Seminari: Consum energètic i sostenibilitat Codi:  M4.462    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura tracta sobre qüestions relacionades amb la utilització desigual dels recursos naturals i les complexes relacions ecològiques, tecnològiques, polític-econòmiques, socials i culturals a diferents escales que modulen l'accés als recursos naturals. Com indica el seu nom, l'assignatura se centrarà principalment en el vector energia, i a través d'ell veurem com emergeixen problemes com la pobresa energètica. No obstant això també utilitzarem el vector aigua per reflexionar sobre debats ajusto als recursos naturals com a drets humans o com a béns comuns. L'assignatura partirà teòricament de l'ecologia política, i es tractarà de manera particular l'ecologia política feminista així com la justícia ambiental i els conflictes ambientals.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del bloc sobre Reptes Ambientals.

Amunt

És molt recomanable haver cursat abans l'assignatura de "Reptes ambientals" per a tenir un coneixement teòric base dels temes que es tracten en aquesta assignatura.

Amunt

Objectius:

 • Saber analitzar i conceptualitzar els aspectes clau de l'ús de recursos energètics.
 • Entendre la problemàtica de la producció d'energia i les seves implicacions en relació als  reptes ambientals actuals.
 • Comprendre la desigualtat en l'accés i ús dels recursos des d'una perspectiva d'interseccionalitat (classe, gènere).
 • Conèixer i reflexionar sobre el concepte de bens comuns i de recursos naturals com a drets humans (dret a l'aigua, dret a l'energia).


Competències:

 • Analitzar críticament textos filosòfics extraient-ne i discutint-ne els arguments fonamentals i aportacions originals, i aplicant-los a l'anàlisi de fenòmens socials, polítics, culturals, científics i mediambientals actuals.
 • Valorar críticament les implicacions sobre la condició humana dels nous corrents ideològics, morals, polítics, econòmics, científics i tecnològics que actuen en el món contemporani.
 • Comprendre i posar en diàleg tradicions filosòfiques no occidentals amb el pensament filosòfic occidental actual i en relació amb l'anàlisi dels reptes globals actuals.
 • Vincular diferents disciplines i dialogar amb diferents sabers (interdisciplinarietat)

Resultats d'aprenentage vinculats a les competències:

Competència

Resultats d'aprenentatge

C2: Valorar críticament les implicacions sobre la condició humana dels nous corrents ideològics, morals, polítics, econòmics, científics i tecnològics que actuen en el món contemporani.

- Reconèixer la diversitat de fonts primàries d'energia i les problemàtiques derivades de cadascuna d'elles.

- Caracteritzar la pobresa energètica en un cas d'estudi.

- Identificar els actors clau en la producció, distribució i consum d'energia domèstica en un cas d'estudi.

- Analitzar críticament les diferències en l'accés als recursos naturals a diferents escales i a través de diferents dimensions.

- Reconèixer com la classe, el genère o el perfil racial impacten en l'accés desigual als recursos naturals.

- Reconèixer les propostes per garantir l'accés bàsic als recursos naturals.

- Identificar els elements claus darrere el dret humà a l'aigua i a l'energia.

 C4: Vincular diferents disciplines i dialogar amb diferents sabers (interdisciplinarietat)

 

- Reconèixer els principis de l'ecologia política feminista i de la justícia ambiental.

 

C3: Compendre i ponen en diàleg tradicions filosófiques no occidentals amb el pensament filosòfic occident actual i en relación amb l'anàlisis dels reptes ambientals globals

 

- Comparar l'accés als recursos naturals bàsics entre contextos del Nord i del Sud Global.

- Reconèixer la vàlua de perspectives alternatives de gestió socioambiental 

 

 

C1: Analitzar críticament textos filosòfics extraient-ne i discutint-ne els arguments fonamentals i les aportacions originals, i aplicant-los a l'anàlisi de fenòmens socials, polítics, culturals, científics i mediambientals actuals.

 

- Identificar les característiques bàsiques dels béns comuns.

 

 

Amunt

L'assignatura està estructurada en les següent tres activitats, amb una sèrie de recursos d'aprenentatge associats a cadascuna d'elles:

- "Reptes actual en la producció i el consum d'energia: la pobresa energètica". Aquesta primera activitat té un materials docents originals i propis desenvolupats per l'assignatura anomentats "Producció i consum energètic: reptes actuals". A part d'això es treballarà amb recursos externs sobre pobresa energètica i ecologia política.

- "Desigualtat en l'accés i en l'ús dels recursos bàsics i en la distribució dels impactes socio-ambientals". En aquesta segona activitat treballarem amb dos materials docents originals i propis desenvolupats per l'assignatura anomenats "Justícia Ambiental i desigualtat socio-ambiental " i "Ecologia Política Feminista". A part, també es proposaran una sèrie de lectures i recursos externs sobre ecofeminisme i justícia ambiental.

-"Debats entorn l'accés universal als recursos naturals bàsics: drets humans o béns comuns?". En aquesta tercera activitat treballarem amb una sèrie de recursos d'aprenentatge externs sobre Objectius de Desenvolupament Sostenible (Aigua i Energia), Dret humà a l'energia, Dret humà a l'aigua i sobre els béns comuns.

Finalment hi haurà una quarta activitat (veure apartat "Avaluació continuada") de síntesis dels aprenentatges.

 

Amunt

Amunt

L'assignatura utilitza principalment materials propis, articles i capítols de llibre, materials audiovisuals i publicacions d'institucions no acadèmiques.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt