat es centra en entendre i discutir les visions alternatives al creixement i els futurs ambientals alternatius a partir de lectures i audiovisuals sobre decreixement, el "Buen Vivir" i l'ecomodernisme.

Finalment hi ha una quarta activitat (veure apartat "Avaluació continuada") de síntesi dels aprenentatges.

Amunt

Canvi climàtic: evidències, governança, solucions i contestació social XML
Canvi climàtic: evidències, governança, solucions i contestació social DAISY
Canvi climàtic: evidències, governança, solucions i contestació social EPUB 2.0
Canvi climàtic: evidències, governança, solucions i contestació social MOBIPOCKET
Canvi climàtic: evidències, governança, solucions i contestació social HTML5
Canvi climàtic: evidències, governança, solucions i contestació social PDF

Amunt

L’assignatura utilitza articles i capítols de llibre, materials audiovisuals i altres recursos bibliogràfics com informes del Panell Intergovernamental de Canvi Climàtic (IPCC).

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt