Seminari: Distribució i justícia Codi:  M4.463    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquest seminari és complementari a l'estudi de les figures contemporànies de la desigualtat social. Plantejat com una manera d'aprofundir en la definició d'aquestes figures, ens centrarem en la dimensió distributiva de la justícia, especialment des d'un enfocament normatiu de la mateixa i analitzarem les crítiques que s'han plantejat al paradigma distributiu de la justícia. D'aquesta manera, serà possible integrar en l'anàlisi eines pertanyents a tradicions diferents a partir de les quals avaluar i ponderar l'abast de la dimensió distributiva de la justícia d'acord amb una forma de vida democràtica en un món global.

En aquest seminari s'abordaran reptes sociopolítics relacionats amb alguns dels models de distribució de recursos materials i immaterials i es reflexionarà críticament sobre els escenaris de futur que es plantegen.

Amunt

No són necessaris coneixements previs més enllà dels que se suposa a estudiants que ja han cursat un grau. Sí que és però recomanable, abans de cursar aquest seminari, haver cursat l’assignatura “Reptes sociopolítics” del màster.

Amunt

Objectius del seminari:
 • Conèixer les principals teories contemporànies sobre la justícia.
 • Ser capaços d'aplicar les diferents teories de la justícia a l'anàlisi de problemàtiques o situacions específiques relacionades amb la distribució de béns, recursos, mèrits o capacitats dins d'una societat que pretén ser justa.
 • Analitzar les implicacions i els reptes que l'assoliment dels principis de justícia distributiva té en un context globalitzat.
 • Analitzar les opcions d'una justícia distributiva a escala global.
 • Ponderar l'abast de l'enfocament distributiu de la justícia per a una societat democràtica en un context global.
Competències específiques:
 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • Formular preguntes de recerca adequades als objectes estudiats a partir de la familiaritat amb l'estat actual dels debats i problemàtiques rellevants en el si de la filosofia.
 • Capacitat de realitzar judicis a partir de l'anàlisi d'un objecte d'estudi (a) sobre la base de criteris comunicables, (b) tenint en compte el context (altres persones, idees o converses), (c) de manera autocorrectiva i autocrítica.
 • Actuar de manera honesta i ètica en el treball acadèmic i professional d'acord amb els codis deontològics vigents.
 • Desenvolupar habilitats per presentar i explicar resultats de recerca produint textos clars, cohesionats, estructurats adequadament, normativament correctes i formalment coherents.
 • Identificar i reconèixer les perspectives filosòfiques, els marcs teòrics i conceptuals, que ens poden ajudar a comprendre els reptes globals de l'actualitat.
 • Qüestionar i valorar críticament la formulació dels problemes i interrogants que se'ns plantegen, construint noves preguntes o definint punts de vista alternatius amb les eines i aproximacions que ens ofereix la filosofia.
 • Analitzar críticament textos filosòfics extraient i discutint els seus arguments fonamentals i aportacions originals i aplicant-les a l'anàlisi de fenòmens socials, polítics, culturals, científics i mediambientals de l'actualitat.
 • Comprendre i posar en diàleg tradicions filosòfiques no-occidentals amb el pensament filosòfic occidental actual i en relació amb l'anàlisi dels reptes globals actuals.
 • Vincular diferents disciplines i dialogar amb diferents sabers (Interdisciplinaritat).
 • Valorar críticament les implicacions sobre la condició humana dels nous corrents ideològics, morals, polítiques, econòmiques científiques i tecnològiques que actuen al món contemporani.

Amunt

Teories filosòfiques de la justícia

 • Utilitarisme clàssic i renovat
 • Crítiques a l'utilitarisme
 • Libertarianismo
 • Teories deontològiques
 • Liberalisme igualitari
 • Comunitarisme
 • Republicanisme


Justícia distributiva: Què cal distribuir?

 • Recursos? Benestar? Béns primaris?
 • Principals enfocaments de la justícia distributiva (Rawls, G.A.Cohen, Dworkin, A.Sen, M. Nussbaum)
 • Principis de distribució: Estrictament igualitaris? Meritocráticos?
 • L'estructura de la justícia
 • Justícia: entre la diferència i la igualtat
 • La renda bàsica


Crítiques a la justícia distributiva

 • L'enfocament de les capacitats humanes
 • Crítiques feministes a l'igualitarisme liberal
 • Redistribució i reconeixement: dues dimensions de la justícia
 • El salari familiar i la igualtat de gènere

Distribució i justícia en un context global

 • Pobresa i justícia global
 • Justícia, democràcia i drets humans
 • Deures d'assistència
 • Cosmopolitisme moral i institucional
 • La gobernanza com a marc normatiu de la globalització
 • La definició de la pertinença social
 • Interdependència social
 • Sobirania

Amunt

Amunt

S'articulen entorn de cadascun dels següents 'nius' d'aprenentatge:

 1. Teories de la justícia: quina justícia per a quina societat?
 2. Debats contemporanis sobre la justícia distributiva
 3. Els límits de la justícia distributiva
 4. De què parlem quan parlem de justícia global?
 5. SÍNTESI: Justícia i Política

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt