Seminari: Canvi climàtic i antropocè Codi:  M4.461    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura aborda el canvi climàtic com a procés paradigmàtic que caracteritza l'Antropocè per a ajuda-nos a entendre més àmpliament alguns dels elements clau de la crisi socio-ambiental del segle XXI, les situacions de conflicte ambiental i els factors associats en diversos contextos, així com les diferents visions alternatives que prefiguren futurs basats en diverses tipologies de solucions. Les aproximacions teòriques en les que es vertebra comprenen principalment l'ecologia política i la justícia ambiental.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del bloc sobre Reptes Ambientals.

Amunt

És molt recomanable haver cursat abans l’assignatura de Reptes ambientals per a tenir un coneixement teòric base dels temes que es tracten en aquesta assignatura.

Amunt

Objectius: 

 • Conèixer els reptes ecològics i socio-polítics que comporta el canvi climàtic.
 • Comprendre la governança internacional i la geopolítica del canvi climàtic.
 • Conèixer les diferents teories i paradigmes dominants i alternatius sobre la gestió ambiental dels reptes ambientals.
 • Saber analitzar i conceptualitzar els aspectes clau dels conflictes ambientals actuals.
 • Entendre les implicacions i la interrelació entre el canvi climàtic i els diferents models de producció i consum.

Competències:

 • Analitzar críticament textos filosòfics extraient-ne i discutint-ne els arguments fonamentals i aportacions originals, i aplicant-los a l’anàlisi de fenòmens socials, polítics, culturals, científics i mediambientals actuals.
 • Valorar críticament les implicacions sobre la condició humana dels nous corrents ideològics, morals, polítics, econòmics, científics i tecnològics que actuen en el món contemporani.
 • Comprendre i posar en diàleg tradicions filosòfiques no occidentals amb el pensament filosòfic occidental actual i en relació amb l’anàlisi dels reptes globals actuals.
 • Vincular diferents disciplines i dialogar amb diferents sabers (interdisciplinarietat).

Amunt

L'assignatura està estructurada en les següents tres activitats amb una sèrie de recursos d'aprenentatge associats a cadascuna d'elles:

- "Evidències i governança del canvi climàtic":  Aquesta primera activitat té uns materials docents originals i propis desenvolupats per l'assignatura anomenats "Canvi Climàtic: Evidències, governança, solucions i contestació social". A part, es treballarà amb recursos externs del tipus informes sobre evidències científiques, vídeos i altres sobre governança internacional i solucions de mercat i tecnologia per afrontar el canvi climàtic.

- "Conflictes ambientals":  La segona activitat es centra en l'anàlisi de conflictes ambientals a través, principalment, de l'ús del recurs extern anomenat "Environmental Justice Atlas". A més, s'inclouen altres recursos per a abordar el conflicte ambiental des d'una aproximació analítica i a través de la perspectiva de la justícia ambiental.  

- "Alternatives en el context del canvi climàtic": La tercera activitat es centra en entendre i discutir les visions alternatives al creixement i els futurs ambientals alternatius a partir de lectures i audiovisuals sobre decreixement, el "Buen Vivir" i l'ecomodernisme.

Finalment hi ha una quarta activitat (veure apartat "Avaluació continuada") de síntesi dels aprenentatges.

Amunt

Canvi climàtic: evidències, governança, solucions i contestació social XML
Canvi climàtic: evidències, governança, solucions i contestació social DAISY
Canvi climàtic: evidències, governança, solucions i contestació social EPUB 2.0
Canvi climàtic: evidències, governança, solucions i contestació social MOBIPOCKET
Canvi climàtic: evidències, governança, solucions i contestació social HTML5
Canvi climàtic: evidències, governança, solucions i contestació social PDF

Amunt

L’assignatura utilitza articles i capítols de llibre, materials audiovisuals i altres recursos bibliogràfics com informes del Panell Intergovernamental de Canvi Climàtic (IPCC).

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt